Решение № 47

към дело: 20175100100215
Дата: 03/15/2018 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Ищецът Р. С. А. твърди в исковата молба, че с ответника А. М. М. са бивши съпрузи, сключили граждански брак на 19.07.2008 год., прекратен с развод с влязло в сила на 30.06.2017 год. решение № 54/08.06.2017 год., постановено по гр.дело №195/2017 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Преди встъпването в брак с ответницата, на 17.04.2008 год. като купувач подписал с „Р.” О. - М. предварителен договор за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 2 на кота +6.20 м., разположен в жилищна сграда с търговски партер в УПИ I, кв.16, построена в УПИ по плана на гр.Кърджали, кв. "В.", с площ от 133.27 кв.м. с общите части, както и мазе с площ от 6.4 кв.м. с идеални части и паркомясто.
Ищецът твърди, че съгласно чл.2 от договора, в деня на неговото подписване 17.04.2008 год., е заплатил изцяло договорената цена в размер на 89 330.00 лева, от които 81 730.00 лева - окончателна цена за апартамента и 7 600.00 лева - окончателна цена за паркомястото. Съгласно чл.4 от предварителния договор, страните по него се съгласили прехвърлянето на правото на собственост да бъде оформено с нотариален акт веднага след въвеждането на обекта в експлоатация. Сградата била въведена в експлоатация с удостоверение №18/31.03.2009 год., поради което прехвърлянето на собствеността на жилището и паркомястото било извършено в по-късен момент, който съвпаднал по време с времето, през което двамата с ответницата вече били в брачни взаимоотношения. С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 123/13.05.2009год., том I, рег.№ 1850, дело № 123/2009 год. по описа на Нотариус № 280 Елияна Калайджиева с район на действие РС - Кърджали ищецът твърди, че е придобил правото на собственост върху следните недвижими имоти, представляващи: 1. апартамент № 2 с идентификатор на самостоятелен обект № 40909.116.4.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. К., кв. "В.", бул. "Х. Б." № *, разположен в югозападната част на втория етаж от новопростроена пететажна жилипща сграда с тьрговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, със застроена площ на жилището 118.48 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна-трапезария, кухненски бокс, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, перално и две тераси, при граници: на същия етаж № 40909.116.4.2.1; № 409090.116.4.2.3; под обекта № 40909.116.4.2.13, № 40909.116.4.2.14 и № 40909.116.4.2.15; над обекта № 40909.116.4.2.5, ведно с припадащите му се 5.009% идеални части от общите части на сградата в размер на 14.501 кв.м., и от правото на строеж върху мястото за 133.271 кв.м., както и ведно с принадлежащото му мазе № 2, разположено в сутерена на сградата, със застроена площ от 5.67 кв.м., при граници: север- рампа за гараж, юг-коридор, изток- мазе №1, запад- мазе №3, ведно с припадащите се към мазето 0.24% процента от общите части на сградата в размер на 0.692 кв.м. и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото в размер на 6.362 кв.м, в което е построена сградата, съставляващо ПИ с идентификатор № 40909.116.4, с административен адрес гр.К., кв. "В.", бул. "Х. Б." № *, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., целият с площ от 447.00 кв.м., подробно описан в нотариалния акт и 2. паркомясто /гаражна клетка/ №3 с площ от 15.20 кв.м., находящо се в южната част на гаража в сутерена /етаж -1, кота -2.75 м./ на новопростроена пететажна жилищна сграда с търговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, при граници на паркомястото, съгласно техническото описание: изток- паркомясто № 2, запад - паркомясто № 4, север - обслужващ коридор гараж, юг- склад към цех закуски и горе- кафене, ведно с припадащите му се 1.94% идеални части от общите части на сградата в размер на 5.53 кв.м и 24.05% идеални части от общите части на гаража в размер на 30.11 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 40909.116.4.2.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, при граници на целия гараж: на същия етаж - № 40909.116.4.2.20, над обекта - № 40909.116.4.2.20, № 40909.116.4.2.19, № 40909.116.4.2.21 и № 40909.116.4.2.22.
Ищецът твърди, че собствеността на описаните недвижими имоти е придобита по време на брака с ответника, но, че същите са изплатени изцяло преди встъпването му в граждански брак и изцяло с негови лични парични средства и такива, дарени му от брат му, който живеел и работел повече от осемнадесет години в САЩ. Твърди, че ответницата не е участвала в спестяването на парите, тъй като по това време същата не е работила и не е получавала доходи, както и поради обстоятелството, че то е било изцяло изплатено преди брака с лични средства, поради което А. М. нямала принос в придобиването на собствеността на недвижимите имоти. В този смисъл твърди, че имотите представлявали изключителна негова собственост.
