Протоколно определение №

към дело: 20195100100254
Дата: 02/03/2020 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
............................................................................................................................................
Съдът, предвид постъпилата молба от С. С. М., с която оттегля предявения по делото иск, намира, че е налице хипотезата на чл.232 от ГПК, съгласно която ищецът може да оттегли исковата си молба, без съгласието на ответника, до приключване на първото заседание по делото, ето защо следва настоящото дело да се прекрати.
Водим от изложеното и на основание чл.232 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 254/2019г. на Окръжен съд - К., поради оттегляне на иска.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчване на съобщението на страните.
Заседанието се закри в 10.15 часа.
Протоколът се изготви на 03.02.2020 година.

Председател:

Секретар: