Решение № 31

към дело: 20195100100193
Дата: 02/10/2020 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
и, за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са искове по чл.69 от СК и чл.70 от СК.
Ищцата М. М. Крагьоз сочи в исковата молба, че в началото на 2018 година с първия ответник Д. Н. М., от Г., ул. "Т." *, заживели на семейни начала. Непосредствено след установяване на връзката им, двамата заминали на работа в Кралство Дания. Там живеели заедно в обща квартира, като през това време имали редовни интимни контакти. В резултат на връзката им през месец май 2018 година установила, че е бременна. Детето било заченато от партньора, с който живеела на семейни начала - Д. Н. М.. Поради забременяването през месец юни 2018 г. напуснала работа и двамата с партньора й се прибрали в България като отново заживели заедно в дома на родителите на ответника в гр. К.. В този период продължили да живеят на семейни начала и да поддържат нормални семейни контакти. Освен това със спестените пари от работата им в Дания, и със средства от братът на ищцата и от банков кредит, през лятото на 2018 г. закупили къща, където възнамерявали да се преместят да живеят след раждането на детето им. Известно време след като се прибрали в България първият ответник решил отново да замине за Дания, а поради бременността ищцата останала в дома на родителите му. През месец октомври 2018 година без никакви причини била изгонена от майката на ответника. Тъй като нямала достъп до закупената от тях къща, отишла при нейните родители в с. В., общ. К.. От тогава до настоящият момент живеела при тях. На 23.02.2019 година родила момиче - Б. М. К., ЕГН *, след което се обадила на ответника и го информирала за раждането. По това време той бил в България на почивка, но отказал да дойде в болницата, като казал да запише детето само на нейно име. Заявил, че по-късно той щял да го припознае, но не направил това, а впоследствие заминал за Дания. Поради тази причина в акта за раждане на детето ищцата била вписана като негова майка, а за произхода на детето по баща липсвали данни. Тъй като детето имало здравословни проблеми, няколко пъти търсила бащата за да го уведоми за необходимостта от провеждане на лечение, но той не се отзовал. За пръв път дошъл да види детето в дома на родителите на ищцата в с. Вишеград през месец юли 2019 г. Тогава отново не предоставил никакви средства за лечението му и отново отказал да го припознае. Сочи, че от раждането до настоящия момент сама се грижила за отглеждането на детето, подпомагана от родителите си, но изпитвала сериозни материални затруднения по осигуряване на издръжката му. Счита, че е налице правен интерес в определения от закона срок да предяви настоящия иск с правно основание чл.69, предл. 1 от СК, с цел установяване на произход от бащата на малолетното дете - Б. М. К., с ЕГН *, родена на 23.02.2019 год. в гр. К., и в условията на евентуалност обективно съединени искове с правно основание чл. 70, вр. чл. 59, чл. 143 и чл. 149 от СК. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Д. Н.М., с ЕГН *, с постоянен адрес гр. К., ул. "Т." № *, че той е биологичен баща на малолетното дете Б. М. К., с ЕГН *, родена на 23.02.2019 г. в гр. К., от майка М. М. К.,с ЕГН *, с постоянен адрес с. В., Д. № *, общ. К., за което е съставен акт за раждане № 0268/26.02.2019 год. от Община - К.; да постанови промяна на бащиното и фамилното име на детето - съответно от Б. М. К. на Б. Д. М.; да предостави упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Б. М. К. на майката М. М. К., като определи местоживеенето на детето да е при майката; да определи режим на лични отношения на детето Б. М. К. с бащата Д. Н. М. през първите 12 месеца, считано от датата на влизане на настоящето решение в сила, включващ правото на бащата да вижда детето всяка първа и трета събота от месеца от 09:00 часа до 12:00 часа, по местоживеенето на детето и в присъствието на майката; да определи режим на лични отношения на детето Б. М. К. с бащата Д. Н. М. за времето след изтичане на 12 месеца от влизане на настоящето решение в сила, включващ правото на бащата да вижда и взема при себе си детето с преспиване всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8 часа на съботния ден до 16 часа на неделния, както и по един месец през лятото - юли или август, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; да осъди бащата Д. Н. М., с ЕГН *, с постоянен адрес гр. К., ул. "Т." № *, да заплаща на М. М. К., с ЕГН *, с постоянен адрес с. В., Д. № 41, общ. К., като майка и законен представител на малолетното дете Б. М. К., ЕГН *, месечна издръжка от 200 лева, считано от датата на предявяване на иска - 01.08.2019 г., до настъпване на законно основание за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска; да осъди бащата Д. Н. М., с ЕГН *, с постоянен адрес гр. К., ул. "Т." № 23, да заплати на М. М. К., с ЕГН *, с постоянен адрес с. В., Д. № *, общ. К., като майка и законен представител на малолетното дете Б. М. К., с ЕГН *, сумата от 1000 лв., представляваща дължима месечна издръжка за детето за минал период, считано от 26.02.2019 г. до 01.08.2019 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 01.08.2019 г. до окончателното й изплащане. Претендира разноски. В съдебно заседание лично и чрез процесуалния си представител поддържа предявените искове.
