Протоколно определение №

към дело: 20085100200186
Дата: 09/27/2010 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
Подсъдимият К. И. В. се явява лично и с адв. Б., редовно упълномощен от по-рано.
Подсъдимият т. Д. С. се явява лично и с адв.П., редовно упълномощена от по-рано.
Подсъдимият К.П.К. се явява лично и с адв. В., редовно упълномощен от по-рано.
Свидетелите Д.Й.П. и Й.Д.П., редовно призовани, не се явяват.
Вещото лице В. П. Я. - налице.
Преводачът Е. В.С.а, нередовно призована, не се явява. Призовката на същата е върната в цялост със забележка от длъжностното лице, връчител на съдебни книжа при Кърджалийският окръжен съд, че при многократни посещения на адреса лицето не намерено и по сведение на съседка, същата не виждана там от доста време.
За Окръжна прокуратура - Кърджали се явява прокурор Д.
Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.
Адв.Б.: Моля да се даде ход на делото.
Адв.П.: Моля да се даде ход на делото.
Адв.В.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че са налице основанията за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на делото.
Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:
К. И. В.: роден на * год., в гр.Ч., обл.С.З., с постоянен адрес - гр.С.З., ул.”Б.” № ет., ап., бълг. гр., с ЕГН *, с основно образование, безработен, женен, неосъждан.
Т. Д. С.: роден на * год., в гр.Ч., обл.С.З., с постоянен адрес - с.Я., общ.М., обл.С.З., бълг. гр., с ЕГН *, без образование, безработен, неженен, неосъждан.
К.П.К.: роден на * год., в с.Т.И., обл.Ш., с постоянен адрес - гр.К., с настоящ адрес в гр.К., кв.”В.”, бл., ет., ап., бълг. гр., с ЕГН *, със средно образование, работи в „Н.-с.” ООД - гр.Ш. като зидар, разведен, неосъждан.
На основание чл. 274 ал.1 от НПК съдът разясни на подсъдимите правата им на отвод срещу състава на съда, секретаря и прокурора.
Адв.Б.: Нямаме основания за отвод.
Адв.П. : Нямаме основания за отвод.
Адв.В.: Нямаме основания за отвод.
Съдът разясни на подсъдимите правата им по НПК.
Адв. Б.: Известни са ни.
Адв.П. : Известни са ни.
Адв.В.: Известни са ни.
Прокурорът: Моля да приемете като доказателства по делото, писмени доказателства, както следва: писма за удължаване на срока за разследване по досъдебното производство, заверено копие от вносна бележка, както и разпечатка от мобилен оператор относно изходящи и входящи разговори от телефон, който е собственост на подсъдимия К. В.. Изготвили сме споразумения със защитниците на подсъдимите С. и В. за решаване на делото в съдебното производство по реда на чл.384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК, които поддържам. Считам, че те не противоречат на закона и морала, поради което моля да бъдат одобрени от съда. В случай, че съдът приеме споразуменията за допустими, моля да бъде постановено допускането до разпит в качеството им на свидетели на подсъдимите С. и В., тъй като такава възможност се допуска от разпоредбата на чл.118, ал.1, т.1 от НПК. Представям подписаните споразумения.
Адв.Б.: Моля да се приемат писмените доказателства. Изготвили сме споразумение за решаване на делото по реда на чл.384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК, което поддържам. Считам, че то не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено от съда. Що се отнася до искането на прокурора за допускане до разпит като свидетели на двамата подсъдими след одобряване на споразумението, считам същото за неоснователно, тъй като те са ангажирани в друго качество и моля искането да бъде отхвърлено.
Адв.П. : Моля да бъдат приети писмените доказателства, които представи прокурора. Действително сме постигнали споразумение. Считам, че то не противоречи на закона и морала и на добрите нрави, поради което моля да бъде одобрено от съда.