Искането е да се постанови решение, с което по отношение на ответника се признае за установено, че ищецът е изключителен собственик на придобитите по време на прекратения им граждански брак недвижими имоти, подробно описани в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №123/13.05.2009 год., том I, рег.№1850, дело №123/2009 год. по описа на Нотариус №280 Елияна Калайджиева с район на действие РС-Кърджали. Претендира се присъждане на направените по делото разноски. В съдебно заседание ищецът лично и чрез представител по пълномощие поддържа иска така, както е предявен.
С отговор на исковата молба, подаден от ответника А. М. А. чрез представител по пълномощие, предявеният иск се оспорва като неоснователен. Неоснователно се твърдяло от ищеца, че процесните имоти са заплатени изцяло от ищеца с парични средства негова собственост и такива, предоставени от неговия брат. Средствата били осигурени по време на брака от двамата съпрузи, поради което и имотите били придобити съвместно. При заплащането на имотите ответницата била предоставила на ищеца свои собствени средства в размерна 55 000 лв. Парите били дарени от нейните родители и техни роднини, както и от спестени от ответницата парични средства от продажбата на подарените от родителите и близките й златни накити. Ответницата предоставила парични средства за довършването и обзавеждането на жилището във вида, в който било в момента. Довършителните работи били извършени изцяло от баща й с негови и нейни средства. Обзавеждането било закупено с паричните средства от майчинството на ответницата. Неоснователно било твърдението, че средствата за закупуването на процесните недвижим имоти били предоставени от брата на ищеца и са му дарени с тази цел. Средствата, предоставени от брата на ищеца били послужили за негово бизнес начинание - съдружие в търговско дружество „Д." О, гр. К., с ЕИК * и закупуването и оборудването от това дружество на заведение находящо се в комплекс „О.”. Неоснователно било твърдението, че процесните недвижими имоти били заплатени изцяло преди сключването на гражданския брак между страните. Имотите били изплатени след сключването на гражданският брак и със средства на двамата съпрузи. Неоснователно било твърдението, че ответницата не е участвала в спестяването на парите, тъй като по това време не била работила и не получавала доходи, поради което нямала принос в придобиването на собствеността. Напротив ответницата разполагала със значителни парични средства, които била предоставила при закупуването на имотите, тяхното довършване и обзавеждане. Оспорва се съдържанието на предварителния договор за продажба от 17.04.2008 г., като се прави твърдение, че цената на апартамента не е изплатена по описания в договора начин, а е изплащана от двамата съпрузи на няколко пъти с отделни суми. Предвид изложеното моли съда да постанови решение, с което да се отхвърли предявения иск, като неоснователен и недоказан. Претендира присъждане на направените по делото разноски. В съдебно заседание ответницата лично и чрез представител по пълномощие оспорват предявения иск по изложените в отговора на исковата молба и в съдебно заседание съображения.
Окръжният съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Предявен за разглеждане е положителен установителен иск за преобразуване на лично имущество с правно основание чл. 23, ал. 1 СК.
Видно от предварителен договор за продажба на недвижим имот, сключен на 17.04.2008 г. в гр. М., „Р.” О., гр. М., представлявано от управителя Ю. М. С. продава на Р. С. А. следните свои недвижими имоти: апартамент № 2 на кота +6.20 м, разположен в жилищна сграда с търговски партер в УПИ I, кв.16”, построена в УПИ по плана на гр.Кърджали, кв."В.", с площ от 133.27 кв.м с общите части, както и мазе с площ от 6.4 кв.м. с идеални части и паркомясто (чл. 1). Описаните недвижими имоти се продават на шпакловка и замазка и завършени общи части за общата сума от 89 330 лв., като за апартамента – 81 730 лв. и парко място – 7 600 лв. (чл.2) Съгласно договора, купувачът ще заплати сумата по следния начин: „при сключване на договора са заплатени 89 330 лв.” (чл. 2.1.). Страните по договора се задължават да сключат окончателен договор за продажба на недвижимия имот във форма на нотариален акт веднага след въвеждане на обекта в експлоатация (чл. 4).
Видно от заверено копие на решение № 54/08.06.2017 г., постановено по гр. д. № 195/2017 г. по описа на Районен съд – Кърджали, влязло в сила на 30.06.2017 г., страните по иска са сключили граждански брак на 19.07.2008 г., прекратен с развод.