Ответникът Д. Н. М. е представил отговор на основание чл.131 от ГПК, с който изразява становище за основателност на предявения иск по чл.69 от СК. По отношение на останалите искове изразява становище за частична основателност. В отговора не оспорва изложените в исковата молба твърдения, че в началото на 2018 г. заживял на семейни начала с ищцата, а в края на февруари заминали за Кралство Дания, където се установили в обща квартира и започнали работа в заведения за обществено хранене. Ответникът работел на пълен работен ден, а М. К. работела на час и често сменяла работата, защото не можела да се адаптира. Сочи, че през това време имали интимни контакти. След известно време тя му споделила, че е бременна и през м. юни 2018 г. двамата се върнали в България, където живеели заедно в дома на родителите му. Не отговаряло на истината твърдението, че със спестените от Дания средства и със финансовата подкрепа на брата на ищцата са закупили къща, където да живеят след раждането на детето. Твърди, че съвместните им спестявания за период от три месеца от март 2018 г. до началото на юни 2018 г., били прекалено малко, а приносът на ищцата незначителен. Закупили къща в близост до тази на родителите на ответника, но тъй като спестяванията им били малки ответникът помолил съпругата на своя брат - С. Б. Р., да изтегли кредит, който продължавал да изплаща. Наложило се да прибягнат до нейната помощ, тъй като в България нямало данни за трудовата им заетост и за наличието на доходи, поради което никоя банка не желаела да им отпусне кредит. Също така родителите на ответника предоставили всичките си спестявания. Братът на ищцата действително дал пари, но назаем, които впоследствие ответникът му върнал. Сочи, че след като купил къщата, но преди да се нанесат в нея, баща му починал, а майка му изпаднала в депресия. Поради финансови затруднения се наложило ответникът да замине за Дания и да потърси работа. Твърди, че не знае защо ищцата е напуснала къщата на родителите му и се е върнала при родителите си в С., но не било вярно, че майката на ответника била причината за това. Опитал се да изясни причините, поради които ищцата изоставила болната му майка, но не получил разумен и логичен отговор. Разбрал, че не ищцата искала да живее с майка му. Сочи, че е знаел за предстоящото раждане на детето и се върнал в България не за почивка, а за да присъства на раждането и да види детето си. Когато отишъл в болницата, майката на ищцата, го изгонила и не му дала да вляза при жена си и детето. Поради тази причина нямал възможност да припознае детето своевременно, въпреки че бил наясно, че Б. М. К. е негово дете. На изписването ищцата му се обадила да отиде да припознае детето, но той бил обиден от отношението на майка й и затова не отишъл. След месец заминал за Дания и от тогава се връщал само един път. Отношенията между тях били охладнели, а ищцата постоянно искала пари, които той нямал и нямало от къде да ги осигури. Не възразява упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Б. М. К. да бъдат предоставени на майката М. М. К. и местоживеенето му да бъде определено при нея, както и да бъде допусната промяна на бащиното и фамилното на детето. Оспорва искането по отношение на режима на лични отношения, като моли да му бъде определен стандартен режим на лични отношения, позволяващ да вижда и вземам детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване, както и по един месец всяка година, който не съвпада с годишния отпуск на майката. Възразява срещу претендирания размер на месечна издръжка от 200 лв. и такава за минало време в размер на 1000 лв., тъй като нямал постоянни и редовни доходи, и имал задължения към майка