Решение № 103

към дело: 20135100100051
Дата: 05/20/2013 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл.646, ал.2, т.4 (отменена) от ТЗ, действаща към датата на предявяване на иска и приложима на основание 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн. ДВ. бр.120 от 28 февруари 2012 г.), за обявяване нищожност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор от 12.08.2009 година за покупко - продажба на недвижим имот.
В исковата си молба ищецът Д. З. М-И, в качеството й на синдик на „Д-М-72” О. гр. К., твърди, че с решение № 31 от 10.02.2010 г. по гр.д. 371/2009 г. по описа на Окръжен съд – К. е обявена неплатежоспособността на „Д-М-72” О. гр. К., с начална дата 10.04.2009 г. и е открито производство по Н. на дружеството. С решение от 11.06.2012 г. по гр.д. 371/2009 г. по описа на Окръжен съд – К. била прекратена дейността на „Д-М-72” О. гр. К. и дружеството било обявено в Н.. На 12.08.2009 г., т.е. след началната дата на неплатежоспособността, която е 10.04.2009 г., била извършена възмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, а именно: с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 12.08.2009 г., за който е съставен нотариален акт № 142, том II, рег. № 452. дело № 308/2009 год. по описа на нотариус П.К.с район на действие РС – К., вторият ответник Р. Р. П. закупил от първия ответник „Д-М-72” О. гр. К., имот № 017038 в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот бил образуван от имот № 017021, при посочени граници. Данъчната оценка на описания по – горе недвижим имот към момента на покупко - продажбата на същия на 12.08.2009 г. била 9 590.70 лева, а имотът бил продаден за сумата от 8 000 лева без ДДС. Твърди се в исковата молба, че договорът за покупко – продажба на посочения недвижим имот, бил нищожен на основание чл.646, ал.2, т.4 (отм. по настоящем) от ТЗ. Договорът бил нищожен по отношение на кредиторите на несъстоятелността, тъй като представлявал извършена от длъжника след началната дата на неплатежоспособността възмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, при която даденото значително надхвърляло по стойност полученото. Сумата, за която бил продаден недвижимия имот, не съответствала на стойността на имота, т.е. стойността на имота значително надхвърляла цената, получена от „Д-М-72” О. гр. К. и сделката била увреждаща масата на несъстоятелността. Твърди се също така, че в последствие, на 07.10.2009 г. имотът бил продаден от Р. Р. П. на З. А. Г. за сумата от 9 600 лева, а по-късно, на 21.10.2010 г. З. А. Г. продала имота на Г. Д. А. за сумата от 10 000 лева. Иска се обявяване нищожност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор от 12.08.2009 година за покупко - продажба на процесния недвижим имот.
В срока по чл. 367, ал.1 от ГПК ответникът „Д-М-72” О. (в Н.) гр. К. и ответникът Р. Р. П., не са подали писмен отговор, не са взели становище, не са направили възражение, не са оспорили истинността на представен документ, не са посочили и не са представили писмени доказателства.
В съдебно заседание представителят по пълномощие на ответника „Д-М-72” О. (в Н.) гр. К. моли съда да отхвърли предявения иск, като претендира разноски по делото.
Окръжният съд, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с предявения иск, прие за установено от фактическа и правна страна следното:
С решение № 31 от 10.02.2010 г., постановено по гр.д. 371/2009 г., К.йският окръжен съд е обявил неплатежоспособността на „Д-М-72” О. гр. К., с начална дата 10.04.2009 г. и е открито производство по Н. на дружеството. С решение № *** от 11.06.2012 г. по гр.д. 371/ 2009 г. по описа на Окръжен съд – К., е прекратена дейността на „Д-М-72” О. Г. и дружеството е обявено в Н.. Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том II, рег. № 452. дело № ***/2009 год. по описа на нотариус П.К., с район на действие РС – К., с рег.№ 100 по регистъра на Нотариалната камара, на 12.08.2009 г., т.е. след началната дата на неплатежоспособността, първият ответник „Д-М-72” О. е продал на втория ответник Р. Р. П. имот № ***** в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот е образуван от имот № 017021, при посочени граници, за сумата от 8 000 лева без включен ДДС. Видно от цитирания нотариален акт, данъчната оценка на описания по – горе недвижим имот към момента на покупко – продажбата му –12.08.2009 г., е 9 590.70 лева.
От приетата по делото като доказателства справка по лице в цялата страна, по партидата на втория ответник Р. Р. П., издадена от Служба по вписванията – К., се установява, че в последствие – на 07.10.2009 г., ответникът Р. П. е продал процесния недвижим имот на З. А. Г..
По делото е назначена съдебна финансово – икономическа експертиза, която не се оспорва от страните и се възприема от съда, съгласно която пазарната стойност на процесния недвижим имот № 017038 в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот е образуван от имот № 017021, при съответни граници, към 12.08.2009 г. е в размер на 10 806.81 лева.