Видно от удостоверение № 18/31.03.2009 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: ІV категория, обект: „Жилищна сграда с търговски партер”, находящ се в УПИ І – 6070, кв. 16 по плана на ж.к. „В.”, гр. К., с идентификатор 40909.116.4.2. по КК на град К. и адрес – бул. „Х. Б.” № *, ж.к. „В.”, гр. К., в т.ч. процесните апартамент № 2 и мазе № 2, са въведени в експлоатация на посочената дата.
Видно от нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 123/13.05.2009 г. на нотариус Елияна Калайджиева, рег. № 280, действащ в съдебен район РС – Кърджали, „Р.” О., гр. М. чрез управителя си Ю. М. С. продава на Р. С. А. следните свои недвижими имоти: 1. апартамент №* с идентификатор на самостоятелен обект № 40909.116.4.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр.К., кв. "В.", бул."Х. Б." № *, разположен в югозападната част на втория етаж от новопростроена пететажна жилищна страда с търговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, със застроена площ на жилището 118.48 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна-трапезария, кухненски бокс, две спални, баня - тоалетна, тоалетна, перално и две тераси, при граници: на същия етаж № 40909.116.4.2.1; № 409090.116.4.2.3; под обекта № 40909.116.4.2.13, № 40909.116.4.2.14 и № 40909.116.4.2.15; над обекта № 40909.116.4.2.5, ведно с припадащите му се 5.009% идеални части от общите части на сградата в размер на 14.501 кв.м., и от правото на строеж върху мястото за 133.271 кв.м., както и ведно с принадлежащото му мазе № 2, разположено в сутерена на сградата, със застроена площ от 5.67 кв.м., при граници: север- рампа за гараж, юг-коридор, изток- мазе №1, запад- мазе № 3, ведно с припадащите се към мазето 0.24% процента от общите части на сградата в размер на 0.692 кв.м. и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото в размер на 6.362 кв.м, в което е построена сградата, съставляващо ПИ с идентификатор № 40909.116.4, с административен адрес гр.К., кв. "В.", бул."Х. Б." №*, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- ниско застрояване до 10 м., целият с площ от 447.00 кв.м., подробно описан в нотариалния акт и 2. паркомясто /гаражна клетка/ № 3 с площ от 15.20 кв.м., находящо се в южната част на гаража в сутерена /етаж -1, кота -2.75 м./ на новопростроена пететажна жилищна сграда с търговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, при граници на паркомястото, съгласно техническото описание: изток - паркомясто № 2, запад - паркомясто № 4, север - обслужващ коридор гараж, юг - склад към цех закуски и горе- кафене, ведно с припадащите му се 1.94% идеални части от общите части на сградата в размер на 5.53 кв.м и 24.05% идеални части от общите части на гаража в размер на 30.11 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 40909.116.4.2.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, при граници на целия гараж: на същия етаж № 40909.116.4.2.20, над обекта № 40909.116.4.2.20, № 40909.116.4.2.19, № 40909.116.4.2.21 и № 40909.116.4.2.22. Съгласно вписването по т. ІІ от НА, купувачът Р. С. А. е изплатил изцяло на дружеството – продавач сумата от 89 330 лв. с вкл. ДДС, представляваща продажната цена.
Видно от приетите като доказателство заверени копия на фактура (оригинал) № 615/18.05.2009 г., касова бележка № 20 от с.д. и дневник за продажбите на „Р.” О., гр. М. за периода от 01.05.2009 г. до 31.05.2009 г., на 18.05.2009 г. ищецът е внесъл сумата от 89 769.15 лв. с ДДС, от които 74 441.67 лв. данъчна основа плюс 1 786.60 лв. данъци плюс нот. такси 409.16 лв., общо 76 697.43 лв. и ДДС от 15 327.48 лв., за продажба на недвижим имот: гр. К., кв. В., бул. „Х. Б.” *, ап. * и гараж 3.
От заключението на назначената по делото съдебно – техническа експертиза, прието като неоспорено от страните, се установява, че имотът, предмет на предварителния договор за продажба от 17.04.2008 г. и на НА № 123/13.05.2009 г. за покупко – продажба на недвижим имот, са идентични.