Адв.В.: Уважаеми господин Председател, представени са Ви споразумения с първия и втория подсъдим, като по отношение на това дали ще бъде постигнато това споразумение или не, предоставям на съда. Що се касае до искането на прокурора за допускането на първия и втория подсъдим като свидетели по делото считам, че то не противоречи на закона и следва да бъде уважено. Моля да се приемат представените писмени доказателства.
Съдът ОТКРИВА съдебното следствие чрез прочитане на обвинителния акт от прокурора.
Съдът намира, че представените нови писмени доказателства ще имат значение за правилното решаване на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и прилага като доказателства по делото: заверено ксерокопие от вносна бележка към бюджета от 15.12.2006 за внесена от т. Д. С. по сметка на Окръжен съд - Кърджали сумата от 3000 лева, представляваща парична гаранция; писмо № В 257/06/19.07.2006 г. от Апелативна прокуратура - Пловдив до Окръжна прокуратура – Кърджали; писмо № В 257/06/16.02.2007 г. на Главен прокурор на Република България до Окръжна прокуратура - Кърджали, писмо № В 257/06/15.01.2008 г. на Главен прокурор на Република България до Окръжна прокуратура - Кърджали, както и писмо изх.№ 6145/12.04.2007 г. на „Мобилтел” ЕАД - гр.София до Окръжна прокуратура - Кърджали, ведно с приложени към него разпечатки на мобилни телефонни номера.
Съдът, с оглед представените два броя споразумения за решаване на делото в съдебно заседание по реда на чл.384, във вр. с чл.381 и сл. от НПК, сключени между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитниците на подсъдимите К. И. В. и т. Д. С.
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените два броя споразумения за решаване на делото по реда на чл.384, във вр. с чл.381 и сл. от НПК по НОХД № 186/2008 година по описа на Кърджалийския окръжен съд.
На основание чл.384, във вр. чл.382, ал.4 от НПК, съдът запита подсъдимия К. И. В. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, и доброволно ли е подписал споразумението.
Подсъдимият К. И. В.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Съгласен съм с това, което пише в споразумението и доброволно подписах същото. Разбирам какви са последиците от споразумението и заявявам, че съм съгласен с тях.
Съдът, на основание чл.384, във вр. чл.382, ал.5от НПК предлага промени в сключеното между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитника на подсъдимия К. И. В. по отношение на мястото на раждане на същия, както и по отношение на постоянния адрес на подсъдимия.
Прокурорът: Съгласна съм да бъде допусната такава промяна в споразумението.
Адв.Б.: Не възразявам да бъде допусната промяната в споразумението относно мястото на раждане и постоянния адрес на подсъдимия К. И. В..
На основание чл.384, във вр. чл.382, ал.4 от НПК, съдът запита подсъдимия т. Д. С. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, и доброволно ли е подписал споразумението.
Подсъдимият Т. Д. С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Съгласен съм с това, което пише в споразумението и доброволно подписах същото. Разбирам какви са последиците от споразумението и заявявам, че съм съгласен с тях.
СЪДЪТ, на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 от НПК, ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на сключеното споразумение между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитника на подсъдимия К. И. В., както следва
С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.384 ВЪВ ВР.С ЧЛ.381 И СЛ. ОТ НПК.