си, която била със сериозни заболявания. В съдебно заседание процесуалният представител на ответника посочва, че е във възможностите на ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 152.50 лв., а за минало време 140 лв. месечно, считано от датата на изписване на детето от болницата. Сочи също, че в момента работел епизодично и не разполагал с достатъчно средства да издържа себе си, да помага на майка си и да изплаща заем. В съдебно заседание, представляван от процесуалния си представител, поддържа становището си, изразено в отговора. Ответницата Б. М. К. - малолетна, представлявана от назначения й особен представител - адв. Димитрия В., изразява становище за допустимост и частична основателност на предявените искове в представен отговор на основание чл.131 от ГПК. Възразява срещу претендирания размер на издръжката от 200 лв., както и по отношение на издръжката за минал период в размер на 1000 лв. Счита, че искът за заплащане на издръжка е основателен до законовия минимум от 1/4 минималната работна заплата.
След като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
От представеното като доказателство по делото заверено копие от удостоверение за раждане № *, изд. въз основа на акт за раждане № 0268/26.02.2019 г. от Община К., се установява, че Б. М. К., с ЕГН *, е родена на 23.02.2019 г. от майка М. М. К., с ЕГН * и без отбелязване за баща.
От представените като доказателства по делото заверени копия от ултразвуково изследване на Мерджан М. Караьоз - 2бр., резултат от биохимичен скрининг за тризомия 21, тризомия 13/18, базисно ултразвуково изследване, карта за профилактика на бременността с дата 15.08.2018 г, епикриза, издадена от Отделение по неонатология при МБАЛ "Д. Ат. Д. - Г., се установяват данни за бременността на ищцата М. М. К.. Същото се установява и от представените заверени копия от медицински документи, представени от МБАЛ "Д. А. Д. - Г., касаещи родилката М. М. К. и новороденото Б. М. К..
Видно от представената епикриза на Б. М. К., изд. от Клиника по детска хирургия при УМБАЛ - Пловдив, същата е постъпила в клиниката на 28.11.2019 г. и е била изписана на 01.12.209 г. с диагноза хемангином с каквато и да е локализация. Установява се също, че на детето е била извършена операция под обща анестезия - апликация с метилпреднизолон.
По делото е представен социален доклад изх. № ПР/Д-К/159-001/12.12.2019 г., изготвен от Д. "С. подпомагане" - Г., от който се установява, че детето Б. Мерджан К. се отглежда от неговата майка М. М. К. в дома на нейните родители в С., О., който представлява едноетажна масивна къща с четири стаи. Майката и детето ползуват една стая, която разполага с необходимото за отглеждането на детето. В къщата живеят родителите на ищцата и семейството на нейния брат. По данни на ищцата детето Б. рядко боледува от вирусни инфекции, но е установено, че има два хемангинома. На 29.11.2019 г. на детето е извършена оперативна интервенция под обща анестезия. Посочено е, че М. К. получава майчинство в размер на 560 лв. Ищцата споделила на социалните работници, че получава помощ от брат си, който живее и работи в Дания.
От показанията на разпитаната по делото свидетелка И. М.М. - майка на ответника Д. Н. М., се установява, че ищцата и синът на свидетелката живеели задно като мъж и жена от месец февруари 2018 г., когато заминали за Дания. През месец август 2018 г. двамата се завърнали в България и съобщили на свидетелката, че М. К.е бременна. В последствие Д. М. заминал за чужбина, а М. К. останала в страната. През месец февруари Д. М. дошъл в Г. за раждането на детето си и поискал да го види. Свидетелката посочва също, че в момента Д. М. работи в Австрия кат дюнерджия.
