Решение № 79

към дело: 20205100500054
Дата: 04/10/2020 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящото производство е образувано по жалба на С. Р. О. от гр. К. против отказ на ЧСИ с рег. № * да намали размера на претендираните разноски за адвокатско възнаграждение по изпълнително дело № *, обективиран в констативен протокол от 25.02.2020 г., с който се оставя без уважение възражението на жалбоподателя относно размера на приетото като разноски по делото адвокатско възнаграждение. Счита, че размера на приетите от ЗСИ за дължими разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева е прекомерен и не съответства на фактическата и правна сложност на делото, както и на действията, извършени от процесуалния представител на взискателя. Счита, че възнаграждението за адвокат по изпълнителното дело следва да бъде в размер на 200 лева. Поради изложеното, моли съда да отмени атакувания отказ на ЧСИ и да намали възложените му по изпълнителното дело разноски, представляващи присъден адвокатски хонорар, от 500 лева на 200 лева.
В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК Т. С. Р. не е подал писмени възражения срещу жалбата.
Частният съдебен изпълнител с рег. № * е изложил мотиви, съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 3 от ГПК, в които излага съображения за неоснователност на жалбата.
Съдът, като прецени обстоятелствата по делото, прие за установено следното:
От приложеното копие на изпълнително дело № * по описа на ЧСИ с рег. № * се установява, че същото е било образувано на 17.02.2020 г. по молба на Т. С. Р., подадена от представителя му по пълномощие, въз основа на приложен към молбата изпълнителен лист от 13.02.2020 г. на Районен съд – К. за изнасяне на публична продан недвижим имот, представляващ апартамент № *, находящ се в жилищен блок „Е.” У. В.С” *, в гр. К., състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 55.86 кв. м., при посочени граници, таванско помещение № * с полезна площ 8.40 кв. м., както и 13.422 % идеални части от общите части на сградата в размер на 7.90 кв. м. и съответното право на строеж при цена, от която да започне проданта – 39 100 лева. Съгласно изпълнителният лист, получената при публичната продажба на имота съобразно действителната му пазарна цена парична сума следва да се разпредели между съделителите, както следва: за Т. С. Р. – 1/2 идеална част и за С. Р. О. – 1/2 идеална част.
Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено пълномощно и договор за правна защита и съдействие, видно от който между взискателя и неговия пълномощник адв. Л. Б. е било договорено и заплатено в брой адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева за оказване на правна защита и съдействие по изпълнително дело.
С разпореждане от 17.02.2020 г. ЧСИ е приел като разноски по делото предявения адвокатски хонорар в размер на 500 лева и е разпоредил на задълженото лице да се връчат изискваните по чл. 428 от ГПК книжа. С покана за доброволно изпълнение изх.№ 11950/18.02.2020 г. ЧСИ е поканил С. Р. О., в качеството на длъжник по изпълнително дело № * да заплати дължимите по изпълнителното дело суми, в това число разноски по изпълнението в размер на 500 лева, представляващи адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнително дело. Поканата за доброволно изпълнение е получена от С. Р. О. на 19.02.2020 г. С възражение вх. № 8357/ 21.02.2020 г. С. Р. О. е направила възражение за прекомерност на заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение и е поискала намаляването му на 200 лева. С констативен протокол от 25.02.2020 г. ЧСИ е оставил без уважение възражението на С. Р. О. за намаляване на адвокатския хонорар.
При така установените обстоятелства, съдът съобрази следното:
Целта на изпълнителното производство е да замести липсващото доброволно изпълнение, като даде защита на съдебно признатото право чрез неговото принудително удовлетворяване. Съгласно разпоредбата на чл. 79 от ГПК, разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в изрично посочените случаи. Цитираната разпоредба урежда принципа, че отговорността за разноските в изпълнителното производство се понася от длъжника, доколкото липсата на доброволно извънсъдебно изпълнение мотивира взискателя да инициира принудително изпълнение на съдебно признатото си право. В тази връзка, от гореизложеното се установява, че предмет на изпълнението е изнасянето на публична продан на апартамент, собственост на Т. С. Р. и С. Р. О., в качеството им на съделители по дело за делба, притежаващи по 1/2 идеална част от недвижимия имот. Или, касае се за лица, съделители по дело за делба, които в изпълнителното производство имат едновременно качеството и на взискатели и длъжници. Това е така, тъй като изнасянето на публична продан на собствения и на двамата съделители недвижим имот е способ за ликвидиране на съсобствеността и удовлетворяване на всеки един от съделителите съобразно притежаваната от него идеална част от имота. Поради изложеното и направените от всеки от двамата съделители разноски в изпълнителното производство са за тяхна сметка и не следва да се възлагат върху другия.
Независимо от изложеното обаче, доколкото с жалбата се обжалва отказа на ЧСИ да намали размера на претендираните разноски за адвокатско възнаграждение по изпълнителното дело от 500 лева на 200 лева и се иска намаляването им до този размер, респективно – липсва жалба в останалата част, следва да се отмени атакувания отказ в тази му част, като се намали размера на адвокатското възнаграждение от 500 лева на 200 лева.
Водим от изложеното, съдът
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказа частен съдебен изпълнител с рег. № *, с район на действие – Окръжен съд К., да намали размера на претендираните разноски за адвокатско възнаграждение по изпълнително дело № *, обективиран в констативен протокол от *, с който се оставя без уважение възражението на С. Р. О. с вх. № 8357/21.02.2020 г. относно размера на приетото като разноски по делото адвокатско възнаграждение, вместо което постановява:
НАМАЛЯВА размера на разноските за адвокатски хонорар, съгласно договор за правна защита и съдействие от 17.02.2020 г., сключен между адв. Л. М. Б. от АК – К. и Т. С. Р., по изпълнително дело № *, от 500 лева на 200 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1.2.

File Attachment Icon
35D7DAF0AF46232EC2258549003616DD.rtf