Днес,27.09.2010 год. в гр.К.,между Л. Б.-адвокат при Адвокатска колегия-Кърджали в качеството ми на ЗАЩИТНИК на К. И. В. с постоянен и настоящ адрес в с.Я.,област С. З.-ПОДСЪДИМ по НОХД № 186/2008 год.по описа на Окръжен съд-Кърджали и Д. Д.-ПРОКУРОР при Окръжна прокуратура-Кърджали се постигна и изготви настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 186/2008 год.на Окръжен съд-Кърджали.Посоченото наказателно производство е било образувано срещу К. И. В. от с.Я.,област С. З.,т. Д. С. от с.с. и К.П.К. от гр.К.,като първият е предаден на съд за следните престъпления:

1/ През периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К.,при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К.,с цел да набави за себе си, за т. Д. С. и за К.П.К. имотна облага,направил опит да принуди Д.Й.П.-гражданин на Р Г. чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да им заплати 70 00 евро с левова равностойност 137 200 лева,като деянието е придружено със заплаха за убийство,извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К.-престъпление по чл.214 ал.2 т.1,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.213а ал.2 т.1,4 и 6,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК,във вр.с чл.26 ал.1 от НК,във вр.с чл.18 ал.1 от НК, и

2/През периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К.,в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я.,област С.З. и К.П.К. от гр.К. противозаконно лишил от свобода Д.Й.П.-гражданин на Р Г.-престъпление по чл.142а ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК.
І.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО:
1/Процесуална легитимация на защитника-надлежно пълномощно на адвокат Лазар Б.,което е приложено към делото.
2/Приключило е разследването Досъдебно производство № 89/2006 год.по описа на ОСС-Кърджали,което е внесено в Окръжна прокуратура-Кърджали с Обвинително заключение.Последната е изготвила Обвинителен акт,по който е образувано НОХД № 186/2008 год.по описа на Окръжен съд-Кърджали.
3/Липсват законови забрани за решаване на делото със споразумение.
4/От престъплението не са настъпили имуществени вреди.
5/Наличие на ДЕКЛАРАЦИЯ,подписана от подсъдимия К. И. В.,че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред,че е запознат с последиците от Споразумението и е съгласен с тях.
ІІ.ПОСТИГНА СЕ СЪГЛАСИЕ между защитника Л.Б. и прокурора Д.Д. за следното:
1/ПОДСЪДИМИЯТ К. И. В. роден на * год., в гр.Ч., обл.С.З., с постоянен адрес гр.С.З., ул.”Б.” № *, ет., ап., бълг. гр., с ЕГН *, с основно образование, безработен, женен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това,че:
1/ През периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К.,при условията на продължавано престъпление,в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я.,област С.З. и К.П.К. от гр.К.,с цел да набави за себе си,за т. Д. С. и за К.П.К. имотна облага,направил опит да принуди Д.Й.П.-гражданин на Р Г., чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да им заплати 70 00 евро с левова равностойност 137 200 лева,като деянието е придружено със заплаха за убийство,извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К.-престъпление по чл.214 ал.2 т.1,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.213а ал.2 т.1,4 и 6,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК,във вр.с чл.26 ал.1 от НК,във вр.с чл.18 ал.1 от НК, и
2/През периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К.,в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я.,област С.З. и К.П.К. от гр.К. противозаконно лишил от свобода Д.Й.П.-гражданин на Р Г.-престъпление по чл.142а ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК.
3/ВИД и РАЗМЕР на наказанието:
- по чл.214 ал.2 т.1,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.213а ал.2 т.1,4 и 6,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК,във вр.с чл.26 ал.1 от НК,във вр.с чл.18 ал.1 от НК се прилага чл.55 ал.1 т.1 от НК, се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 месеца;
-по чл.142а ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК-при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година.
На основание чл.23 ал.1 от НК се определя едно общо наказание-по-тежкото от двете,а именно „лишаване от свобода” за срок 1 година и 10 месеца.
На основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание глоба,предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода” по чл.214 ал.2 т.1,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.213а ал.2 т.1,4 и 6,във вр.с ал.1 от НК,във вр.с чл.20 ал.2 от НК,във вр.с чл.26 ал.1 от НК,във вр.с чл.18 ал.1 от НК.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, възпитателната работа с подсъдимия К. И. В. се възлага на кмета на с.Я., обл.С.З..
4/ Веществените доказателства: 1 брой мобилен телефон „Нокиа” модел 1600 с имей № 356637/00/563575/9 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта с надпис Вивател и № 89359 03001 00020 43492; 1 брой мобилен телефон „Нокиа” модел 7610 с имей № 353387/00/069489/8 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта и изтрит надпис и № 89359050100004200946 и 1 брой мобилен телефон „Сименс” модел SL 55 с изписан бар код № 354060005050881 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта с надпи „Прима” и № 990944756379 се връщат на подсъдимия К. И. В.,тъй като са негова собственост.
5/ Подсъдимият К. И. В. да заплати разноски по делото в размер на 340 лв.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Д.Д./ /Адв.Л.Б./


ПОДСЪДИМ:
/К. В./


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният К. И. В. с постоянен и настоящ адрес в с.Я.,област С.З.,с ЕГН-*-ПОДСЪДИМ по НОХД № 186/2008 год.по описа на Окръжен съд-Кърджали, ДЕКЛАРИРАМ следното:

1/ОТКАЗВАМ СЕ от съдебното разглеждане на делото по общия ред.
2/СЪГЛАСЕН СЪМ с постигнатото Споразумение и го подписвам доброволно.
3/ЗАПОЗНАТ СЪМ с последиците от настоящото Споразумение.


