Определение № 486

към дело: 20205100600076
Дата: 05/15/2020 г.
Съдия:Георги Стоянов Милушев
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 345 от НПК.
С Протоколно определение в разпоредително заседание, проведено на 26.02.2020год. по н.о.х.дело № 132/2020г., по описа на К. районен съд, съдията докладчик е прекратил съдебното производство по делото и е върнал делото на Районна прокуратура - гр.К. за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение.
Против така постановеното определение е постъпил частен протест от прокурор в РП - К., в който се твърди, че същото било неправилно, защото нямало допуснато никакво съществено процесуално нарушение. В обстоятелствената част на обвинителният акт било посочено, че обвиняемият М. не можел да посочи точната дата на извършеното, но го извършил няколко дена след като му е било прекъснато водоснабдяването и ползвал вода около три- четири дена, без същата да се е отчитала. Прокурорът уточнява, че това са обясненията на самия обвиняем, и именно заради тази неустановеност на точната дата на неправомерно присъединяване, в описателната и в заключителната част на ОА било описано, че деянието е осъществено в периода от 20.06.2019г. до 27.06.2019г.Безспорно нямало противоречие в съставомерното обстоятелство време на извършване на престъплението, както и нямало допуснато съществено процесуално нарушение, което да е довело до нарушаване на права. Поради това предлага на съда да отмени като неправилно постановеното определение и да върне делото за продължаване на разглеждането му.
Окръжният съд, при извършената изцяло проверка на правилността на обжалваното разпореждане, в изпълнение на правомощията си по чл.345 от НПК, съобрази следното:
Производството пред КРС е образувано по внесен обвинителен акт на РП-К. против И. Н. Н. от с.П., обл.К., за извършено престъпление по чл.234в ал.1, предл.5 от НК, за това, че в периода от 20.06.2019г. до 27.06.2019г. в с.П.,мах.”Д. д.”, дом *, общ.К. е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода в размер на 104,65лв. с ДДС.
По образуваното Н.о.х.дело № 132/2020год. по описа на КРС, съдията-докладчик в разпоредително заседание, проведено на 26.02.2020год., е прекратил съдебното производство по делото и е върнал делото на Районна прокуратура - гр.К. за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение. Приел е , че е нарушено правото на обвиняемия да научи за какво престъпление е привлечен в това качество, защото имало противоречие между самите обстоятелства изложени в обвинителния акт, както и тези посочени в обстоятелствената и заключителната част на внесения в съда акт.Това било така, защото във фактите на първо място било описано, че на 20.06.2019 г. било прекъснато захранването с вода като служители на „В.“* премахнали водомера и поставили тапа, а след това пишело, че няколко дни след като му е било прекъснато водоснабдяването той се присъединил към водоснабдителната система без водомер като премахнал тапата с помощта на пластмасова тръба. С посоченото деяние и по описания начин обвиняемият И. Н. М. бил осъществил от обективна и субективна страна състав на чл. 234в, ал. 1, пр. 5 от НК в периода от 20.06.2019 г. до 27.06.2019 г. в с. П. Накрая в заключителната част деецът М. бил обвинен , че е осъществил престъпление в периода от 20.06.2019 г. до 27.06.2019 г. в с. П. Това противоречие досежно съставомерното обстоятелство време на извършване на деянието водело до невъзможност както за подсъдимия, така и за съда, да разбере в какво точно се състои обвинението като време на извършването му, за да се покрият минималните критерии на закона за съдържание на обвинителния акт заложени в чл. 246, ал. 2 от НПК. Съдът се е позовал и на задължителните указания дадени с Тълкувателно решение № 2 от 07.10.2002г. по т.н.д. № 2/2002г. на ОСНК на ВКС.
Настоящата инстанция споделя крайния извод на решаващия съд, но не намира, че е налице противоречие между самите обстоятелства изложени в обвинителния акт, както и тези посочени в обстоятелствената и заключителната част на внесения в съда акт, както е приел решаващия съд. Напротив, навсякъде в обвинителния акт е посочен един и същи период /приет и цитиран от съда/, а именно от 20.06.2019 г. до 27.06.2019 г.
В случая е налице противоречие и неяснота относно периода на извършване на престъплението, защото на досъдебното производство, чрез писмени и гласни доказателства е установено по безспорен начин, че водомера на обвиняемия е свален и водопровода му е запушен с тапа на 23.06.2019год., а на 27.06.2019г., при извършена проверка е констатирано незаконно свързване към водопроводната мрежа, като само в Протокол №6/04.07.2019г. на В. гр.К. е записана датата 20.06.2019год. за начална такава, за период на изчисляване на изразходваната вода от обвиняемия. Не става ясно защо е приета тази дата от разследващите и от прокурора . От друга страна самият обвиняем установява, че се включил във водопроводната мрежа, след като му е бил свален водомера и поставена тапата.,т.е.-23.06.2019г.Въпреки това на обвиняемия е повдигнато обвинение за извършено престъпление в периода от 20.06.2019 г. до 27.06.2019 г.
С оглед изложеното по-горе настоящата инстанция приема, че това противоречие досежно съставомерното обстоятелство, време на извършване на деянието/ от 23.06.2019 г. до 27.06.2019 г. или от 20.06.2019 г. до 27.06.2019 г./ води до невъзможност както за подсъдимия, така и за съда, да разбере в какво точно се състои обвинението като време на извършване на престъплението, за да се покрият минималните критерии на закона за съдържание на обвинителния акт заложени в чл. 246, ал. 2 от НПК.
Неяснотата относно времето на извършване на инкриминираното деяние и посочването на дата/20.06.2019г./ без да е ясно как е установена и доказана, безспорно води до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и представлява съществено нарушение на процесуалните правила което е отстранимо, както законосъобразно е приел решаващия съд.
Обвинителният акт, внесен от Районна прокуратура К., следва да се приведе в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.246 НПК, без неяснота относно времето на извършване на престъплението, за което на обвиняемия М. е повдигнато обвинение, до какъвто правилен, обоснован и законосъобразен краен извод е достигнал и първоинстанционния съд.Само за прецизност след установяване на точния перид на деянието, следва да се посочи, че то е извършено на неустановена дата през него.
С оглед изложеното настоящата инстанция намира,че протестираното определение, като правилно, обосновано и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.
Водим от изложеното и на осн.чл.345 от НПК, Окръжният съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Протоколно определение постановено в разпоредително заседание, проведено на 26.02.2020год. по н.о.х.дело № 132/2020г., по описа на К. районен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

File Attachment Icon
2047EDE622013E3BC2258569003C46CB.rtf