Свидетелят М. С.К. - баща на ищцата, посочва в съдебно заседание, че М. К. и Д. М. се събрали да живеят на семейни начала през месец януари 2018 г., след което заминали за Дания. След няколко месеца се завърнали и съобщили на свидетеля, че дъщеря му е бременна. Детето се родило през месец февруари 2019 г., но Д. М. не дошъл да го види.
От писменото заключение на вещото лице Д. Д. Т. Г. по назначената съдебна кръвно-групова експертиза, както и от разпита на същата в съдебно заседание, които съдът приема, се установява, че дете от кръвна група (алфа,бета), каквато е кръвната група на детето Б. М. К., родено от майка с кръвна група 0 (алфа,бета), каквато е кръвната група на Мерджан М. К., може да има баща от кръвна група: А, В, или О. Д. Н. М. е от кръвна група О (алфа,бета) резус фактор (+) положителен и следователно е възможно той да бъде биологичен баща на детето Б. М. К..
При тези данни съдът намира, че предявеният иск с правно основание чл.69 от СК е допустим, тъй като е предявен от майката на детето в преклузивния тригодишен срок. Разгледан по същество същият е основателен и доказан.
От събраните по делото доказателства се установява, че ответникът Д. Н. М. е баща детето Б. М.К.. Така, видно от писменото заключение на вещото лице Д. Д. Т. Г. по назначената съдебна кръвно-групова експертиза, дете от кръвна група (алфа,бета), каквато е кръвната група на детето Б. М.К., родено от майка с кръвна група 0 (алфа,бета), каквато е кръвната група на М. М. К., може да има баща от кръвна група: А, В, или О. Д. Н. М. е от кръвна група О (алфа,бета) резус фактор (+) положителен и следователно е възможно той да бъде биологичен баща на детето Б. М. К..
На следващо място от показанията на разпитаните по делото свидетели И. М.М. - майка на ответника Д. Н. М. и М. С.К. - баща на ищцата, се установява, че през месец февруари 2018 г. М. М. К. и Д. Н. М. са заживели заедно на съпружески начала. Това съжителство е продължило и когато двамата са заминали да живеят и работят в Дания, където М. М. К. е забременяла. Това наложило същата да се прибере в страната, където през месец февруари 2019 г. родила детето Б.. Показанията на двамата свидетели са логични, еднопосочни и последователни, като категорично сочат ответника Д. Н. М. като баща на детето Б. М. К.. Също така показанията на тези свидетели се подкрепят и от писменото заключение на вещото лице Д. Д. Т. Г. по назначената съдебна кръвно-групова експертиза, поради което съдът ги приема за достоверни.
И накрая, така събраните по делото доказателства се подкрепят и от изявлението на процесуалния представител на ответника - адв. С. М., който посочва, че ответникът е баща на двете деца, имал е съпружеско съжителство с ищцата. Признава, че детето Б. М.К. произхожда от Д. Н. М.. Заявява, че доверителят му е съгласен да заплаща издръжка за минало и бъдеще време в минимален размер.
С оглед на така събраните по делото доказателства се налага извода, че ответникът Д. Н. М. е баща на детето Б. М.К., което обосновава основния извод на съда за основателност на предявения иск с правно основание чл.69 от СК.
С оглед основателността на главния иск и на основание чл.70 от СК съдът служебно следва да постанови при кого от родителите да живее детето, мерки за упражняване на родителските права, режима на личните отношения между децата и родителите, както и тяхната издръжка, при съответно приложение на чл.59 от СК.
