Протоколно определение №

към дело: 20105100200247
Дата: 10/19/2010 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
П. Х. М. Д. се явява лично и с А. Л. Б., редовно упълномощен от по-рано.
О. П. – К. се представлява от прокурор Д. К.
Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.
А. Б.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че са налице условията за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.
Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
Х. М. Д.: родена на **.**.**** г. в с. К., общ. Х., с двойно гражданство – българско и турско, омъжена, неосъждана, с висше образование, работи като учителка в Р. Т., с адрес за призоваване в страната - Г. К., кв. „В.”, Б. *. ап. *. ЕГН *.
След справка, личната карта се върна на П..
На основание чл. 274, ал. 1 от НПК, съдът разясни на П. правото й на отвод срещу състава на съда, секретаря и прокурора.
А. Б.: Нямаме основания за отвод.
Съдът разясни на подсъдимия правата му по НПК.
А. Б.: Известни са й правата.
Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх. № 3002/01.10.2010 година А. Н. П. – пълномощник на Ш. Х. М. и Е. Ш. М., наследници на починалата Г. Ш. М. от разглежданото деяние, срещу Х. М. Д., с искане за конституирането им като частни обвинители по настоящото наказателно дело.
А. П.: Поддържам молбата от името на доверителите ми.
А. Б.: Не възразявам по така постъпилата молба.
Прокурорът: Да се приеме постъпилата молба.
Съдът, с оглед постъпилата молба, намира, че същата е допустима и следва да бъдат конституирани като частни обвинители Ш. Х. М. и Е. Ш. М. срещу П. Х. М. Д., като двамата частни обвинители се представляват от А. П., с редовно пълномощно по делото.
Съдът ДОКЛАДВА, че с разпоредително заседание е постановил предварително изслушване на страните.
А. Б.: Госпожо Председател, постигнали сме споразумение с прокурора, което Ви представям, за решаване на делото по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК, като Ви представям и заверено копие на застрахователна полица на т. з. к. „А.”, с превод на български език, които моля да бъдат приети като доказателство.
Прокурорът: Изготвили сме споразумение за решаване на делото по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК, което поддържам. Моля, да одобрите постигнатото споразумение, както и да приемете представените доказателства.
А. П.: Да се приемат представените доказателства, като моля да ми се даде възможност да се запозная с представеното споразумение.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото заверено копие на застрахователна полица на т. з. к. „А.” с номер TR *** ** *******, валидна до 30.04.2011 година, ведно с превод на български език от заклет преводач.
Съдът, като взе предвид, че представеното днес споразумение е подписано между страните прокурорът Д. К. и защитника на П. – А. Б., а в настоящото съдебно заседание бе конституирана нова страна, а именно частните обвинители Ш. Х. М. и Е. Ш. М., поради което, за да се пристъпи към обсъждане на споразумението е необходимо съгласието и на частните обвинители. Ето защо съдът предоставя възможност на частните обвинители да се запознаят със споразумението и изразят становище по същото.
Съдът запита представителя на частните обвинители дали са съгласни с така представеното споразумение.
А. П.: Уважаема госпожо Председател, запознахме се с представеното споразумение, не възразяваме да преподпишем същото.
Съдът като взе предвид изразеното съгласие на представителя на частните обвинители за преподписване на представеното споразумение, намира, че производството по делото следва да продължи по реда на глава ХХІХ, а именно за решаване на делото по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК.
А. Б.: Моля да одобрите така представеното споразумение.
Прокурорът: Моля да одобрите така представеното споразумение.
А. П.: Моля да одобрите така представеното споразумение.
На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запита П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях, и доброволно ли е подписала споразумението.
П. Х. М. Д.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Съгласна съм с това, което пише в споразумението, като доброволно подписах същото. Разбирам какви са последиците от споразумението и заявявам,че съм съгласна с тях.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното споразумение за решаване на делото по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК по НОХД № 247/2010 година по описа на Кърджалийския окръжен съд.
СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, вписва в протокола съдържанието на подписаното
СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.384 ВЪВ ВР.С ЧЛ.381 И СЛ. ОТ НПК.


