Протоколно определение №

към дело: 20185100200044
Дата: 03/22/2018 г.
Съдия:Георги Стоянов Милушев
Съдържание
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Б.В. –прокурор при О. П. – К. и А. Х. К. от АК – К., защитник на подсъдимия С. Х. Ю., роден на **0*.19** год. в Г. К., обл. К., с постоянен и настоящ адрес: село Я., община Ч., област К., с ЕГН *, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, работещ по трудов договор като „общ работник – строителство” в „М.К.Б.” ЕООД, сьс седалище и адрес на управление: Г. К., ул. „Р.” №1, с ЕИК **********, по силата на което:
ПРИЗНАВА С. Х. Ю., роден на **.0*.19** год. в Г. К., обл.
К., с постоянен и настоящ адрес: село Я., община Ч., област К., с ЕГН *, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, работещ по трудов договор като „общ работник – строителство” в „М.К.Б.” ЕООД, сьс седалище и адрес на управление: Г. К., ул. „Р.” №1, с ЕИК **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода от 16.11.2015 година до 12.05.2016 година в град К., в условията на продължавано престъпление, представил неверни сведения в Заявление /Приложение 13/ за участие в схема „М. з.”, проект - „Н. в. за м. з.” с рег. № МЗ-09-08-000**/16.11.20** година до Дирекция „Бюро по труда” - К., като посочил, че не участва в никаква форма на образование, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава и е получил такива средства в размер на 1077.21 лева /хиляда седемдесет и седем лева и двадесет и една стотинки/, поради което и на основание чл.248а ал.5, във връзка с ал.2, във връзка с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното
наказание „лишаване от свобода” на С. Х. Ю., за срок от 3 години,
считано от влизане на определението в сила.
ОСЪЖДА С. Х. Ю., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – К. сумата в размер на 55.00 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски по делото.
С оглед така постигнатото споразумение съдът намира, че взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на С. Х. Ю., с ЕГН *, следва да бъде отменена, а производството по делото прекратено.
Ето защо, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ на основание чл.309 ал.4 от НПК взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на С. Х. Ю., с ЕГН *.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № **/2018 год. по описа на Окръжен съд – К..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Заседанието се закри в 11.20 часа.
Протоколът се изготви на 22.03.2018 година.

Председател:

Секретар: