Решение № 201

към дело: 20115100100219
Дата: 06/07/2011 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
Производството е по чл.435 и сл. от ГПК.
С резолюция от 14.04.2011 г. по изп.д. № 236/2011 г. по описа на СИС при РС – Кърджали, Държавният съдебен изпълнител е оставил без уважение молбата на М. Д. К. от Г. за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2010г. по описа на СИС при РС – Кърджали.
Недоволна от отказа на Държавния съдебен изпълнител е останала жалбодателката М. Д. К. от Г., която го обжалва чрез процесуалния си представител като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че били налице всички предпоставки на чл.456 от ГПК за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2010г. по описа на СИС при РС – Кърджали. Твърди се, че към момента на подаване на молбата за присъединяване нямало изготвено разпределение, поради което следвало жалбодателката да бъде присъединена като взискател. Моли съда да отмени отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2010г. по описа на СИС при РС – Кърджали.
Ответникът “Б.” – Г. не е представил писмено възражение на основание чл.436, ал.3 от ГПК и не взема становище по жалбата.
Държавният съдебен изпълнител е изложил мотиви, съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК, в които сочи, че поради големия брой взискатели присъединяването на нови кредитори на длъжника до последния момент на изготвяне на разпределението означавало всички изчисления да се правят наново. Това водело до безкрайно актуализиране и преработване на разпределението и до невъзможност за приключване на делото в разумен срок. В такива случаи практиката налагала да се определи момент, след който да се преустанови присъединяването на нови кредитори и съдебният изпълнител да изработи разпределение на постъпилите по делото суми. За такъв момент се приемало влизането в сила на постановлението за възлагане на продадения имот, след който внесената сума била на разположение на кредиторите и можело да започне нейното разпределение. В конкретния случай постановлението за възлагане на продадени недвижими имоти на длъжника било влязло в сила на 16.03.2011г., а молбата за присъединяване била подадена на 17.03.2011г., когато било започнало изготвянето на разпределението.
Окръжният съд, след като обсъди представените по делото доказателствата, по повод и във връзка с подадената жалба, констатира:
Жалбата е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Отказът на Държавния съдебен изпълнител за присъединяването на жалбодателката по изп. дело № 94 по описа за 2010г. на СИС при РС – Кърджали е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Съгласно разпоредбата на чл.456, ал.1 и 2 от ГПК през всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено, в производството могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник, като присъединяването става с писмена молба, към която кредиторът прилага изпълнителния лист или удостоверение от съдебния изпълнител, че изпълнителният лист е приложен по друго изпълнително дело. В случая са налице всички предпоставки за присъединяването на жалбодателката по изпълнително дело № 94/2010г. по описа на СИС при РС – Кърджали, като същата е представила писмена молба и изпълнителен лист в предвидения от закона срок, а именно преди изготвяне на разпределението. Определянето на друг момент, след който е недопустимо присъединяване на нови кредитори на същия длъжник, не намира опора в законовата разпоредба, която е императивна и не може да бъде тълкувана разширително. Действително множеството кредитори и присъединяването им към изпълнителното дело по различно време създава затруднения при изготвянето на разпределението, но това не дава основание да се приеме, че срокът за присъединяване на нови кредитори изтича до влизането в сила на постановлението за възлагане на продадения имот, както неправилно е прието от държавния съдебен изпълнител. Недопустимо би било да бъдат определяни срокове по целесъобразност и за улесняване работата на съдебния изпълнител, без да са налице ясни законови критерии за това.
Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено определение, с което да бъде отменен отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяване на жалбодателката М. Д. К. като взискател по изп. дело № 94 по описа за 2010г. на СИС при РС – Кърджали.
Ето защо и на основание чл.437, ал.4 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяване на жалбодателката М. Д. К. като взискател по изп. дело № 94 по описа за 2010г. на СИС при РС – Кърджали.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: Членове:1. 2.

File Attachment Icon
3072C4E2505C70D3C22578A900307263.rtf