Определение № 976

към дело: 20105100200287
Дата: 12/22/2010 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
ЗАМЕНЯ остатъка от наложената на осъдения Н. В. В. от гр. К., с ЕГН * с Присъда № 47 от 27.05.2010 г. по НОХД № 189/2010 г. на Кърджалийския районен съд пробационна мярка "поправителен труд" от четири месеца с друга пробационна мярка - "безвъзмезден труд в полза на обществото"в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от 1 /една/ година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд- Пловдив в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

File Attachment Icon
19242E6549F31509C225780100365581.rtf