Протоколно определение №

към дело: 20105100100134
Дата: 07/02/2010 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Съдът с оглед изразените доводи, изгради своето становище: предмет на настоящото производство е предявеният от Е. Н. А. против Н. Ю. С., иск, с който ищецът цели да бъде осъдена ответницата да му заплати сумата от 25 317.10 лв., представляваща стойността на извършените от ищеца в качеството му на добросъвестен владелец, подобрения, с които реално се е увеличила стойността на имот: Апартамент № 16, находящ се в Г., Община-Джебел, Кърджалийска област, ул. „Н. „№*, бл. "Б.", Вх.*, .4, ап.**. Т.е. в производството е предявен иск с правно основание чл.72, ал.1 от ЗС, като успоредно с този иск е направено и акцесорното искане по ал.З на чл.72 от ЗС. Т.е. да бъде дадено право на ищеца да задържи имота до заплащане на евентуално присъдените претенции. Констатира също, че ищецът, с оглед на твърденията му владее имота, както преди предявяване на настоящата искова претенция, така и към настоящия момент. Т.е. към настоящия момент неговото владение не се е трансформирало в държане, а още по-малко неговото владение е било смутено от претендиращо правото на собственост лице, с ревандикационен иск.
Изложеното дотук навежда съда на извода, че при така твърдените от ищеца обстоятелства за него отсъства правен интерес от завеждането на настоящата искова претенция. Претендираните права, в частност тези, формулирани в разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗС, респ. акцесорното искане, формулирано в разпоредбата на ал.З на същия член, ищецът може да упражни едва когато владението му бъде трансформирано в държане или когато то бъде смутено от собственик с предявяването на ревандикационен иск. Изискуемостта на претендираните в това производство вземания за подобрения върху чужд имот, извършени от приравнения на добросъвестен владелец-подобрител, настъпва от момента на прекъсване на владението и трансформирането му в държание, респективно от момента на предявяване на ревандикационен иск, който би смутил владението му. Това е така, защото добросъвестният владелец владее имота като свой, включително и направените в същия имот подобрения, и от една страна собственика, който в това производство има качеството на ответник не се ползва въобще от тях, а и от друга страна рискът от тяхното погиване все още тежи върху ищеца, който ги владее. В аспекта на изложеното е и константната съдебна практика, в частност решение № 248/96 г. на 5-членен състав на ВС; както и решение № 441/12.04.1991 г., постановено по гр.д. № 1718/90 г. на IV ГО на ВКС.
Наличието на цитираното в исковата молба изпълнително производство, заведено срещу праводателя на ищеца, доколкото ищецът в настоящото производство претендира самостоятелни права върху имота, изключващи правата на взискателя по изпълнителното дело, твърдейки, че е придобил имота преди завеждане на ревандикационния иск на взискателя, респективно преди вписване на исковата молба, с която е предявен този ревандикационен иск, определено не е обстоятелство, което може да обоснове правния интерес от воденото на настоящата искова претенция от ищеца.
С оглед изложеното съдът намира, че за ищеца не е налице правен интерес от завеждане на настоящата исковата претенция. И доколкото наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка от характера на положителните такива, за която съдът следи служебно, то предявената искова претенция се явява недопустима. Този извод налага прекратяване на образуваното по повод на нея дело, като недопустимо.
При този изход на делото, доколкото ищецът е станал причина за завеждане на същото, и на основание чл.78, ал.4 от ГПК, се следва възстановяване на разноските, направени от ответницата Н. Ю. С., доколкото такива своевременно са поискани и доказани в производството в размер на 1 250 лв. за адвокатска защита.
Водим от изложеното Окръжният съд, действащ в качеството си на първоинстанционнен такъв
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по настоящото гр.дело № 134/2010 по описа на Окръжен съд-Кърджали.
ОСЪЖДА Е. Н. А., от Г., Община-Джебел, област Кърджали, ул."Н." №2, бл."Б.", Вх.*, .4, ап.**, с ЕГН *, да заплати на Н. Ю. С. от Г., общ.Ардино, обл.Кърджали, ул."А." №*, вх.*, ап.**, с ЕГН * сумата в размер 1 250 лв., съставляваща разноски по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-гр.Пловдив в едноседмичен срок от днес.


Председател: Секретар:

File Attachment Icon
4A1D6B6893C14C9BC2257754002B1EFE.rtf