Във връзка с представените по делото и приети като доказателство 9 бр. нареждания за прехвърляне на средства и разрешения (FTRA) на английски език с превод на български език, извлечение по сметка на „Б. Д.” АД, офис Кърджали за периода 01.01.2003 г. – 31.10.2016 г. с титуляр на сметката Р. С. А., и показанията на св. Р. С. Ю., брат на ищеца, в които сочи, че е превеждал по банков път от Bank of America в „Б. Д.” АД и „С.” по сметката на брат си суми за закупуване на апартамент, както следва: през 2004 г. - 5 000 долара, през 2005 г. - 35 000 долара, през 2008 г. на три пъти - 28 000 долара, 1000 щ.д. и 400 щ.д., по делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, която дава следното заключение: размерът на наредените за прехвърляне средства по всяко нареждане за прехвърляне на средства и разрешение в периода от 01.11.2003г. до 01.05.2011г. е 99 400 щатски долара. Сумите от приложените нареждания за прехвърляне на средства и разрешения (FTRA) са постъпили по банковата сметка на Р. С. А.. Постъпленията на наредените за прехвърляне средства в периода от 01.11.2003г. до 01.05.2011г., изключвайки постъплението по нареждането от 27.05.2011г. за сума в размер на 5 000 щ.д. са в размер на 99 400 щатски долара, с левова равностойност общо в размер на 146 004.53 лева. Общата левова равностойност на наредените с нарежданията за прехвърляне на средства в периода от 01.11.2003г. до 01.05.2011г. към момента на нареждане е сума в размер на 145 095,53 лева. Общата левова равностойност на наредените с нарежданията за прехвърляне на средства в посочения период към момента на тегленето им от ищеца е сума в размер на 144 896,39 лева. Общата левова равностойност на наредените с нарежданията за прехвърляне на средства, включвайки нареждането от 27.05.2011г. към момента на нареждане е сума в размер на 151 950.88 лева. Общата левова равностойност на наредените с нарежданията за прехвърляне на средства, включвайки нареждането от 27.05.2011г. към момента на тегленето им от ищеца е сума в размер на 152 045.75 лева.
От показанията на разпитания по делото свидетел М. М. М. – баща на ответницата, неопровергани от други доказателства по делото, се установява следното: през м. април 2008 г. дал на дъщеря си 3000 лева в присъствието на зет си, за да платят капаро за закупуването на жилище, а тя ги дала на Р. На 19.07.2008 г., като направили сватбата, събрали 18 000 лева от страната на роднините на дъщеря му. Свидетелят и жена му дали за сватбата по 2000 лева на дъщеря си пред зета, за да могат да платят за апартамента. На Коледа през 2008 г. срещу 2009 г. им дали за апартамента още 6 000 лв., както и още 7 000 лева към края на м. януари 2009 г. Тогава казали, че почти привършват с плащането, но още не достигат парите. За да помогнат събрали златните накити, които имали с жена му, както и тези на дъщеря му, които продали за около 13 000 лева, и парите предали на дъщеря си в присъствието на зета, за заплащане на апартамента. След един месец, към м. май 2009 г. им казали, че всичко е готово вече и им показали нотариалния акт на апартамента. Показанията на този свидетел се потвърждават и показанията на св. М. М. М..
Предвид събраните по делото доказателства, съдът приема от правна страна следното: предявен за разглеждане е иск за установяване на пълна трансформация на лично имущество по отношение на придобития по време на брака между страните процесен апартамент, прилежащо мазе и паркомясто, с правно основание чл. 23, ал.1 от СК. При този иск правно значение има влагането на средства при придобиването на вещта и източникът на вложените средства. В настоящия случай, относно придобитите по време на брака от двамата съпрузи недвижими имоти с НА № 123/13.05.2009 г., ищецът претендира същите да са изплатени изцяло от него преди сключване на брака, на датата на подписване на предварителния договор за покупко – продажба 17.04.2008 г. съгласно чл. 2 от същия с негови лични средства – дарени от брат му и собствени, събрани от трудова и безнес дейност, или че е налице пълна трансформация на имуществото в негова лична собственост. С отговора на исковата молба ответницата е оспорила съдържанието на предварителния договор за продажба на недвижим имот от 17.04.2008 г. с твърдението, че сумата, представляваща цената на апартамента, не е изплатена по посочения в договора начин, като в тази връзка е противопоставила довод, че в изплащането на апарамента е взела участие и тя, като е вложила средства, дарени от родителите й, от продадени златни накити - нейни и на родителите й, както и пари, дарени от роднините й на сватбата. Във връзка с възложената на ответницата доказателствена тежест да докаже оспореното съдържание на частния диспозитивен документ, по делото са представени от трето неучастващо лице – продавача на имота, и приети като доказателство обсъдените по – горе заверени копия на фактура (оригинал) № 615/18.05.2009 г., касова бележка от с.