Решение № 41

към дело: 20185100900008
Дата: 03/12/2018 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството е по чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ.
С отказ № *1404-4/02.02.2018 г. на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, е отказано вписване на промяна в обстоятелствата по заявление вх. № *1404/29.01.2018 г., подадено от „Е.” Е., гр. К, ЕИК , представлявано от управителя Т. М. Л.
Против така постановения отказ е подадена жалба вх. № *5250/08.02.2018 г. от „Е.” Е., гр. К., ЕИК, представлявано от управителя Т. М. Л. Жалбоподателят счита, че отказът е незаконосъобразен по подробно изложените съображения и иска отмяната му и даването на указания на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване.
Окръжен съд - Кърджали, за да се произнесе, взе предвид:
Жалбата е подадена в срока по чл. 25 ал. 1 от ЗТР. Жалбоподателят е надлежна страна, поради което жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:
Със заявление вх. № *1404/29.01.2018 г., подадено от едноличния собственик на капитала и управител на „Е.” Е., гр. К., ЕИК Т. М. Л.е подадено заявление за вписване по партидата на дружеството на следното обстоятелство: прехвърляне на дружествен дял.
След постъпването на заявлението от длъжностното лице по регистрацията са били дадени указания на заявителя № *1404/ 30.01.2018 г.; № 2,*404-2/01.02.2018 г. и № *1404-3/ 02.02.2018 г. да представи официални документи, издадени от съответен компетентен държавен орган относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129 ал. 1 ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително на работниците и служителите, трудовите отношения, с които са прекратени до три години преди прехвърляне на дружествения дял, като представи съответно удостоверение от НАП, че търговецът за периода на съществуването си до настоящия момент не е регистрирал трудови договори или за липса на публични задължения (в частта относно задължителните осигурителни вноски); както и в тази връзка му е било указано, че контролът по спазване на трудовото законодателство, вкл. по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетение след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от ИА „ГИТ” към министъра на труда и социалната политика.
В изпълнение на дадените указания, заявителят е представил удостоверение по чл. 129 ал. 1 ТЗ, с което е удостоверил, че „Е.” Е., гр. К. няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с които са прекратени трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето; удостоверение за платени данъци и осигуровки изх. № *06216/01.02.2018 г., изд. от ТД на НАП Пловдив, удостоверение за декларирани данни изх. № *5293/ 31.01.2018 г., изд. от ТД на НАП Пловдив и Справка актуално състояние на всички трудови договори на дружеството, изд. от същия орган.
За да откаже вписването на заявените обстоятелства, длъжностното лице по регистрацията е приело, че дадените указания не са изпълнени, респ. не са представени изисканите документи. Поради това е приело, че заявените обстоятелства не могат да бъдат вписани в търговския регистър.
Тези изводи са неправилни и не се споделят от настоящия състав, поради следното: съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1, изр. второ ТЗ (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, а съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2 ТЗ (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.), прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1, при съответното приложение на чл. 16, ал. 2 – 4 ТЗ. В тази връзка, предмет на настоящото обсъждане е именно установяването в производството по вписване на отрицателен факт – липсата на изискуеми и неизплатени задължения по смисъла на чл. 129, ал. 1 ТЗ (каквото доказване се е стремяло да проведе дружеството – заявител в изпълнение указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовности), като не се обсъждат останалите законови предпоставки за вписване на заявеното прехвърляне на дружествен дял, тъй като последните не са посочени като неизпълнени при постановяване на отказа, предмет на обжалването. Така, с чл. 16, ал. 2 – 4 ТЗ, приета с ДВ, бр. 15/2018 г., в сила от 16.02.2018 г., се урежда реда и начина за установяване на липсата на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения задължителни осигурителни вноски във връзка с разпоредбата на чл. 15, ал. 4 ТЗ при сделки с предприятия, към които препраща разпоредбата на чл. 129, ал. 2 изр. последно ТЗ. Процедурата включва удостоверяването на липсата на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял по смисъла на чл. 129, ал.1 ТЗ с представяне от отчуждителя (управителя на дружеството и от праводателя по чл. 129, ал. 2 ТЗ) на декларация по образец, който се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика (чл. 16, ал. 4 ТЗ), след което Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (чл. 16, ал. 2 ТЗ).
Макар към момента на постановяване на обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрация цитираните изменения и допълнения на чл. 129, ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. чл.16, ал.2 ТЗ да не са били в сила, то приемането и действието на тези разпоредби към датата на постановяване на настоящото решение следва да бъдат съобразени, като обжалваният отказ се отмени и се дадат задължителни указания на Агенцията по вписванията да изпълни процедурата по чл. 129 , ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2 ТЗ, а именно: да се укаже на заявителя да подаде декларация по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2ТЗ, като се съобрази, че ако към момента на даване на указанията не е изготвен образец на декларацията съгласно чл. 16, ал. 4 ТЗ, същата е достатъчно да съдържа деклариране на обстоятелствата, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял и да е подадена от съответните лица по чл. 129, ал. 2 ТЗ, както и се съобрази, че непредставянето на декларация по образец, щом такъв не е изготвен, а представяне на такава, изготвена в свободна форма, не е основание да се приеме, че декларация не е подадена. На следващо място - за подадената декларация, АВ следва да уведоми незабавно ИА”ГИТ” съгласно чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2 ТЗ и да пристъпи към вписване на заявените обстоятелства.
Предвид горното следва да се постанови решение, с което да се отмени отказа на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията, предмет на настоящото обжалване, като се дадат задължителни указания за предприемане на действия по изпълнение на процедурата по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2 ТЗ съгласно изложеното.
Ето защо и на основание чл.25, ал.4 и 5 от ЗТРЗЮЛНЦ, Окръжен съд – Кърджали
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказ № *1404-4/02.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване на промяна в обстоятелствата по заявление вх. № *1404/29.01.2018 г., подадено от „Е.” Е., гр. К, ул. „О. №, вх., . , ап., ЕИК , представлявано от управителя Т. М. Л., като ДАВА задължителни указания на Агенцията по вписванията да изпълни процедурата по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2 ТЗ, а именно: 1. да се укаже на заявителя да подаде декларация по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 2 ТЗ, като се съобрази, че ако към датата на даване на указанията не е изготвен образец на декларацията съгласно чл. 16, ал. 4 ТЗ, същата е достатъчно да съдържа деклариране на обстоятелствата, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял и да е подадена от съответните лица по чл. 129, ал. 2 ТЗ, както и се съобрази, че непредставянето на декларация по образец, щом такъв не е изготвен, а представяне на такава, изготвена в свободна форма, не представлява основание да се приеме, че декларация не е представена. 2. АВ да извърши незабавно уведомяване на ИА „ГИТ” за подадената декларация, след което да извърши вписването по заявление вх. № *1404/ 29.01.2018 г.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

File Attachment Icon
2F614B8A2E5A432DC225824E00473BA6.rtf