Определение № 405

към дело: 20205100900004
Дата: 04/09/2020 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
Съдът е сезиран с искова молба вх.№ 143/14.01.2020г., предявена М. Х. М. и С. М. А., и двамата от с.Ч., общ.К., срещу „Д* – О. з.” Е*, гр.С.
В хода на производството е постъпила молба с вх.№ 1283/06.04.2020г. /п.кл. от 03.04.2020г./, депозирана от ищците М. Х. М. и С. М. А. Със същата се прави отказ от предявените искове и се иска производството по делото да бъде прекратено.
Съдът, като взе предвид постъпилата молба, намира че са налице условията на чл.233 от ГПК и производството по делото следва да се прекрати поради отказ от предявените искове.
Водим от изложеното, и на осн. чл.233 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 4/2020г. по описа на Окръжен съд – К. поради отказ от предявените от М. Х. М. и С. М. А., и двамата от с.Ч., общ.К., срещу „Д* – О. з.” Е*, гр.С., искове.
Определението подлежи на обжалване пред АС-Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

Председател:

File Attachment Icon
230BCB7EECCA72DFC2258554003ACA57.rtf