д. и дневник за продажбите на „Р.” О., гр. М. за периода от 01.05.2009 г. до 31.05.2009 г., от които се установява, че на 18.05.2009 г. ищецът е внесъл сумата от 89 769.15 лв. с ДДС, от които 74 441.67 лв. данъчна основа плюс 1 786.60 лв. данъци плюс нот. такси 409.16 лв., или общо 76 697.43 лв. и ДДС от 15 327.48 лв., за продажба на недвижим имот: гр. К., кв. В., бул. „Х. Б.” *, ап. * и гараж. Посочените писмени доказателства опровергават тезата на ищеца, както и вписаното в предварителния договор за покупко – продажба на недвижим имот по т. 2.1. обстоятелство, че при сключване на договора, т.е. на 17.04.2008 г., са заплатени от купувача 89 330 лв. Счетоводните документи – издадената фактура и касова бележка, в т.ч. хронологичното записване в дневника на продажбите на продавача „Р.” О., гр. М., сочат, че цената на апартамента е платена на 18.05.2009 г., което съвпада с обясненията на ответницата по чл. 176 ГПК и обсъдените свидетелски показания, че цената на апартамента е изплащана постепенно. Липсва впрочем обяснение, ако плащането е било извършено на датата на подписване на предварителния договор, по какви причини и обстоятелства счетоводното му оформяне е станало приблизително година по - късно. Липсват и изложени релевантни обстоятелства от ищеца по повод на последното. Предвид посоченото, само това е достатъчно да се приеме за недоказано твърдението, че процесният апартамент е платен от ищеца преди сключване на брака между страните. Този извод не се променя включително от установеното по делото, че св. Р. А. е превеждал по банков път парични средства на ищеца и последният ги е теглил периодично след постъпването им. Видно от заключението на съдебно – счетоводната експертиза, от първата дата, на която свидетелят е превел парични средства на ищеца - 02.09.2004 г. до датата на сключване на предварителния договор 17.04.2008 г., са преведени пари, както следва: на 02.09.2004 г. – 5 000 щ.д. с левова равностойност към датата на нареждането им 8 034.15 лв., на 19.01.2005 г. – 7 000 щ.д. с левова равностойност към тази дата 10 464.58 лв., на 27.06.2005 г. – 8 000 щ.д. с левова равностойност 12 863.04 лв. и на 23.12.2005 г. – 20 000 щ.д. с левова равностойност 32 984.80 лв., или общо сумата в размер на 64 346.57 лв., като следващата преведена сума е на 29.04.2008 г., т.е. след 17.04.2008 г., и съобразно твърдението, че апартаментът е изцяло изплатен към тази дата, не следва да се отчита. Т.е. дори да се приеме, че цялата сума от 64 346.57 лв., е събирана в този четиригодишен период от 02.09.2004 г. до 17.04.2008 г. от ищеца за плащането на апартамента, вкл. да е вложена от него именно за това, то тя не е достатъчна, за да я покрие, като твърденията за вложени и лични средства са на първо място неконкретизирани като размер и произход, и на следващо място – са недоказани. В тази връзка е налице и вътрешно противоречие в твърденията на самия ищец, който първоначално сочи, че вложената в покупката на апартамента сума е формирана от дарена от брат му такава и собствени спестявания от трудова и бизнес дейност, а впоследствие, че цялата сума е изпратена от брат му за закупуване на апартамента. От своя страна ответницата е провела успешно доказване чрез свидетелските показания, обсъдени по – горе, че са й дарени пари от родителите й, от роднините им на сватбата и от продажбата на златни накити, вложени в закупуването на апартамента. Наред с това, ответницата е доказала и твърдението си, че е работила и получавала трудово възнаграждение преди датата на продажбата на имотите с НА 123/13.05.2009 г. по трудов договор от 17.12.2007 г. до 31.03.2008 г. и от 29.08.2008 г. до 12.09.2011 г., с което се опровергава твърдението на ищеца, че същата не е работила, поради което не разполагала с никакви средства и не е внесла такива в закупуване на процесните имоти.
