Решение № 39

към дело: 20195100200077
Дата: 05/16/2019 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото се движи по реда на чл.30 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.
Постъпило е искане от Федерална служба правосъдие – Република Германия, за признаване и изпълнение на решение на Полицейски президиум - Райнпфалц, Република Германия, за налагане на финансова санкция по отношение на българския гражданин А. М. от Г., обл.К., на основание Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции. Към искането са приложени попълнено и подписано удостоверение по чл.4 от посоченото Рамково решение, съгласно образеца по приложението към същото - на немски език, ведно с превод на български език, както и решението, въз основа на което е издадено удостоверението – на немски език.
Лицето, спрямо което е постановено решение за налагане на финансова санкция – А. Ш. М., с постоянен адрес – Г., У. № *, вх.„*”, .1, А., обл.К., /като имената, постоянния адрес на лицето и неговото ЕГН са установени чрез извършена служебна справка в Регистър на населението – НБД „Население” по реда на Наредба № 14/18.11.2009 год./, не се явява в съдебно заседание, нередовно призован – не е намерен на посочения последен известен негов адрес. Назначеният му на основание чл.32 ал.1, във вр. с чл.16 ал.3 от ЗПИИРКОРНФС защитник – адв.И.К.от АК – К., в съдебно заседание изразява становище, че искането за признаване и изпълнение на решението за налагане на финансова санкция е основателно, като представеното удостоверение съдържа всички необходими реквизити и не са налице основанията за отказ от признаване на решението за налагане на финансова санкция. Моли искането да бъде уважено, като решението за налагане на финансова санкция бъде признато и изпратено за изпълнение на съотвения изпълняващ орган – ТД на НАП-К..
Прокурорът от ОП – К. изразява становище, че са налице всички предпоставки за признаване на решението на Полицейски президиум - Райнпфалц, Република Германия, за налагане на финансова санкция на българския гражданин А. М., както и че следва същото да се изпрати за изпълнение на съответния изпълнителен орган.
Съдът като прецени обстоятелствата по делото, приема за установено следното:
От приложеното по делото удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, се установява, че с Решение № *30 за налагане на финансова санкция от 21.06.2018 год., влязло в сила на 07.08.2018 год., постановено от Полицейски президиум - Райнпфалц, Република Германия, по отношение на българския гражданин А. М., роден на * год., с последен известен адрес: Г., У. № *, е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума в размер на 120 евро, за осъждане за административно нарушение, както и разходи по съдебното и административното производство довели до решението, в размер на 28.50 евро, или общ размер на финансовата санкция – 148.50 евро. В удостоверението осъщественото от А. М. деяние е описано по следния начин: „Като водач на лек автомобил марка Мерцедес с регистрационен номер К 4530 ВА, движейки се в землище Нойщадт/Вид по федерална автомагистрала 3 при 48,050-ия километър по посока гр.Кьолн, засегнатото лице е превишило на 15.04.2018 год. в 11:56 часа максимално допустимата скорост извън населени места с 35 км/ч. Допустима скорост: 100 км/ч. Установена скорост (след приспадане на границата на толерантност): 135 км/ч.”, като е посочено, че описаното деяние представлява административно нарушение, което се санкционира по реда на чл.41 ал.1, във връзка с Приложение 2, чл.49 от Правилника за движението по пътищата /StVО/, чл.24 от Закона за движението по пътищата /StVG/ и 11.3.6 от Федерален каталог за финансови санкции /BKat/.
С оглед данните, съдържащи се в посоченото удостоверение, съдът намира, че са налице всички предпоставки за признаване и изпълнение на посоченото решение за налагане на финансова санкция на българския гражданин А. М..
От данните по делото се установява, че решението за налагане на финансова санкция е постановено от несъдебен орган на държава - членка на Европейския съюз въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като административно нарушение /правонарушение/. Деянието е извършено на територията на издаващата държава - Република Германия. Посоченото нарушение попада в обхвата на тези по чл.30 ал.2 т.1 от ЗПИИРКОРНФС – поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, за които престъпления или административни нарушения не се изисква двойна наказуемост, т.е. същото да е правонарушение /престъпление или административно нарушение/ и по българското законодателство. Отразено е в удостоверението, че производството е било писмено; потвърдено е, че лицето е уведомено съгласно законодателството на решаващата държава лично или чрез упълномощен според националния закон представител относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете за обжалване. Потвърдено е с удостоверението също, че решението е влязло в сила; както и че по информация на органа, който издава удостоверението, в изпълняващата държава не е постановявано решение срещу същото лице за същото деяние и че няма такова решение, което е изпълнено в държава, различна от решаващата или изпълняващата държава. По делото не се установява да са налице някои от пречките по чл.35 от ЗПИИРКОРНФС за признаване и допускане изпълнението на решението за налагане на финансова санкция. От данните по делото се установява и това, че лицето, срещу което е постановено решението, има местоживеене и обичайно пребиваване на територията на Република България, с постоянен адрес в Г., У. № *, вх.„*”, .1, А..
Ето защо, съдът намира, че са налице условията за признаване на Решение № *30 за налагане на финансова санкция от 21.06.2018 год., влязло в сила на 07.08.2018 год., постановено от Полицейски президиум - Райнпфалц, Република Германия, по отношение на българския гражданин А. М., роден на 26.11.1977 год., с последен известен адрес: Г., У. № *, с което на същия е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума в размер на 120 евро за осъждане за административно нарушение, както и разходи по съдебното и административното производство, довели до решението, в размер на 28.50 евро, или общ размер на финансовата санкция – 148.50 евро, с равностойност в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на решението за налагане на финансова санкция в издаващата държава в размер на 290.44 лв. Следва на основание чл.38 от Закона, съдът незабавно да уведоми компетентния орган на издаващата държава за признаването и изпращането на решението за налагане на финансова санкция на НАП - компетентния орган по чл.6 ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, както и за приключване изпълнението на решението. Решението следва да се изпрати незабавно на ТД на Националната агенция за приходите - гр.Пловдив за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която с оглед разпоредбата на чл.22 ал.2 от Закона, следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението. Следва също копие от уведомлението по ал.1 на чл.38 от Закона да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България, съгл. чл.38, ал.2 от Закона.
Водим от изложеното, Окръжният съд
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Решение № *30 за налагане на финансова санкция от 21.06.2018 год., влязло в сила на 07.08.2018 год., постановено от Полицейски президиум - Райнпфалц, Република Германия, с което на А. Ш. М., роден на * год., с постоянен адрес - Г., У. № *, вх.„*”, .1, А., обл.К., с ЕГН *, е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума в размер на 120 евро за осъждане за административно нарушение, както и разходи по съдебното и административното производство, довели до решението, в размер на 28.50 евро, или общ размер на финансовата санкция – 148.50 евро, с равностойност в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на решението за налагане на финансова санкция в издаващата държава в размер на 290.44 лв.
Решението да се изпрати незабавно на ТД на Националната агенция за приходите - гр.Пловдив за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението.
Да се уведоми незабавно компетентния орган на издаващата държава – Bundesamt fur Justiz, Bonn, Deutshland, за признаването и изпращането на решението за налагане на финансова санкция за изпълнение на компетентния орган - ТД на НАП- Пловдив, както и за приключване изпълнението на решението.
Копие от уведомлението по чл.38 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.
Решението може да се обжалва пред Апелативен съд - Пловдив в 7- дневен срок от днес, като обжалването не спира изпълнението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

File Attachment Icon
066327F462E64FE1C22583FC0042F906.rtf