ДЕКЛАРАТОР:
/К. В./
СЪДЪТ, на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.6 от НПК, ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на сключеното споразумение между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитника на подсъдимия т. Д. С., както следва

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ПО РЕДА НА ЧЛ.381 И СЛ. ОТ НПК


Днес, 27.09.2010 г. в гр.К., между мен, Е. М.П. -адвокат при Адвокатска колегия-гр.К., в качеството ми на защитник на Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З.- подсъдим по н.о.х.дело №186/2008 г. по описа на Окръжен съд-Кърджали и Д. Д. –зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-Кърджали, се постигна и изготви настоящото спразумение за решаване на наказателното производство по н.о.х.дело №186/2008 г. по описа на Окръжен съд-Кърджали.
Предварителното производство е образувано срещу Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З. , за това че:
- В периода 26.03.2006 г. – 28.03.2006 г. в гр.К., при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., с цел да набави за себе си, за К. И. В. и К.П.К., имотна облага , направил опит да принуди Д.Й.П. от Р. Г. чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да заплати 70 000 евро с левова равностойност 137 200 лв., като деянието е придружено със заплаха за убийство, извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К. -престъпление по чл.214 ал.2 т.1, във вр. с чл.214 ал.1, във вр. с чл.213 а ал.2 т.1, 4 и 6, във вр. с чл.213 а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.26 ал.1, във вр. с чл.18 ал.1 от НК,
както и за това че:
-През периода от 26.03.2006 г. до 28.03.2006 г. в гр.К., в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., противозаконно лишил от свобода Д.Й.П. от Република Г.-престъпление по чл.142 а ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 от НК.
І.УСЛОВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ:
1. Процесуална легитимация-надлежно пълномощно и договор за правна помощ между адвоката Е. М. П. и подсъдимия Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З..
2. Приключено разследване по досъдебно производство №89/2006 г. по описа на ОСС-Кърджали, съгласно разпоредбата на чл.381 ал.1 от НПК.
3. Липса на забрани,визирани в разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК.
4. От извършените от подсъдимия Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З. , престъпления не са причинени имуществени вреди.
5. Наличие на декларация от страна на подсъдимия, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, че е запознат с правните последици от споразумението и че е съгласен с него.
ІІ. Постигна се съгласие между защитника на подсъдимия Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З. и Д. Д. –зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-Кърджали, по н.о.х.дело №186/2008 г. по описа на Окръжен съд-Кърджали, за следното:
Налице са извършени виновно деяния от страна на подсъдимия Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З., български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен , които осъществяват от обективна и субективна страна признаците на следните престъпни деяния:
- В периода 26.03.2006 г. – 28.03.2006 г. в гр.К., при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., с цел да набави за себе си, за К. И. В. и К.П.К., имотна облага , направил опит да принуди Д.Й.П. от Р. Г. чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да заплати 70 000 евро с левова равностойност 137 200 лв., като деянието е придружено със заплаха за убийство, извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К. -престъпление по чл.214 ал.2 т.1, във вр. с чл.214 ал.1, във вр. с чл.213 а ал.2 т.1, 4 и 6, във вр. с чл.213 а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.26 ал.1, във вр. с чл.18 ал.1 от НК от НК,
както и за това че:
-През периода от 26.03.2006 г. до 28.03.2006 г. в гр.К., в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., противозаконно лишил от свобода Д.Й.П. от Р. Г.-престъпление по чл.142 а ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 от НК.
2.ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО.
На подсъдимия т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З. , при условията на чл.381 ал.4 от НПК във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК се определя наказания, както следва:
-за извършеното престъпление по чл.214 ал.2 т.1, във вр. с чл.214 ал.1, във вр. с чл.213 а ал.2 т.1, 4 и 6, във вр. с чл.213 а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.26 ал.1, във вр. с чл.18 ал.1 от НК от НК, на подсъдимия т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З., се определя наказание 8 месеца „лишаване от свобода” при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.
За извършеното горепосочено престъпление на основание чл.55 ал.3 от НК, на подсъдимия т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З., не се налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
-за извършеното престъпление по чл.142 а ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 от НК на подсъдимия т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З., се определя наказание 3 месеца „лишаване от свобода” при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З., се определя едно общо наказание, а именно 8 месеца „лишаване от свобода” при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС, като на основание чл.59 ал.1 от НК, времето, през което подсъдимия е бил задържан за периода от 31.03.2006 г., 18.00 часа до 13.12.2006 г., се приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
3.Подсъдимият Тодор Димитров Станев да заплати разноски по делото в размер на 340.00 лв.


