Решение № 213

към дело: 20105100500289
Дата: 09/17/2010 г.
Съдия:Елена Димова Налбантова
Съдържание
за да се произнесе взе пред вид следното:
Производството е по чл.435 и сл. от ГПК и е образувано по въззивна жалба на Р. Ю. М. от Г. К.. Твърди , че отказа на ЧСИ Росен Сираков да намали размера на адвокатското възнаграждение и таксите и разноските по изп.д. № 610/2020 г. е незаконосъобразен. С покана за доброволно изпълнение , получена на 26.07.2010 г. ЧСИ с рег. № 812 му съобщил, че дължи по изпълнителното дело сумата от 2100 лв. неолихвяема сума , 780 лв. присъдени разноски и 143.48 лв. разноски по изпълнителното дело и такса по т.26 от ТТР към ЗЧСИ с включен ДДС в размер на 312.82 лв. Счита, че дължи адвокатско възнаграждение за образуване на изпълнителното дело в минимален размер по Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 100 лв., разноски по изпълнителното дело за образуване и извършване на справки за имущественото му състояние и такси по т.26 от ТТР към ЗЧСИ определена върху размера на събраната сума. Фактическата и правна сложност по изпълнителното дело се свежда до подаване на молба за образуване на делото , поради което адвокатския хонорар се дължи в минималния определен в Наредба № 1 размер. Разноските и таксите са неправилно изчислени в завишен размер и следвало да бъдат намалени до размера за извършените от ЧСИ действия по образуването на изпълнителното дело и справките за имущественото му състояние и такса по т.26 от ТТР към ЗЧСИ за събраната сума. Моли съдът да отмени отказа на ЧСИ Росен Сираков за намаляване размера на адвокатското възнаграждение и отмени определените такси и разноски по изп.д.№ 610/2010 г. , като намали размера на адвокатското възнаграждение по изпълнителното дело, договорен между взискателя и адвоката-пълномощник , разноските по изп. дело и таксата по т.26 от ТТР към ЗЧСИ.
Във възражението на взискателя , чрез процесуалния му представител, се твърди, че жалбата е недопустима. В чл.435 от ГПК не е предвидена възможност длъжника да обжалва действията на ЧСИ за образуване на изпълнително дело , начислените такси и разноски по делото. Счита, че жалбата е неоснователна , тъй като договореното и платено по делото възнаграждение е за образуване на изпълнително дело и представителство по изпълнителното дело. Налице е образуването на изпълнителното дело, предприети са действия по удовлетворяване на паричното вземане и за тези действия се дължи адвокатско възнаграждение съгласно Наредба № 1 от 0907.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а освен това размерът на възнаграждението се определя по свободно договаряне, въз основа на писмен договор с клиента. Размера на адвокатското възнаграждение е образуван, като трикратен размер по чл.10,т.1 от Наредбата и на отделно самостоятелно основание – в трикратния размер на предвиденото в чл.10,т.2 от същата наредба. Пълномощника на взискателя е извършил първото действие като е образувал изпълнителното дело, поради което му се дължи адвокатско възнаграждение за това действие. Освен това извършени са и други действия по изпълнителното дело и счита , че фактическата и правна сложност на делото не се свеждала само до подаване на молба за образуване на делото , а и извършване на изпълнителни действия по удовлетворяване на взискателя. Счита още, че размерът на възнаграждението се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента. Моли съдът да остави жалбата без уважение като недопустима, а ако я разгледа по същество да я отхвърли като неоснователна.
В мотивите си ЧСИ се позовава на чл.78 и 79 от ГПК и счита, че адвокатския хонорар е определен на договорно основание и поисканото намаляване не е от компетентност на ЧСИ . По отношение на таксите и разноските по изпълнителното счита, че са правилно определени.
Окръжният съд, след преценка на доказателствата, приема за установено следното:
Жалбата е допустима, а разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:
От приложеното копие на изпълнително дело № 610/2010 г. по описа на частен съдебен изпълнител Росен Сираков с рег. № 812 се установява, че същото е било образувано по молба на адв. Д. Дуков- пълномощник на взискателя „Б.” О. Г. К., въз основа на приложен към молбата изпълнителен лист № 70 от 20.07.2010 г. на Кърджалийски окръжен съд, издаден на основание определение № 199/08.03.2010 г. по Г. д. № 199/2009 г. на Кърджалийски окръжен съд, срещу жалбоподателя по настоящото дело Р. Ю. М. от Г. К. за сумата в размер на 2100 лв. В молбата за образуване на изпълнителното дело са посочени изпълнителни способи. В поканата за доброволно изпълнение, връчена на длъжника на 26.07.2010 г., ЧСИ уведомил същия, че задължението му по изпълнителното дело възлизало на 2100 лв. неолихввяема сума, 780 лв. присъдени разноски, 143.48 лв. разноски по изп. дело, както и таксата по т. 26 от ТТР по ЗСЧИ с включен ДДС в размер на 312.82 лв. в полза на ЧСИ, или общото задължение по изпълнителното дело към 20.07.2010 г. било в размер на 3336.30 лв.
По изпълнителното дело е представен договор за правна защита и съдействие, за „образуване на изпълнително дело срещу Р. Ю. М. и представителство” е било договорено възнаграждение за адвокат в размер на 780 лв.
С молба вх. № 7770/29.07.2010 г., длъжникът Р. Ю. М. от Г. К. поискал от ЧСИ, да намали размера на адвокатския хонорар на пълномощника на взискателя, както и разноските по изпълнителното дело.
