Решение № 48

към дело: 20185100900015
Дата: 03/15/2018 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Настоящото производство е с правно основание чл.25, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК / гл.21 /.
Постъпила е чрез процесуален представител, жалба от „Ю. - Н. Х., със седалище и адрес на управление: гр. М., ул. "Х. М. №, представлявано от Н. А. Х. и от "Ю." О., със седалище и адрес на управление: гр. М., ул. "М. № , представлявано от управителя Н. А. Х., насочена против Отказ № *2153/15.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията. В жалбата се твърди, че постановеният отказ е незаконосъобразен. Изтъква се, че с подаването на заявление по образец „В1“ с № *0951/13.02.2018 г. било заявено прехвърлянето на търговското предприятие на „Ю. - Н. Х., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "Ю." О.. Твърди се, че било подадено и допълнително заявление по образец „А1” за заличаване на „Ю. - Н. Х.. В получено по заявлението указание № *0951/14.02.2018 г. на АВп, било посочено, че към заявлението не били представени официални документи относно наличието на всички предвидени в разпоредбата на чл.15, ал.4 от ТЗ условия за допускане на вписването на прехвърляне на предприятието. С допълнително заявление по образец „Ж1” била представена декларация от отчуждителя за липса на обстоятелства по чл.15, ал.4 от ТЗ, в каквато насока били и законодателните промени в ТЗ, настъпили след постановяване на обжалвания отказ. Жалбодателите твърдят, че към момента на постановяването му не било изрично посочено как се удостоверяват отрицателните предпоставки на чл.15, ал.4 от ТЗ, не били посочени никакви документи /официални или неофициални/, не били посочени никакви институции и органи компетентни и/или задължени да издават документи и/или да удостоверяват посочените обстоятелства. Молят съда да постанови решение, с което да отмени Отказ № *2153/15.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен по заявление по образец „В1‘ с вх. № *0951/13.02.2018 г. и да укаже да бъде извършено исканото вписване.
Окръжният съд, като прецени събраните по делото доказателства, при и по повод депозираната жалба, прие за установено следното :
Жалбата е процесуално допустима, поради което подлежи на разглеждане по същество.
От извършената служебна проверка в ТР, доколкото представената от Агенция по вписванията преписка е абсолютно непълна, съдът установи, че по електронен път чрез адвокат с изрично пълномощно, е подадено по образец, съгласно приложение № В1 заявление № *0951, касаещо прехвърляне на търговското предприятие на „Ю.- Н. Х., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника "Ю." О., ведно с искане за заличаване на едноличния търговец. По реда на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ са дадени указания № *0951/14.02.2018г. относно това, че към депозираното заявление следва да бъдат представени официални документи по смисъла на чл. 179, ал.1 на ГПК, относно наличието на всички, предвидени в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ТЗ условия за допускане на вписване на прехвърлянето на търговското предприятие. В изпълнение на дадените указания, отново по електронен път чрез адвокат с изрично пълномощно, е подадено заявление по образец, съгласно приложение №Ж1 с № *2153, към което е приложен частен документ, наименован Декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ, със съдържание, гласящо, че Н. А. Х., с изрично посочени лични данни, декларира, че като с наименование „Ю. -Н. Х., с ЕИК., няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, вкл. и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествените дялове. Деклараторът е заявил и знанието си за наказателната отговорност, която носи при посочване на неверни данни в декларацията си.
В настоящото производство се атакува последвалият Отказ № *2153/15.02.2018г. на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване в ТР на промените по заявление №*0951, поради обстоятелството, че към поправящото заявление по образец, съгласно приложение №Ж1, не били представени изисканите документи, съгласно дадени на 14.02.2018 г. указания по първоначалното заявление по образец, съгласно приложение № В1 с № *0951.
Като съобрази изложеното, Окръжният съд, действащ в качеството си на първоинстанционен в настоящото производство, намира постановеният отказ за незаконосъобразен. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от Търговския закон, предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Не е спорно в производството, а това се установява безспорно и от извършената справка в ТР по партидите на жалбодателите, че направеното първоначално искане за вписване е следствие на извършена сделка за прехвърляне на търговското предприятие на „Ю. - Н. Х., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника "Ю." О., изповядана писмено с изискуемото се нотариално удостоверяване. Действително, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.4 от ТЗ, във вариантът му към ДВ бр.102, в сила от 22.12.2017 г., предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието. С изменение на разпоредбите на чл.16, ал.2 и ал.4 от ТЗ, обнародвано в ДВ бр. 15, в сила от 16.02.2018 г., законодателят вече изрично е предвидил законовите предпоставки за вписване прехвърляне на предприятие на търговец, да бъдат установявани с декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. В периода обаче, течащ от момента на влизане в сила на изменението на нормата на чл.15, ал.4 от ТЗ /22.12.2017 г./ и до момента на влизане в сила на цитираното изменение на законова норма на чл.16, ал.2 и ал. 4 от ТЗ /16.02.2018 г./, т.е. в периода на постановяване на процесния отказ, законодателят не е предвидил форма за доказване на предпоставките на чл.15, ал.4 от закона. Т.е. към момента на постановяване на процесния отказ № *2153/15.02.2018г., длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията, неправилно е вменило в тежест на заявителя установяването на законовите предпоставки с официални документи. В изпълнение на указанията заявителят е представил достатъчната към онзи момент декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ, в която, под страх от наказателна отговорност е декларирал отсъствие на законови пречки за исканото вписване. Поради което, констатираното от длъжностното лице неизпълнение на неправилно дадените указания, неправилно е довело до постановяване на процесния отказ.
Или изложеното до тук води до извода, че постановеният от длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията отказ, е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Следва да бъде указано на длъжностното лице да извърши по партидата на търговците, съгласно чл.16, ал.1 от ТЗ, исканото със заявление по образец, съгласно приложение № В1 с № *0951 вписване.
Водим от изложеното, съдът

Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ отказ №*2153/15.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията, постановен по заявление по образец, съгласно приложение № В1 с №*0951 на „Ю. - Н. Х..
УКАЗВА на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията да извърши по заявление по образец, съгласно приложение № В1 с №*0951, исканото вписване, като съобрази изложеното в мотивировъчната част.
Решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд, гр. Пловдив.ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
02AE8DD55616D64BC2258251004B4FE1.rtf