Решение № 34

към дело: 20205100500006
Дата: 02/13/2020 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството е по реда на чл. 438 ГПК.
Подадена е жалба от „. Г. О., гр. К. против отстраняването му от имот, представляващ Сграда с идентификатор № 40909.21.92.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., чрез принудително отнемане на недвижим имот - въвод във владение по изпълнително дело № *876 на Частен съдебен изпълнител peг. №812 - Р. С. с район на действие О. с. –К, обективиран в Протокол /за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение/ от 18.12.2020 г.
Сочи се в жалбата, че при извършването на въвода във владение /принудителното отстраняване/ са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, регламентиращи действията на съдебните изпълнители, тъй като е извършен от лице, което не е известно и не може да изпълнява правомощията на ЧСИ, а не е извършено от ЧСИ Р.С., който не е присъствал и не е извършил изпълнителното действие, поради което и въводът във владение е нищожен. Извършеният въвод се обжалва и като незаконосъобразен, тъй като длъжникът – жалбодател не е уведомен надлежно за изпълнението /нарушение на чл. 435, ал.2, т.3 ГПК/. Твърди се, че същият е бил лишен и от възможността да участва в изпълнителните действия по провеждането на въвода, тъй като управителят Г. С. Г. е бил временно нетрудоспособен и здравословното му състояние не му давало възможност да участва в изпълнителните действия, като въпреки наличието на уважителни причини /заболяване на управителя на длъжника/q отстраняването на дружеството било извършено. Твърди се също така, че при извършване на въвода във владение на взискателя била предадена фактическата власт не върху Сграда с идентификатор № 40909.21.92.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., а върху други имоти. Предвид посоченото жалбодателят моли съда да отмени отстраняването на длъжника от посочения имот.
В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК взискателят „.-С. Г.“, гр. К. е подал писмени възражения, с които жалбата се оспорва като недопустима и неоснователна.
ЧСИ Р.С. рег. № 812, с район на действие ОС – К. е изложил мотиви по обжалваното действие, с които се излагат съображения за неоснователност на жалбата.
К. о. с, за да се произнесе, взе предвид:
Жалбата, като подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК и от лице, имащо интерес от обжалването, е процесуално допустима, поради което следва да се разгледа по същество.
От приложеното към жалбата копие на изп. дело № 876/2019 г. по описа на ЧСИ Р. С., рег. № 812, с район на действие ОС – К. се установява, че същото е било образувано на 15.11.2019 г. със страни: взискател „.-С. Г., гр. К. и длъжник „. Г. О., гр. К., въз основа на молба по чл. 426 ГПК и приложен изпълнителен лист от 05.03.2019 г., издаден по т.д. № 15/2019 г. по описа на АС – П., с който длъжникът е осъден да освободи описания в изпълнителен лист недвижим имот – сграда, и върне държането на сградата на взискателя.
По изпълнителното дело, на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение изх. № 68656/15.11.2019 г., редовно връчена съобразно приетото с констативен протокол изх. № 72313/03.12.2019 г. С ПДИ длъжникът е поканен в двуседмичен срок от връчването на същата да изпълни доброволно задължението си, като опразни помещението и предаде ключовете директно на взискателя или в кантората на ЧСИ Р. С. Длъжникът е предупреден, че ако не стори това в дадения срок, ще се пристъпи към принудително изпълнение по рена на ГПК. Уведомен е, че на 18.12.2019 г. в 10.00 ч., а в случай на отменяща въвода причина- на 10.01.2020 г. в 10.00 часа, ще се извърши въвод във владение на недвижимия имот, предмет на изпълнителния лист.
С Протокол /за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение/ от 18.12.2020 г. изпълнителното действие – фактически въвод на взискателя в имота, предмет на изпълнителния лист, е извършено. Видно от съдържанието на протокола, същият е подписан и подпечатан от К. Б - Помощник – частен съдебен изпълнител при ЧСИ Р. С., рег. № 812. Предвид посоченото, не се установява изпълнителното действие да е извършено от лице, което е неизвестно и не може да изпълнява от правомощията на ЧСИ, а се установява, че е извършено от посочения помощник – ч.с.и., който съответно и на основание чл. 37 ЗЧСИ може да извършва всички действия от компетентността на ЧСИ. Или, доводът за нищожност на извършеното изпълнително действие на посоченото основание, е неоснователен.
Неоснователен е и доводът за незаконосъобразност на извършения въвод, поради обстоятелството, че управителят на дружеството – длъжник бил лишен от възможност поради временна нетрудоспособност да присъства по време на изпълнението, за което представил болничен лист по изпълнителното дело преди датата на въвода, като не бил надлежно уведомен за извършването му. Присъствието или неприсъствието на страна по изпълнителното дело при фактическото извършване на изпълнителното действие – въвод, не представлява основание за отлагането на действието, нито води до извод за незаконосъобразност на изпълнението. Релевантно за законосъобразност на извършеното действие е надлежното уведомяване на длъжника (по аргумент от чл. 435, ал. 2, т. 3 ГПК), каквото уведомяване безспорно се установява по изпълнителното дело от констативен протокол изх. № 72313/03.12.2019 г. и молба вх. № 43496/17.12.2019 г., подадена от длъжника по изпълнителното дело.
Неоснователен, като неподкрепен с доказателства е и последният довод в жалбата за незаконосъобразност на извършеното принудително изпълнение, а именно, че била предадена фактическата власт не върху сграда с идентификатор № 40909.21.92.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., а върху други имоти, като от съдържанието на констативния протокол от 18.12.2019 г. се установява, че е предадено фактическото владение само на сградата, предмет на въвода, но не и на други имоти.
По изложените съображения жалбата на „. Г. О., гр. К против отстраняването му от имот, представляващ Сграда с идентификатор № 40909.21.92.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., чрез принудително отнемане на недвижим имот - въвод във владение, обективиран в Протокол /за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение/ от 18.12.2020 г. по изпълнително дело № *876 по описа на Ч.с.и., Р. С., peг. № 812, с район на действие О. с. –К., е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Ето защо К. о. с.
РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „. Г. О., ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. К., П. З. Б, ул. „Д.” № * против отстраняването му от имот, представляващ Сграда с идентификатор № 40909.21.92.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., чрез принудително отнемане на недвижим имот - въвод във владение, обективиран в Протокол /за принудително отнемане на недвижим имот – въвод във владение/ от 18.12.2020 г. по изпълнително дело № *876 по описа на Ч. с. и., Р. С., peг. № 812, с район на действие О. с. –К, като неоснователна.
Решението не подлежи на обжалване.Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
1164D7B6E1225886C225850D0042809C.rtf