Съгласно чл.646, ал.2, т.4 от Търговския закон (отменена), действаща към датата на предявяване на иска и приложима понастоящем на основание 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн. ДВ. бр.120 от 28 февруари 2012 г.), нищожно по отношение на кредиторите на несъстоятелността е извършването от длъжника след началната дата на неплатежоспособността на възмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото. Съгласно цитираната разпоредба, за да е налице нищожност по отношение на кредиторите на несъстоятелността, следва да са налице следните предпоставки: 1. възмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, 2. сделката да е извършена след началната дата на неплатежоспособността на търговеца и 3. даденото по сделката значително да надхвърля по стойност полученото. В тази връзка, от гореизложеното се установява по един несъмнен начин, че на 12.08.2009 г., т.е. след началната дата на неплатежоспособността, която е 10.04.2009 г., дружеството с ограничена отговорност „Д-М-72” е извършило възмездна сделка – покупко – продажба с имуществено право от масата на несъстоятелността, като е продало на втория ответник процесния недвижим имот, представляващ имот № 017038 в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот е образуван от имот № 017021, при съответни граници, за сумата от 8 000 лева без ДДС. Или, установява се, че е налице възмездна сделка с имуществено право от масата на несъстоятелността, извършена след началната дата на неплатежоспособността на дружеството. Що се касае до това надхвърля ли даденото по сделката значително по стойност полученото, то от събраните по делото и обсъдени по – горе доказателства се установява, че към датата на сделката – 12.08.2009 г., пазарната стойност на процесния недвижим имот 10 806.81 лева, данъчната му оценка към тази дата е 9 590.70 лева, а имотът е продаден за сумата от 8 000 лева без ДДС (както е посочено в нотариалния акт).
При това положение, предвид получената от „Д-М-72” О. сума, а именно – 8 000 лева, и с оглед обстоятелството, че същата е по – малка не само от пазарната стойност на имота, но и от неговата данъчна оценка, като с оглед техния размер – съответно 10 806.81 лева и 9 590.70 лева, полученото от дружеството по сделката е с 35 % по – малко от пазарната стойност на имота и с около 20 % по – малко от данъчната му оценка, съдът намира, че в случая е налице и третата предпоставка за нищожност по отношение на кредиторите на несъстоятелността, а именно – даденото по сделката значително надхвърля по стойност полученото.
Ето защо следва, на основание чл.646, ал.2, т.4 (отменена) от ТЗ във връзка с 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн. ДВ. бр.120 от 28 февруари 2012 г.), да се обяви за нищожен по отношение на кредиторите на несъстоятелността договор за покупко-продажба на недвижим имот от 12.08.2009 г., за който е съставен нотариален акт № ***, том II, рег. № 452. дело № ***/2009 год. по описа на нотариус П.К.с район на действие РС – К., с рег.№ 100, с който „Д-М-72” О., ЕИК *********, продава на Р. Р. П., с ЕГН *, имот № 017038 в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот е образуван от имот № 017021, при посочени граници, за сумата от 8 000 лева без включен ДДС.
При този изход на делото, доколкото синдикът на „Д-М-72” О. (в Н.) гр. К. е направил разноски по делото, но от името и за сметка на дружеството, следва да се осъди Р. Р. П. да заплати на „Д-М-72” О. (в Н.) гр. К. направените по делото разноски в размер на 784 лева, от които 684 лева – адвокатско възнаграждение и 100 лева – разноски за вещо лице. Следва също така да се осъдят „Д-М-72” О. (в Н.) гр. К. и Р. Р. П. да заплатят по сметка на К.йския окръжен съд държавна такса за предявения иск в размер на 383.63 лева, определена съгласно чл.69, ал.1, т.4 във връзка с т.2 от ГПК, на основание данъчната оценка на процесния недвижим имот.
По изложените съображения и на основание чл.646, ал.2, т.4 (отменена) от ТЗ във връзка с 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн. ДВ. бр.120 от 28 февруари 2012 г.), съдът
Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по отношение на кредиторите на „Д-М-72” О. (в Н.) със седалище и адрес на управление в Г., Б.Х. Б. № 8. В. .6, А., ЕИК *********, договор за покупко-продажба на недвижим имот от**.0*.2009 г., за който е съставен нотариален акт № ***, том II, рег. № 452. дело № ***/2009 год. по описа на нотариус П.К.с район на действие РС – К., с рег.№ 100, с който „Д-М-72” О., ЕИК *********, продава на Р. Р. П. от Г., У.Ч. № 2. .7, А., с ЕГН *, имот № 017038 в землището на гр. К., в местността „А.”, с ЕКАТТЕ *****, с площ 2,201 дка, който имот е образуван от имот № 017021, при посочени граници, за сумата от 8 000 лева без включен ДДС.
ОСЪЖДА Р. Р. П. от Г., У.Ч. № 2. .7, А., с ЕГН *, да заплати на „Д-М-72” О. (в Н.) със седалище и адрес на управление в Г., Б.Х. Б. № 8. В. .6, А., ЕИК *********, направените по делото разноски в размер на 784 лева.
ОСЪЖДА „Д-М-72” О. (в Н.) със седалище и адрес на управление в Г., Б.Х. Б. № 8. В. .6, А., ЕИК ********* и Р. Р. П. от Г., У.Ч. № 2. .7, А., с ЕГН *, да заплатят по сметка на К.йския окръжен съд държавна такса за предявения иск в размер на 383.63 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
1310930983DA79A5C2257B71002A05DD.rtf