ЗАМ.ОКР.ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/Д.Д./ /Е.П. /

ПОДСЪДИМ :
/Т. Д. С. /


ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З. , български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен , подсъдим по н.о.х.дело № 186/2008 г. по описа на Окръжен съд-Кърджали, декларирам следното:
1.ОТКАЗВАМ се от съдебното разглеждане на делото по общия ред.
2.СЪГЛАСЕН съм с постигнатото споразумение и го подписвам доброволно.
3.ЗАПОЗНАТ съм с последиците от настоящото споразумение.


ДЕКЛАРАТОР:
/ т. Д. С./

Съдът намира, че така сключеното споразумение за решаване на делото в съдебно заседание по реда на чл.384, във вр.381 и сл. от НПК, между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитника на подсъдимия К. И. В. е допустимо, съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл.381, ал.5 от НПК, има необходимата форма, същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7, следва споразумението да бъде одобрено.
Ето защо и на основание чл.384, във вр. с чл. 382 ал.7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство по реда на чл.384, във вр. с чл.381 и сл. от НПК, сключено между Л.Б.-адвокат при Адвокатска колегия-Кърджали в качеството му на ЗАЩИТНИК на К. И. В., с постоянен и настоящ адрес в гр.С.З., ул.”Б.” № , ет., ап., бълг. гр., с ЕГН * - ПОДСЪДИМ по НОХД № 186/2008 год.по описа на Окръжен съд-Кърджали и Д. Д.-ПРОКУРОР при Окръжна прокуратура-Кърджали, по силата на което:
ПРИЗНАВА подсъдимия К. И. В., роден на * год., в гр.Ч., обл.С.З., с постоянен адрес гр.С.З., ул.”Б.” № , ет., ап., бълг. гр., с ЕГН *, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К., при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К.,с цел да набави за себе си, за т. Д. С. и за К.П.К. имотна облага, направил опит да принуди Д.Й.П.-гражданин на Р. Г., чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да им заплати 70 00 евро, с левова равностойност 137 200 лева, като деянието е придружено със заплаха за убийство,извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К., поради което и на основание чл.214 ал.2 т.1, във вр.с ал.1, във вр.с чл.213а ал.2 т.т.1,4 и 6,във вр.с ал.1, във вр.с чл.20 ал.2, във вр.с чл.26 ал.1, във вр.с чл.18 ал.1, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 месеца;
ПРИЗНАВА подсъдимия К. И. В., роден на * год., в гр.Ч., обл.С.З., с постоянен адрес гр.С.З., ул.”Б.” № , ет., ап., бълг. гр., с ЕГН *, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 26.03.2006 год.до 28.03.2006 год.в гр.К.,в съучастие като извършител с т. Д. С. от с.Я.,област С.З. и К.П.К. от гр.К., противозаконно лишил от свобода Д.Й.П.-гражданин на Р. Г., поради което и на основание чл.142а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година;
На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К. И. В., със снета по делото самоличност, едно общо наказание, по-тежкото от тях, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 10 месеца.
На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на така наложеното общо наказание „лишаване от свобода”, за срок от 3 години, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК ВЪЗЛАГА възпитателната работа по отношение на подсъдимия К. И. В., със снета по делото самоличност, на кмета на с.Я., обл.С.З..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 брой мобилен телефон „Нокиа” модел 1600 с имей № 356637/00/563575/9 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта с надпис Вивател и № 89359 03001 00020 43492; 1 брой мобилен телефон „Нокиа” модел 7610 с имей № 353387/00/069489/8 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта и изтрит надпис и № 89359050100004200946 и 1 брой мобилен телефон „Сименс” модел SL 55 с изписан бар код № 354060005050881 със стандартна батерия и поставена в апарата СИМ карта с надпи „Прима” и № 990944756379, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия К. И. В., след влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият К. И. В., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Кърджалийския окръжен съд направените по делото разноски, в размер на 340 лева.
Съдът намира, че така сключеното споразумение за решаване на делото в съдебно заседание по реда на чл.384, във вр.381 и сл. от НПК, между прокурора от Окръжна прокуратура - Кърджали и защитника на подсъдимия Т. Д. С. е допустимо, съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл.381, ал.5 от НПК, има необходимата форма, същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7, следва споразумението да бъде одобрено.
