Решение № 86

към дело: 20205100900034
Дата: 05/19/2020 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
Производството е по чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.
С отказ № 20200130095518/06.04.2020 г. на Длъжностно лице по регистрация при А. по в., е отказано вписване промяна в обстоятелства по заявление вх. № 20200130095518/30.01.2020 г., а именно вписване на данни по чл.63, ал.1 и 4 от ЗМИП.Против така постановеният отказ е постъпила жалба от "К. м." * - гр.К., представлявано от процесуалния представител - адв. В. Р., който го обжалва като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че към заявлението били представени доказателства, ведно с обяснителна записка, обосноваваща липсата на физическо лице - действителен собственик. Представени били и доказателства, удостоверяващи търгуването на акциите на "В. м." Л. - акционер в дружеството заявител, както и документи, удостоверяващи търгуването на акциите на регулиран пазар (борса) Т. в. Е. инк. С. се, че със заявление Б7 вх. № 20200130095518/30.01.2020 г. не бил заявен действителен собственик по чл.63, ал.1, т.4 от ЗМИП, тъй като било невъзможно да се идентифицира физическо лице. Едноличен собственик на капитала на "К. м." * - гр.К. било К. м." *, което се контролирало от "В. м." Л., чиито акции се търгували на регулиран пазар (борса) Т. в. Е. инк. Твърди се, че предвид характера на търгуването на акции, декларирането на действителен собственик - физическо лице, би било равносилно на деклариране на неверни данни. Застъпва се становището, че в случая било приложимо изричното изключение на 2, ал.1, т.1 от ЗМИП, която норма изключвала публичните дружества от приложното поле на задължението за оповестяване на идентификационните данни на физически лица, явяващи се действителни собственици на учредените на територията на страната юридически лица. Моли съда да отмени отказа на Длъжностното лице по регистрация и да укаже да бъдат вписани исканите обстоятелства по партидата на дружеството.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна, а обжалваният отказ е неправилен.
Със заявление вх. № 20200130095518/30.01.2020 г. "К. м." * - гр.К., представлявано от процесуалния представител - адв. В.Р., е поискало вписване на данни по чл.63, ал.1 и 4 от ЗМИП.
Към заявлението са били приложени писмени доказателства, както и обяснителна записка, в която е посочено, че в поле № 550 "действителни собственици" не са посочени физически лица, тъй като дружеството попада в изключението по 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП. Посочено е също, че дружеството е контролирано от канадско дружество "В. м." Л., чиито акции се търгуват на регулиран пазар (борса) Т. в. Е. инк.
За да постанови обжалвания отказ Длъжностното лице по регистрация е приело, че съгласно 2, ал.1 от ДР на ЗМИП действителен собственик е само физическо лице, като не е предвидена възможност за действителен собственик да бъде вписано юридическо лице. Прието е също така, че ако акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар по 2, ал.1 от ДР на ЗМИП, същото вероятно не попада в кръга на задължените за деклариране на посочените със заявление по образец Б7 обстоятелства, защото такива дружества разкриват обстоятелства по друг ред и пред други компетентни органи. Посочено е, че със заявлението по образец Б7 в ТРРЮЛНЦ се заявяват за вписване само действителни собственици - физически лица.
Основният спорен по делото въпрос е дали дружествата, които се контролират от акционерни дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар следва да подават декларация за действителни собственици - физически лица.
Съгласно 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП действителен собственик е физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. От анализа на тази разпоредба е видно, че целта на закона е да се идентифицират по недвусмислен начин физическите лица, които "в крайна сметка" управляват и контролират дружеството или в полза на които се осъществява дейността. Това се постига посредством задължението за деклариране и съответно вписване на идентификационните данни на физическите лица, но също така и когато обявяването на тези данни е предвидено да се извършва по друг ред.
На следващо място с разпоредбата на 2, ал.1, т.1 на ДР ЗМИП е въведено изключение, при което не се изисква обявяване на имената на физическите лица по реда на ЗМИП, тъй като за тяхното обявяване е предвиден друг ред, а именно -чл.59, ал.4 от ЗМИП, като в този случай се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на чл.145 и сл. от ЗППЦК. В настоящия случай се установява, че акциите на контролиращото дружество се търгуват на регулиран пазар, поради което е приложимо изключението по 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП. При тази хипотеза на обявяване подлежи само юридическото лице, упражняващо контрол върху заявителя. В този смисъл е и съдебната практика - решение № 278 от 7.10.2019 г. в.т.д. № 533/2019 г. на П. апелативен съд, решение № 2698 от 05.12.2019 г. по т.д. № 5725/2019 г. на С. апелативен съд, решение № 2492 от 14.11.2019 г. по т.д. № 4964/2019 г. на С. апелативен съд, решение № 307 от 03.02.2020 г. по т.д. № 230/2020 г. на С. апелативен съд.
Ето защо, отказът на длъжностното лице по регистрация следва да бъде отменен, като се дадат задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства по заявление вх. № 20200130095518/30.01.2020 г., съгласно изложеното в мотивите на настоящото решение.
Водим от изложеното и на основание чл.25, ал.4 и 5 от ЗТРРЮЛНЦ, във вр. с чл.278 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказ № 20200130095518/06.04.2020 г. на Длъжностно лице по регистрация при А.по в., с който е отказано вписване промяна в обстоятелства по заявление вх. № 20200130095518/30.01.2020 г., а именно вписване на данни по чл.63, ал.1 и 4 от ЗМИП.
ДАВА задължителни указания на А. по в. да впише заявените обстоятелства по заявление вх. № 20200130095518/30.01.2020 г., съгласно изложеното в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му.Председател:

File Attachment Icon
44F83FBE3D2D123EC225856D0047A6C0.rtf