Определение № 775

към дело: 20105100500306
Дата: 09/27/2010 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274 и следващите от ГПК във връзка с чл.247, ал.4 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от „Р.” Г.К. против разпореждане № 479 от 15.03.2010 г. по ч.Г.д.№ 391/2009 г. на Кърджалийския районен съд, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за поправка на очевидна техническа грешка в заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и е оставена без разглеждане молбата за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнително дело № 438/2009 г. по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812. Твърди се, че имало съвпадение на периодите в издадената заповед за изпълнение, поради което съдът следвало да подложи счетоводната справка на своя преценка и да констатира дублирането на периодите. Ако това било направено от съда той можел да отхвърли за дублираните периоди искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Освен това съдът не се мотивирал защо се произнася в открито заседание, а не в закрито, като се произнесъл с разпореждане, а не това бил актът, който се предвиждал в ГПК. Счита, че може да се обезпечи искането му за поправка на очевидна фактическа грешка. Иска се съда да отмени разпореждането и да уважи искането.
В срока по чл.276, ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от ответника по частната жалба О. К..
Съдът, като съобрази обстоятелствата по делото, прие следното:
На основание подадено от О. К. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК е било образувано частно гражданско дело № 391/2009 г. по описа на Кърджалийския районен съд и е била издадена Заповед № 475 от 07.04.2009 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът „Р. Г. К. да заплати на О. К. сумата 435 286.92 лева, представляваща неустойка за всеки просрочен ден за периода от 04.04.2002 г. до 09.03.2009 г. върху сумата от 395 583.95 лева, от които 25 061.39 лева за периода от 08.02.2007 г. до 09.03.2009 г. включително; 45 402.96 лева за периода от 08.02.2007 г. до 09.03.2009 г. включително; 49 175.42 лева за периода от 01.08.2003 г. до 07.02.2007 г. и 45 402.96 лева за периода от 08.02.2007 г. до 09.03.2009 г. включително /общо сумата в размер 94 578.38 лева; 100 164.23 лева за периода от 01.08.2004 г. до 09.03.2009 г. включително; 78 428.77 лева за периода от 01.08.2005 г. до 09.03.2009 г. включително; 56 693.32 лева периода от 01.08.2006 г. до 09.03.2009 г. включително и 34 957.87 лева за периода от 01.08.2007 г. до 09.03.2009 г. включително; ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението 01.04.2009 г. до окончателното изплащане на сумата. Видно от заповедта за изпълнение, същата е издадена на основание чл.417 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводни книги на О. К..
С молба вх.№ 739/01.04.2010 г. длъжникът „Р. ” Г.К. е поискал поправка на очевидна фактическа грешка в така издадената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, предвид твърдяно дублиране на периодите, за които са начислени различните суми. С молбата е поискано също така и допускане на обезпечение на искането за поправка на очевидна фактическа грешка чрез спиране на изпълнително дело № 438/2009 г. /след направено впоследствие уточнение на номера на изпълнителното дело/ по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812.
С обжалваното разпореждане № 479 от 15.03.2010 г., Кърджалийският районен съд е оставил без уважение искането на „Р.” Г.К. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 475 от 07.04.2009 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по частно гражданско дело № 391/2009 г. по описа на Кърджалийския районен съд, а искането за допускане на обезпечение на искането за поправка на очевидна фактическа грешка чрез спиране на изпълнително дело № 438/2009 г. по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812, е оставил без разглеждане като недопустимо.
Така постановеното разпореждане е правилно.
За да е налице очевидна фактическа грешка е необходимо да има противоречие, разминаване, между приетото в мотивите и диспозитива на съдебния акт, каквото в случая не е налице. Видно от заповедта за изпълнение, със същата „Р.” Г.К. е осъдено да заплати на О. К. суми, претендирани по размер и за период, така както са посочени в представеното извлечение от счетоводните книги на О. К.. В тази връзка, довода за дублиране на периодите, направен в искането за поправка и поддържан в частната жалба, е довод по същество за дължимостта на сумите, респективно – на част от тях, и като такъв би бил от значение при подадено възражение срещу заповедта, но е ирелевантен в настоящото производство, доколкото не се касае до очевидна фактическа грешка. Що се касае до довода в частната жалба, че при издаването на заповедта за изпълнение съдът е следвало да извърши преценка на представената счетоводна справка, то същият отново не обосновава наличие на очевидна фактическа грешка, а би бил от значение при обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение. Впрочем, в самото искане за поправка не се сочи в какво се изразява претендираната очевидна фактическа грешка в издадения от съда акт.
С други думи, в случая не е налице очевидна фактическа грешка, поради което и правилно районният съд е оставил без уважение искането на „Р. ” за поправка на такава в издадената по делото заповед за изпълнение.
По отношение на довода, че съдът не се е мотивирал защо не се произнася в открито заседание, а в закрито, то следва да се посочи, че липсва такова задължение за съда. В случая, в съответствие с чл.247, ал.3 от ГПК, съдът е преценил, че не се налага разглеждане на делото в открито заседание, поради което е разгледал същото в закрито заседание. Неоснователен е и довода за вида на акта, с който се е произнесъл районния съд – разпореждане, доколкото не се иска поправка на очевидна фактическа грешка в постановено от съда решение.
Що се касае до искането за допускане на обезпечение на искането за поправка на очевидна фактическа грешка чрез спиране на изпълнително дело № 438/2009 г. по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812, то същото е недопустимо. Целта на съответната обезпечителна мярка е да обезпечи осъществяване правата по решението и се постановява по висящ или бъдещ иск, като в ГПК не е предвидена възможност да се допуска обезпечение в заповедното производство, респективно – в производство по искане за поправка на очевидна фактическа грешка на издадена заповед за изпълнение. В заповедното производство е предвиден специален ред за защита правата на длъжника, включващ и искане за спиране на изпълнението на заповедта за изпълнение, от която възможност обаче настоящият жалбоподател не се е възползвал.
Ето защо, като е приел, че искането за допускане на обезпечение на искането за поправка на очевидна фактическа грешка чрез спиране на изпълнението по изп.дело № 438/2009 г. по описа на ЧСИ, е недопустимо и го е оставил без разглеждане, районният съд е постановил правилно определение.
Предвид изложеното, частната жалба срещу обжалваното разпореждане № 479 от 15.03.2010 г. е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.
Водим от изложеното, Окръжният съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Р.” със седалище и адрес на управление в Г.К., У.”И. В. № 2, ЕИК 108063516, против разпореждане № 479 от 15.03.2010 г. по ч.Г.д.№ 391/2009 г. на Кърджалийския районен съд, с което е оставено без уважение искането за поправка на очевидна техническа грешка в Заповед № 475 от 07.04.2009 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и е оставена без разглеждане молбата за допускане на обезпечение на искането за поправка на очевидна фактическа грешка чрез спиране на изпълнително дело № 438/2009 г. по описа на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, пред Върховния касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
Председател : Членове : 1. 2.

File Attachment Icon
17CB7F79C75A0DFAC22577AC003C13C7.rtf