Ето защо и на основание чл.384, във вр. с чл. 382 ал.7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство по реда на чл.384, във вр. с чл.381 исл. от НПК, между Е. М.П. -адвокат при Адвокатска колегия-гр.К., в качеството й на защитник на т. Д. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в с.Я., област С.З.- подсъдим по н.о.х.дело №186/2008 г. по описа на Окръжен съд-Кърджали и Д. Д. – зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-Кърджали, по силата на което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Д. С. със подсъдимия по делото самоличност, за ВИНОВЕН в това, че в периода 26.03.2006 г. – 28.03.2006 г. в гр.К., при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., с цел да набави за себе си, за К. И. В. и К.П.К., имотна облага, направил опит да принуди Д.Й.П. – гражданин на Р.Г., чрез заплашване да извърши нещо противно на волята му-да заплати 70 000 евро, с левова равностойност 137 200 лв., като деянието е придружено със заплаха за убийство, извършено е от повече от две лица и от въоръжено лице-К.П.К., поради което и на основание чл.214 ал.2 т.1, във вр.с ал.1, във вр.с чл.213а ал.2 т.т.1,4 и 6,във вр.с ал.1, във вр.с чл.20 ал.2, във вр.с чл.26 ал.1, във вр.с чл.18 ал.1, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Д. С. със подсъдимия по делото самоличност, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 26.03.2006 г. до 28.03.2006 г. в гр.К., в съучастие като извършител с К. И. В. от с.Я., област С.З. и К.П.К. от гр.К., противозаконно лишил от свобода Д.Й.П. – гражданин на Р. Г., поради което и на основание чл.142а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Т. Д. С., със снета по делото самоличност, едно общо наказание, по-тежкото от тях, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип, на основание чл.61 т.3, във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното на т. Д. С., със снета по делото самоличност, общо наказание „лишаване от свобода”, времето през което същият е бил задържан за периода от 31.03.2006 г., 18.00 часа до 13.12.2006 год. ОСЪЖДА подсъдимият Т. Д. С., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Кърджалийския окръжен съд направените по делото разноски, в размер на 340 лева.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 186/2008 год. по описа на ОС-гр.К., в частта му, в която е водено против подсъдимите К. И. В. и Т. Д. С., за извършени престъпления по чл. чл.214 ал.2 т.1, във вр.с ал.1, във вр.с чл.213а ал.2 т.т.1,4 и 6,във вр.с ал.1, във вр.с чл.20 ал.2, във вр.с чл.26 ал.1, във вр.с чл.18 ал.1 от НК и по чл.142а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК, за всеки един от тях, като същото продължава да се движи в частта му, в която е водено против подсъдимия К.П.К. по предявените му обвинения по член чл. чл.214 ал.2 т.1, във вр.с ал.1, във вр.с чл.213а ал.2 т.1,4 и 6,във вр.с ал.1, във вр.с чл.20 ал.2, във вр.с чл.26 ал.1, във вр.с чл.18 ал.1 от НК и по чл.142а ал.1, във вр. с чл.20 ал.2 от НК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Съдът намира, че с оглед одобрените споразумения между прокурора от Окръжна прокуратура – Кърджали и защитниците на подсъдимите К. И. В. и т. Д. С., следва да бъдат отменени взетите по отношение на същите подсъдими мерки за неотклонение, а именно – „парична гаранция” в размер на по 3000 лева за всеки едни от тях.
Ето защо, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия К. И. В. мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 3000 лева.
ОТМЕНЯВА взетата по отношение на подсъдимия Т. Д. С. мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 3000 лева.
След тайно съвещание съдът намира, че са налице предпоставките на чл.29 ал.1 т.1 б.„б” от НПК - постановено е от настоящия състав на съда определение, с което са одобрени споразумения за решаване на делото по реда на чл.384, във вр. с чл.381 и сл. от НПК по отношение на двама от подсъдимите - К. И. В. и Т. Д. С., поради което настоящия състав не може да участва в по-нататъшно разглеждане на делото и следва да се самоотведе.
Ето защо и основание чл.31 ал.1 и ал.3, във вр. с чл.29 ал.1 т.1 б.”б” от НПК, съдът
ОП Р Е Д Е Л И:

САМООТВЕЖДА от по-нататъшно разглеждане на делото съдията Д. С. и съдебните заседатели Р. Х. и С. В.
Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг състав.
ОТЛАГА делото за неопределена дата с ново призоваване на страните, свидетелите и вещите лица.
Заседанието се закри в 15.00 часа.
Протоколът се изготви на 27.09.2010 г.


Председател: Съдебни заседатели:
1.

2.

Секретар:

File Attachment Icon
1C3A287E82879E66C22577AC002BB5B3.rtf