Предвид обстоятелството, че от момента на раждането си и до настоящия момент детето Б. М.К. живее и се отглежда от своята майка, както предвид ниската му възраст, то родителските права следва да бъдат предоставени на майката М. М. К.. На бащата Д. Н. М. следва да бъде определен режим на лични отношения с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване, за времето от 10.00 часа до 15.00 часа, до навършване на 2 годишна възраст от детето, а след навършване на 2 годишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа до 17.00 ч. на следващия ден с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като вземането и връщането на децата следва да става в дома на майката.
По отношение на дължимата от ответника издръжка съдът съобрази следното: Детето Б. М. К. е родено на 23.02.2019 г., като към настоящия момент е навършило 11 месеца и 10 дни. Също така видно от представената по делото епикриза, изд. от Клиника по детска хирургия при УМБАЛ - Пловдив, Б. М. К. е постъпила в клиниката на 28.11.2019 г. и е била изписана на 01.12.209 г. с диагноза хемангином, като е била извършена операция под обща анестезия. По данни от приетия по делото социален доклад майката на детето -е.М. К.живее, в жилището на своите родители и получава майчинство в размер на 560 лв. Ответникът Д. Н. М. не е представил доказателства за получаваните от него доходи и притежавано имущество. Въпреки това от показанията на И. М.М. - майка на ответника, се установява, че същият работи в Австрия като дюнерджия. Това косвено се потвърждава и от представения по делото социален доклад, в който е посочено, че по сведение на майката на ищеца, същият трайно пребивавал в чужбина. Също така от показанията на тази свидетелка се установява, че Д. М. е закупил къща, в която е имал намерение да живее с ищцата. С оглед на така установените данни и предвид ноторното обстоятелство, че трудовите възнаграждения в Австрия са по-големи от тези в България, то ответникът следва да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка на детето си в размер на 170 лв. ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. В тази връзка неоснователни са изложените доводи, че ответникът не е в състояние да заплаща по-висока от минималната издръжка от една четвърт от минималната работна заплата, предвид задълженията му да изплаща кредит и да се грижи за болната си майка. На първо място по делото няма писмени данни именно Д. М. да е получил кредит от банка или друго лице. Но, дори и това да е така, то кредитът не намалява имуществото на длъжника, а напротив увеличава го, тъй като същият получава парична сума. Ответникът Д. М. е в работоспособна възраст, а по делото не са налице данни за заболявания, които не му позволяват да реализира доходи. Впрочем, задължението за заплащане на издръжка на ненавършило пълнолетие дете се дължи независимо дали родителят е работоспособен и дали може да се издържа от имуществото си - чл.143, ал.2 от СК.
По отношение на претендираната издръжка за минало време, то съдът счита, че такава се дължи от датата на раждане на детето до предявяване на иска. За този период ответникът е бил работоспособен и като такъв е бил длъжен да заплаща издръжка на децата си, съгласно императивната разпоредба на чл.142 от СК. Относно размерът на тази издръжка съдът съобрази обстоятелството, че Б. М. К. е постъпила в Клиника по детска хирургия на 28.11.2019 г. и е била изписана на 01.12.209 г. с диагноза хемангином, като е била извършена операция под обща анестезия. Също така от данните по делото се установява, че и през посочения период ответникът е работил в страни от Европейския съюз, като е имал възможност да реализира трудови доходи съобразно законодателството в тези държави. Предвид изложеното, както и установеното заболяване на детето, следва да бъде присъдена ежемесечна издръжка за минало време в размер на 170 лв. месечно от 23.02.2019 г. до 31.07.2019 г. в общ размер на 878.33 лв., както следва:
1. за периода от 23.02.2019 г. до 28.02.2019 г. (5 дни) в размер на 28.33 лв. (170 лв. Х 30 дни / 5 дни = 28.33 лв.);
2. за периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. (5 м.) в размер на 850 лв. (170 лв. Х 5 м. = 850).
Така определеният размер на издръжка за минало време се дължи ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.08.2019 г., до окончателното й изплащане.
Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено решение, с което да бъде признато за установено, че ответникът Д. Н. М. е баща на детето Б. М. К., родено от майка М. М. К. и вписано в регистрите за населението при Община К.. Препис от решението след влизането му в сила следва да се изпрати на Община К. за отразяване на настъпилите промени в акта за раждане на детето и в регистрите на населението на основание чл.73 и сл. от ЗГР. Родителските права по отношение на малолетното дете Б. М. К. следва да бъдат предоставени на майката М. М. К., като на бащата - Д. Н. М., следва да бъде определен режим на лични отношения с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване, за времето от 10.00 часа до 15.00 часа, до навършване на 2 годишна възраст от детето, а след навършване на 2 годишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа до 17.00 ч. на следващия ден с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като вземането и връщането на децата следва да става в дома на майката.
Ответникът Д. Н. М. следва да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка на детето Б. М.К. в размер на 170 лв. месечно, считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.08.2019 г., до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга причина, изменяща или прекратяваща издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Също така следва да бъде присъдена и издръжка за минало време от 23.02.2019 г. до 31.07.2019 г. в общ размер на 878.33 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.08.2019 г., до окончателното й изплащане. Предявените искове за заплащане на ежемесечна издръжка за разликата над 170 лв. до пълния предявен размер от 200 лв., както и за заплащане на издръжка за минало време за разликата над 878.33 лв., до пълния предявен размер от 1000 лв., следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.
Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на К.йския окръжен съд държавна такса върху присъдената издръжка за минало време в размер на 50 лв. (878.33 лв. Х 4% = 35.13 лв. мин. 50 лв.), както и държавна такса върху издръжката за бъдеще време размер на 244.80 лв. (170 лв. Х 36 месеца = 6120 лв. Х 4 % = 244.80 лв.)
При този изход на делото в полза на ищцата следва да бъдат присъдени разноски в размер на 1200 лв., съразмерно на уважената част от исковете.
Ето защо и на основание чл.69, чл.70, чл.59, чл.142 и чл.149 от СК, съдът
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, е баща на детето Б. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, родена на 23.02.2019 г. от майка М. М. К., с постоянен адрес С., Д. № 41, О., с ЕГН *, и вписана в регистрите на населението при Община К. с акт за раждане № 0268/26.02.2019 г., изд. от Община К..
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община К. за отразяване на настъпилите промени в акт за раждане № 0268/26.02.2019 г., изд. от Община К., както и в регистрите на населението на основание чл.73 и сл. от ЗГР.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Б. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, на майката М. М. К., с постоянен адрес С., Д. № 41, О., с ЕГН *, като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето с баща им - Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване, за времето от 10.00 часа до 15.00 часа, до навършване на 2 годишна възраст от детето, а след навършване на 2 годишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа до 17.00 ч. на следващия ден с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като вземането и връщането на децата следва да става в дома на майката.
ОСЪЖДА Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, да заплати на детето Б. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, чрез нейната майка и законен представител М. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, издръжка за минало време от 23.02.2019 г. до 31.07.2019 г. в общ размер на 878.33 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.08.2019 г., до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на издръжка за минало време за разликата над 878.33 лв. до пълния предявен размер от 1000 лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, да заплаща на детето Б. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, чрез нейната майка и законен представител М. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, ежемесечна издръжка в размер на 170 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.08.2019 г., до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга причина, изменяща или прекратяваща издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на ежемесечна издръжка за разликата над 170 лв. до пълния предявен размер от 200 лв. месечно, като неоснователен.
ОСЪЖДА Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, да заплати на М. М. К., с постоянен адрес С., Д. № *, О., с ЕГН *, направените по делото разноски в размер на 1200 лв.
ОСЪЖДА Д. Н. М., с постоянен адрес У. 23, с ЕГН *, да заплати по сметка на К.йския окръжен съд държавна такса върху присъдената издръжка за минало време в размер на 50 лв., както и държавна такса върху издръжката за бъдеще време размер на 244.80 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


Председател:

File Attachment Icon
306E111DEE2CF0E6C225850A004DF28E.rtf