По така изложените съображения съдът намира, че ищецът не е провел пълно и главно доказване на фактите и обстоятелствата, възложени му в тежест, за установяване, че цената на процесния апартамент е заплатена на датата на сключване на предварителния договор – 17.04.2008 г., т.е. преди сключване на брака му с ответницата на 19.07.2008 г., като независимо, че нотариалната сделка е по време на брака – на 13.05.2009 г., то апартаментът е заплатен изцяло с негови лични средства – собствени и дарени от брат му към първо посочената дата, респ. не е доказал пълна трансформация на процесното имущество, придобито по време на брака, в лично такова. От друга страна, съдът приема за опровергано съдържанието на предварителния договор за продажба на недвижим имот от 17.04.2008 г. в частта му по т. 2.1., а именно, че цената на апартамента от 93 300 лв. е платена от ищеца при сключването му. Предвид това съдът не обсъжда останалите събрани по делото доказателства, тъй като същите не променят така формирания краен извод. Ето защо и предявеният иск по чл. 23, ал. 1 СК е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли.
При този изход на делото в полза на ответницата следва да се присъдят направените по делото разноски съгласно представения списък на разноските в размер на 3 000 лв. - адвокатско възнаграждение.
Водим от горното, Окръжен съд – Кърджали
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от Р. С. А. от гр. К., ж.к. „В.”, бул. „Х. Б.” № *, вх. *, ет. *, ап. *, ЕГН *, със съдебен адрес: гр. К., бл. „А.”, ап. * против А. М. М. от гр. Кърджали, ЕГН *, със съдебен адрес: гр. К., бул. „Б.” № *, комплекс „О.”, офис *, Адв. кантора „Д. и п.” иск по чл. 23, ал. 1 СК за признаване за установено по отношение на А. М. М., ЕГН *, че апартамент № * с идентификатор на самостоятелен обект № 40909.116.4.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006 год. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр.К., кв. "В.", бул. "Х. Б." №*, разположен в югозападната част на втория етаж от новопростроена пететажна жилипща страда с тьрговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, със застроена площ на жилището 118.48 кв.м., състоящ се от входно антре, дневна-трапезария, кухненски бокс, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, перално и две тераси, при граници: на същия етаж № 40909.116.4.2.1; № 409090.116.4.2.3; под обекта № 40909.116.4.2.13, № 40909.116.4.2.14 и № 40909.116.4.2.15; над обекта № 40909.116.4.2.5, ведно с припадащите му се 5.009% идеални части от общите части на сградата в размер на 14.501 кв.м., и от правото на строеж върху мястото за 133.271 кв.м., както и ведно с принадлежащото му мазе № 2, разположено в сутерена на сградата, със застроена площ от 5.67 кв.м., при граници: север- рампа за гараж, юг-коридор, изток- мазе №1, запад- мазе № 3, ведно с припадащите се към мазето 0.24% процента от общите части на сградата в размер на 0.692 кв.м. и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото в размер на 6.362 кв.м, в което е построена сградата, съставляващо ПИ с идентификатор № 40909.116.4, с административен адрес гр.К., кв. "В.", бул. "Х. Б." № *, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- ниско застрояване до 10 м., целият с площ от 447.00 кв.м., подробно описан в нотариалния акт и 2. паркомясто /гаражна клетка/ № 3 с площ от 15.20 кв.м., находящо се в южната част на гаража в сутерена /етаж -1, кота -2.75 м./ на новопростроена пететажна жилищна сграда с търговски партер с идентификатор № 40909.116.4.2, при граници на паркомястото, съгласно техническото описание: изток- паркомясто № 2, запад- паркомясто № 4, север- обслужващ коридор гараж, юг- склад към цех закуски и горе- кафене, ведно с припадащите му се 1.94% идеални части от общите части на сградата в размер на 5.53 кв.м и 24.05% идеални части от общите части на гаража в размер на 30.11 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 40909.116.4.2.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, при граници на целия гараж: на същия етаж № 40909.116.4.2.20, над обекта № 40909.116.4.2.20, № 40909.116.4.2.19, № 40909.116.4.2.21 и № 40909.116.4.2.22, е лична собственост на Р. С. А. от гр. К., кв. „В.”, бул. „Х. Б.” № *, вх. *, ет. *, ап. *, ЕГН *, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Р. С. А. от гр. К., кв. „В.”, бул. „Х. Б.” № *, вх. *, ет. *, ап. *, ЕГН * да заплати А. М. М., ЕГН *, със съдебен адрес: гр. К., бул. „Б.” № *, комплекс „О.”, офис *, Адв. кантора „Д. и п.” направените по делото разноски в размер на 3 000 лв. - адвокатско възнаграждение по представения списък на разноските по чл. 80 ГПК.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
318E1A76E4B74AFEC2258251004E5462.rtf