Видно от протокол от 29.07.2010 г. по изпълнителното дело ЧСИ отказал да извърши поисканите действия- намаляване на адвокатското възнаграждение и намаляване на размера на разноските и таксата по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ.
Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 и 3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. Така изброените действия на съдебния изпълнител са изчерпателно изброени, като извън тях длъжникът не може да обжалва други действия. Посочените хипотези засягат същинските действия на съдебния изпълнител по удовлетворяването на взискателя. На обжалване подлежат и действията и отказите на съдебния изпълнител, посочени и в разпоредбите на чл. 463 и чл. 503 от ГПК.
Правната уредба на разноските е регламентирана в Част първа “Общи правила”, Глава VІІІ, Раздел ІІ от ГПК. От систематичното място на тази уредба следва извода, че тези правила се отнасят за всички производства, уредени в ГПК, включително и за изпълнителното производство. Поради това, страните в изпълнителното производство имат право да повдигат въпроса относно разноските пред съдебния изпълнител, въпреки че не е уреден изрично в специалните разпоредби на изпълнителния процес.
Макар да не подлежи на самостоятелно обжалване, възлагането в тежест на длъжника на разноски още в самото начало на изпълнителния процес, представлява по същество незаконосъобразно действие на съдебния изпълнител. Действително дължимите разноски могат и следва да се определят едва при приключил изпълнителен процес. Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 79 ал. 1 от ЗЧСИ, за събиране на таксите по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от частния съдебен изпълнител, единият от които се връчва на задълженото лице. В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане. Тези суми могат да бъдат предмет на разпределение от съдебния изпълнител и с оглед разпоредбата на чл. 463 от ГПК, биха били обжалваеми с жалба срещу разпределението, ако такова се извършва. Освен това, за длъжника съществува и установената в чл. 441 от ГПК възможност да претендира обезщетение за вреди, причинени му от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, ако такива се установят, вкл. вреди от неправилно определени и събрани такси по изпълнението. И тъй като в конкретния случай липсва такъв акт на разпределение на съдебния изпълнител, съдът приема, че жалбата е недопустима и производството по делото в тази част следва да се прекрати.
Въпросът относно размера на адвокатското възнаграждение също касае разноските по изпълнителното дело. Съгласно разпоредбата на чл. 78 ал. 5 от ГПК, приложима и в изпълнителното производство, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото, съдът, а в случая- съдебният изпълнител, може по искане на насрещната страна да присъди по- нисък размер на разноските в тази им част, но не по- малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. В тази връзка е неоснователен довода на ЧСИ, че същият е некомпетентен да се произнесе по направеното искане за намаляване на адвокатското възнаграждение. И тъй като в случая е направено искане за намаляване размера на адвокатското възнаграждение, и ЧСИ се е произнесъл по същество с отказ да го намали, обективиран в разпореждане по протокол от 29.07.2010 г., съдът приема, че същият може да бъде предмет на обжалване. С оглед дължимата по изпълнителния лист сума, доводите на длъжника, че платеното от взискателя възнаграждение за адвокатски хонорар надвишава това по чл. 10 във вр. с чл. 7 ал. 2 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение, се явяват основателни. Заплатеното от взискателя възнаграждение за адвокат съгласно приложен към делото договор за правна помощ е в размер на 780 лв. Процесуалните действия, извършени по изпълнително дело № 610/2010 г. по описа на частен съдебен изпълнител Росен Сираков с рег. № 812 не са необичайни и не налагат определянето на адвокатско възнаграждение в посочения размер. Поради това съдът приема, че така заплатеното възнаграждение е прекомерно, съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото, тъй като липсват обстоятелства, обуславящи противното, поради което следва да бъде намалено съобразно 2 от ДР от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Ето защо отказа на съдебният изпълнител да намали размера на адвокатското възнаграждение е незаконосъобразен и като такъв следва да се отмени, като се намали размера на адвокатското възнаграждение по изпълнителното дело от 780 лв. на 669лв., или до трикратния размер на адвокатското възнаграждение, съгласно разпоредбите на чл. 10 т. 1 и 2, във вр. с чл. 7 ал. 2 т. 4 във вр. с 2 от ДР от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и във вр. с чл. 78 ал. 5 от ГПК, от които 300 лв.- за образуване на изпълнително дело по чл. 10 т. 1 от Наредбата и 399 лв.- за водене на изпълнително дело по чл. 10 т. 2 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Разноски не се претендират и не следва да се присъждат.
Водим от изложеното и на основание чл. 10 т. 1 и 2 във вр. с чл. 7 ал. 2 т. 4 във вр. с 2 от ДР от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и във вр. с чл. 78 ал. 5 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА отказа на ЧСИ Росен Сираков, рег. № 812, с район на действие ОС- К., обективиран в протоколно разпореждане от 29.07.2010 г., в частта, с която е отказано намаляване на адвокатското възнаграждение по изп. дело № 607 по описа за 2010 г. на ЧСИ Росен Сираков, вместо което постановява:
НАМАЛЯВА размера на адвокатското възнаграждение по изпълнително дело № 607/2010 г. по описа на частен съдебен изпълнител Росен Сираков с рег. № 812, договорен между взискателя А. Б. И като управител на „Б.” Г. К. и адв. Д. А. Д. от АК- К. с договор за правна защита и съдействие помощ от 19.07.2010 г., от 780 лв. на 699 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. Ю. М. от Г. К. в останалата й част и прекратява производството по делото.
Решението в частта, с която е намален размера на адвокатското възнаграждение е окончателно, а в останалата част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред Пловдивския апелативен съд.


Председател: Членове:1. 2.File Attachment Icon
429734837BCA30D3C22577A100472F4C.rtf