Определение № 259

към дело: 20185100600041
Дата: 03/16/2018 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 50 от 20.02.2018 г. по ЧНД № 229/2018 г. К. районен съд е оставил без разглеждане жалбата на адв.И.Б. от АК- К., в качеството й на защитник на Л. В. Б. от Г. – обвиняем по ДП № 685/2017 г. по описа на РУ-К., против Постановление за привличане на обвиняем от 09.02.2018 г., в частта, с която по отношение на същия е взета мярка за неотклонение „гаранция” в пари в размер на 500 лева, като недопустима.
Против така постановеното определение на съда е постъпила частна жалба от адв.И.Б. от АК- К., в качеството й на защитник на Л. В. Б., в която се твърди, че същото е необосновано и незаконосъобразно. Сочи се, че жалбата срещу взетата на 09.02.2018 г. по отношение на Б. мярка за неотклонение „парична гаранция” била изпратена на РП- К. за по нататъшното й администриране на 12.02.2018 г. в 15.50 ч. чрез куриерска фирма, което било видно от обратната разписка, копие от което е приложено към частната жалба. Твърди се, че в този смисъл, законоустановения срок за нейното атакуване бил спазен.
Моли, да се отмени обжалваното определение и жалбата да се разгледа по същество от въззивния съд като мярката за неотклонение „гаранция” в пари в размер на 500 лева, взета на досъдебното производство по отношение на обв.Б., да се измени в по-лека, а именно „подписка”.
Въззивният съд, след като извърши проверка по допустимостта на частната жалба, установи следното:
Производството пред Районен съд – К. е било образувано по жалба на обвиняем по досъдебно производство срещу взета мярка за неотклонение „гаранция” в пари в размер на 500 лева, с правно основание чл.61, ал.3, във вр. с ал.1 от НПК. С обжалваното определение първоинстанционният съд е оставил без разглеждане жалба и е прекратил производство по делото, тъй като е приел, че е просрочена. В определението си, първоинстанционният съд е посочил, че същото подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ОС- К..
Настоящият съдебен състав намира, че подадената частна жалба срещу така постановеното определение от първоинстанционният съд се явява процесуално недопустима. Определенията, които подлежат на обжалване по реда на гл.XXI и XXII от НПК са изрично посочени в закона. В случая, атакуваното с жалбата определение не попада в хипотезите на чл.341, ал.1 и ал.2 от НПК за определенията и разпорежданията на първоинстанционният съд, които подлежат на проверка от въззивната инстанция отделно от присъдата. Съгласно чл.341, ал.1 от НПК определенията и разпорежданията с които се прекратява наказателното преследване, както и определенията по чл.306, ал.1, т.1-3, чл.431, чл.436, чл.452, ал.1 и чл.457, ал.2 от НПК, се проверяват по реда на глава двадесет и първа, а съгласно ал.2 на същия член по реда на глава двадесет и втора се проверяват определенията и разпорежданията, за които това е изрично предвидено в НПК. Разпоредбата на чл.341, ал.3 от НПК гласи, че всички останали определения и разпореждания не подлежат на проверка от въззивната инстанция отделно от присъдата.
В разпоредбата на чл.61, ал.3 от НПК, е посочено, че определението на съда, с което се произнася по жалбата срещу мярката за неотклонение „гаранция”, е окончателно.
От друга страна с процесното определение не се прекратява наказателното преследване, като същото е от кръга на тези, с които се осъществява съдебен контрол на взетите на досъбедното производство мерки за неотклонение.
В обобщение следва да се посочи, че атакуваното с настоящата частна жалба определение не е сред актовете по чл.341, ал.1 от НПК и не е в кръга на посочените изрично от процесуалния закон, които подлежат на обжалване с частна жалба по реда на гл.ХХII от НПК, поради което съгласно чл.341, ал.3 от НПК атакуваното определение не подлежи на проверка от въззивната инстанция.
Предвид изложеното, въззивната инстанция намира, че частната жалба на Л. В. Б. от Г. подадена чрез защитника му- адв.И.Б. от АК- К., против определение № 50/20.02.2018 г. по НЧД № 229/2018 г. по описа на Районен съд - К. е процесуално недопустима, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.
Този извод не се променя от факта, че неправилно първоинстанционния съд е посочил, че определението, с което се е произнесъл подлежи на обжалване, тъй като липсва законова възможност за това.
При този изход на делото съдът не следва да обсъжда и изложените в частната жалба доводите по същество, в това число и представеното доказателство.
По изложените съображения К. окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л. В. Б. от Г. подадена чрез защитника му- адв.И.Б. от АК- К., против определение № 50/20.02.2018 г. по НЧД № 229/2018 г. по описа на Районен съд – К., като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 41/2018 г. по описа на Окръжен съд - К..
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.


2.

File Attachment Icon
0C7E1A14F56412EAC2258252004A2F56.rtf