Определение № 467

към дело: 20205100900031
Дата: 05/04/2020 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящото дело е образувано по предявен от Окръжна прокуратура – К. иск за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност „Х. Ф.” * гр. К., с правно основание чл. 155, т. 3 от ТЗ.
С исковата молба са приложени писмени доказателства, установяващи, че на 24.08.2019 г. е починал едноличния собственик на капитала и управител на едноличното дружество с ограничена отговорност М. А. М Х., като негови наследници са съпругата му Й. Б. Х. и дъщерите му М. М. Х. и М. М.Х. – Ч. Налице е нотариално заверена декларация от наследницата М. М. Х., че не желае да поема дружествените дялове и да продължи дейността на търговското дружество, както и нейно изявление, обективирано в молба до Окръжна прокуратура – К., че другите двама наследници – съпругата Й. Б. Х. и дъщерята М. М. Х. – К., не предприемат действия по отношение на това дали да продължат или не дейността на дружеството, чието тяхно бездействие може да продължи дълго или неограничено във времето.
Във връзка с гореизложеното, при извършената на основание чл. 130 от ГПК проверка на допустимостта на иска, съдът прие следното:
Съгласно чл. 157, ал. 1 от ТЗ, дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. В настоящия случай е настъпила смърт на едноличния собственик на капитала на „Х. Ф.” * гр. К. След служебна проверка в ТРРЮЛНЦ по партидата на търговеца, съдът констатира, че учредителният акт не предвижда продължаване на дейността след смъртта му. Наследницата М. М. Х. не желае да поема дружествените дялове и да продължи дейността на търговското дружество, а за другите двама наследници не се представят доказателства.
При това положение, съдът намира, че липсва правен интерес от предявяване на конститутивния иск по чл. 155, т. 3 от ТЗ при законово прекратяване на дружеството със смъртта на едноличния собственик на капитала, на основание чл. 157, ал. 1 от ТЗ и доколкото не са налице предвидените в чл. 157, ал. 1 от ТЗ две самостоятелни едно от друго условия за продължаване дейността на дружеството – предвидено друго в учредителния акт на дружеството или манифестирано от наследниците на починалия желание за продължаване дейността на дружеството. Касае се за две различни основания за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, а именно – въз основа на конститутивен иск по чл. 155, т.3 от ТК, предявен от прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител, и при смърт на едноличния собственик на капитала, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността, на основание чл. 157, ал. 1 от ТЗ. В първия случай прекратяването настъпва по силата на постановеното съдебно решение по конститутивния иск, а във втория – по силата на закона, когато не са налице предвидените в чл. 157, ал. 1 от ТЗ две самостоятелни едно от друго условия за продължаване дейността на дружеството. В този смисъл е следната съдебна практика – решение № 73 от 21.06.2019 г. на ВКС по т. д. № 2413/2018 г., І т. о., ТК, постановено в производство по чл. 290 от ГПК, определение № 2976 от 13.09.2019 г. на САС по в. ч. гр. д. № 3882/2019 г. Така в решение № 73 от 21.06.2019 г. на ВКС по т. д. № 2413/2018 г., І т. о., ТК, е посочено, че независимо, че практическите последици от смъртта на управителя и едноличен собственик на капитала са приравними на тези от липса на вписан управител, поради липса на органен представител на дружеството и в двете хипотези, липсва основание за разширително тълкуване на основанията за прекратяване на дружеството въз основа на конститутивен иск и в частност на това по чл. 155, т. 3 от ТЗ, при наличието на изричната разпоредба на чл. 157, ал. 1 от ТЗ. Прието е също така, че наследниците на едноличния собственик на капитала ще следва да се считат легитимирани да предявят прекратяването по силата на закона и за откриване на производство по ликвидация, а при бездействие на същите ще следва самостоятелна легитимация да се признае и на други лица. С цитираното съдебно решение са обезсилени като недопустими постановените по делото решения на първа и втора инстанция и е прекратено производството по подадената от Прокуратурата на Република България искова молба за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, на основание чл. 155, т. 3 от ТЗ. С определение № 2976 от 13.09.2019 г. на САС по в. ч. гр. д. № 3882/2019 г. се приема, че в случаите на смърт на едноличния собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност прокуратурата е легитимирана да инициира производство по вписване на прекратяването на търговското дружество в ТРРЮЛНЦ.
Поради изложеното, настоящият съдебен състав намира, че в случая липсва правен интерес от предявения иск, наличието на който е абсолютна положителна процесуална предпоставка за съществуване и упражняване на правото на иск, за която съдът следи служебно.
Ето защо, и на основание чл. 130 от ГПК съдът следва да откаже да разгледа претенцията по същество, като прекрати производството по делото, поради недопустимост на предявения иск.
Мотивиран от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 31/2020 г. по описа на Окръжен съд – К., поради недопустимост на предявения иск.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на Окръжна прокуратура – К.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

File Attachment Icon
0E5388E4C3692EF2C22585620043D97D.rtf