Днес, 19.10.2010 год. в Г. К., между Л. Б. - а. при А. к. - К. в качеството ми на З. на Х. М. Д. с постоянен и настоящ адрес в Г. К. - ПОДСЪДИМА по НОХД № 247/2010 год. по описа на Окръжен съд - К. и Д. К.-ПРОКУРОР при О. П. - К. се постигна и изготви настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 247/2010 год. на Окръжен съд-К.. Посоченото наказателно производство е било образувано срещу Х. М. Д. от Г. К. за това,че: На 07.07.2010 г. в Г. К., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда Сивик" с турски регистрационен № 34 АJ 1162, нарушила правилата за движение :
-Чл. 20, ал.1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват;
-Чл.20, ал.2 от ЗДвП - Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението;
-Чл. 150 от ЗДвП - Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4;, като предизвикала пътно-транспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинила смъртта на Гюлезар Шабан Мюмюн, ЕГН-* от Г. Джебел, област К. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "в" от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.
І. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО:
1/ Процесуална легитимация на защитника - надлежно пълномощно на адвокат Л. Б., което е приложено към делото.
2/ Приключило е разследването по Досъдебно производство № 586/2010 год. по описа на РУ ”Полиция” - К., което е внесено в О. П. - К. с Обвинително заключение. Последната е изготвила Обвинителен акт, по който е образувано НОХД № 247/2010 год. по описа на Окръжен съд - К..
3/ Липсват законови забрани за решаване на делото със споразумение.
4/От престъплението не са настъпили имуществени вреди.
5/Наличие на ДЕКЛАРАЦИЯ, подписана от П. Х. М. Д. от Г. К., за това че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред, че е разбира последиците от Споразумението и е съгласен с тях.
ІІ. ПОСТИГНА СЕ СЪГЛАСИЕ между защитника Л. Б. и прокурора Д. Каменов
за следното:
1/ П. Х. М. Д. родена на 13.01.1949 г. с. Козлец, общ. Хасково, адрес за призоваване в страната — Г. К., кв. "Възрожденци", Б. 1. ап. 1. с българско и турско гражданство, омъжена, не осъждана, с висше образование, работи като учителка в Р. Турция, с ЕГН * СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това,че: На 07.07.2010 г. в Г. К., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда Сивик" с турски регистрационен № 34 AJ 1162, нарушила правилата за движение :
-Чл. 20, ал. 1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват ;
-Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението;
-Чл. 150 от ЗДвП - Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4;, като предизвикала пътно-транспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинила смъртта на Гюлезар Шабан Мюмюн, ЕГН-* от Г.Джебел,област К. - престъпление по чл.343,ал.1, б."в" от НК, във вр. с чл.342,ал.1 от НК.
2/ ВИД и РАЗМЕР на наказанието - при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства като: чисто съдебно минало и критично отношение към извършеното престъпление се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, при първоначален „общ” режим на изтърпяване. На основание чл. 66 от НК, изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на споразумението.
3/ Веществени доказателства - няма.
4/ Разноските по делото в размер на 340 лв. за вещи лица се заплащат от П. Х. М. Д..


С П О Р А З У М Е Л И С Е:ПРОКУРОР: З.:
/Д.Каменов/ /А. Л. Б./ПОДСЪДИМА:
/Х. Д./
Ш. Х. М.: Е. Ш. М.:
/чрез А. Пачилова/Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Х. М. Д. с постоянен и настоящ адрес в Г.К.,с ЕГН-*-ПОДСЪДИМА по НОХД № 247/2010 год.по описа на Окръжен съд-К., ДЕКЛАРИРАМ следното:

1/ОТКАЗВАМ СЕ от съдебното разглеждане на делото по общия ред.
2/СЪГЛАСЕН СЪМ с постигнатото Споразумение и го подписвам доброволно.
3/ЗАПОЗНАТ СЪМ с последиците от настоящото Споразумение.


ДЕКЛАРАТОР:
/Х. Д./


Съдът, като взе предвид, че предложеното от страните споразумение е допустимо, съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл. 384, във вр. с чл. 381, ал. 5 от НПК, има необходимата форма, същото не противоречи на закона и морала, намира, че са налице предпоставките споразумението да бъде одобрено, а наказателното производство по делото- прекратено.
Ето защо, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Дафин Каменов – зам. окръжен прокурор при О. П. – К., А. Наталия Пачилова – пълномощник на частните обвинители Ш. Х. М. и Е. Ш. М. А. Л. Б. - З. на обвиняемата Х. М. Д., родена на **.**.**** г. в с. К.ц, общ. Х., с двойно гражданство – българско и турско, омъжена, неосъждана, с висше образование, работи като учителка в Република Турция, с адрес за призоваване в страната - Г. К., кв. „В.”, Б. 1. ап. 1. ЕГН *, по силата на което:
ПРИЗНАВА Х. М. ДЖАЛИЛ, ЕГН *, родена на 13.01.1949 г. в с. Козлец, общ. Хасково, с двойно гражданство – българско и турско, омъжена, неосъждана, с висше образование, работи като учителка в Република Турция, с адрес за призоваване в страната - Г. К., кв. „В.”, Б. 1. ап. 1. ЗА ВИНОВНА в това, че на На 07.07.2010 г. в Г. К., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хонда Сивик" с турски регистрационен № 34 АJ 1162, нарушила правилата за движение: Чл. 20, ал.1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват; Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението; Чл. 150 от ЗДвП - Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4;, като предизвикала пътно-транспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинила смъртта на Г. Ш. М., ЕГН-* от Г. Д., област К. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "в" от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което Я ОСЪЖДА на наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за изпълнение за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Х. М. ДЖАЛИЛ, със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд - Г. К. направените по делото разноски в размер на 340 лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 247/2010 год. по описа на ОС - Г. К., на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Заседанието се закри в 12.10 часа.
Протоколът се изготви на 19.10.2010 година.


Председател:


Съд. Заседатели: 1/ 2/

Секретар:

File Attachment Icon
4218E62D3677D5F0C22577C10039CC1F.rtf