Решение № 76

към дело: 20195100900081
Дата: 04/09/2020 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Настоящият спор на основание чл.365, ал.1, т.1 от ГПК по своя характер, е търговски и като такъв подлежи на разглеждане по реда на Особеното исково производство по търговски спорове- Гл. Тридесет и втора от ГПК.
Търговското производство е образувано по повод, депозирана чрез процесуален представител, от ищеца „С. Ж. Г.” Е., гр. К. против „У.-Б.” О., гр. К., искова молба с вх.№ 4115/04.12.2019 г., с която е предявен иск, с който ищецът цели да бъде развален договор за продажба на недвижими имоти, сключен на 07.06.2017г., обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижими имоти №32, том 2, рег. № 6314, дело № 228/2017 г. на нотариус с рег. № 251 на НК, вписан в Службата по вписванията – гр. Кърджали в дв.вх. рег. № 1936 от 07.06.2017 г., акт № 178, том 6, дело № 1225/2017 г., поради неизпълнение. В исковата си молба ищцовото дружество твърди, че по силата на сключения на 07.06.17г. договор, прехвърлил на ответното дружество правото на собственост върху собствени недвижими имоти, съставляващи: 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.126.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, Промишлена зона - юг, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, целият с площ 2 449 кв.м., при граници: имоти с идентификатори: № 40909.126.167, № 40909.126.171, № 40909.126.52, № 40909.126.169, № 40909.126.985, № 40909.126.933 и № 40909.126.147, с номер по предходен план на гр. К. - част от поземлен имот № 40909.126.53 , УПИ VIII, кв. 81; и 2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.122.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., Промишлена зона - Изток, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, целият с площ 5 485 кв.м., при граници: имоти с идентификатори: № 40909.122.119, № 40909.122.120, № 40909.122.144, № 40909.122.68, № 40909.122.54 и № 40909.122.82, с номер по предходен план на гр. Кърджали - имот с пл.сн. № 6238 . Ищецът твърди също, че съгласно точка втора от цитирания нотариален акт, ответното дружество се задължило да заплати за закупуването на описаните два недвижими имота, продажната цена в общ размер от 70 000 лв., по банков път, в шестмесечен срок, считано от подписване на нотариалния акт. Изтъква, че ответното дружество не изпълнило задължението си да плати тази цена, което неизпълнение се равнявало на пълно неизпълнение на задължението му по сключения договор. Ищецът изтъква също, че с изтичане на посочения в процесния нотариален акт 6-месечен срок, падежът за плащането бил настъпил и не следвало да бъде даван друг нов надлежен срок за изпълнение на купувача. Твърди също, че и с оглед неизпълнението в срок на поетото задължение и дългия период на това неизпълнение, изгубил и интерес от изпълнението, и то станало безполезно за него. Ищецът претендира и присъждане на разноски по делото.
В срока по чл.367, ал.1 от ГПК, ответникът „У. -Б.” О. е депозирал писмен отговор на исковата молба, в който е взел становище за процесуалната допустимост на предявения иск, но по същество за неговата неоснователност. В отговора си изтъква, че продавачът предал владението върху процесните имоти в деня на подписването на нотариалния акт, но при това предаване, не било извършено измерване на имотите. Впоследствие ответникът установил, че посочената в нотариалния акт площ на имотите била с повече от 1/10 по-малко от действителната им площ, по смисъла на чл.210, ал.2 от ЗЗД. В този аспект прави възражение, че неизпълнението на задължението му за заплащане на продажната цена, било следствие именно от това неточно изпълнение на продавача по сделката –ищец в настоящото търговско производство.
В срока по чл.372, ал.1 от ГПК, ищецът „С. Ж. Г.” Е. е подал допълнителна искова молба, в която изразява съображения, че съгласно разпоредбата на чл. 211, ал. 1 от ЗЗД, исковете за упражняване на правата по чл. 210 от ЗЗД, е следвало да бъдат предявени в едногодишен срок от предаването на имота. В производството този срок изтекъл на 07.06.2018 г., поради което възражението на ответника, в качеството му на купувач, да иска намаление на цената, се явявало преклудирано, с изтичането на едногодишния срок от предаване владението върху недвижимите имоти.
В срока по чл.373, ал.1 от ГПК, допълнителен отговор на допълнителната искова молба, въпреки дадената на ответника „У.-Б.” О. възможност, не е депозиран по делото.
В откритото съдебно заседание, проведено по реда и при условията на чл.375 и сл. от ГПК, ищецът, чрез процесуалния си представител, поддържа исковата си претенция.
В откритото съдебно заседание, проведено по реда и при условията на чл.375 и сл. от ГПК, ответникът, чрез депозирано от процесуалния му представител писмено становище, намира иска за неоснователен и недоказан, и моли същият да бъде отхвърлен.
Окръжният съд в рамките на своите правомощия, действащ в производството като първоинстанционен, след приключване на съдебното дирене и изслушване на устните състезания, пристъпи към постановяване на своя съдебен акт, в който приема за установено следното :
Предмет на настоящото производство е предявеният от ищцовото против ответното дружество, допустим иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, с предявяването на който ищецът цели да бъде развален, сключеният между страните на 07.06.2017 г. договор за продажба на недвижими имоти, обективиран в Нотариален акт № 32, т.2, рег. № 6314, н.д.№ 228/2017 г. на нотариус с рег.№ 251 на НК, вписан в Служба по вписванията –Кърджали, дв.вх.рег.№ 1936/07.06.17 г., акт № 178, т.6, дело № 1225/17 г., поради пълното му неизпълнение от ответното дружество –купувач, тъй като последното не е платило в срок и по договорения начин, общата цена на продадените му два недвижими имота.
Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗЗД, когато длъжникът по един двустранен договор, не изпълни задължението си поради причина, за която той отговоря, кредиторът може да развали така сключения писмен договор, като също писмено даде на длъжника подходящ срок за изпълнение и необходимото в този смисъл предупреждение. Безспорно, едностранното разваляне на договора е изявление на изправната по него страна, отправено до неизправния съконтрахент, че счита договора за развален или, че разваля договора. По своята правна същност развалянето на договора чрез едностранно волеизявление съставлява субективно потестативно право и за да настъпят правните последици в резултат на упражняването му, е необходимо изявлението за разваляне да достигне до неизправния длъжник. Съгласно пък ал.3 на цитирания чл. 87 от ЗЗД, развалянето на договорите, с които, както е в настоящия казус, се прехвърлят права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. В този смисъл, с формулирания в исковата молба на ищеца в производството петитум, волята му за разваляне на договора от съда поради неизпълнение на задълженията на ответника,се явява точно и ясно изразена. С получаването пък на препис от исковата молба, ответникът е уведомен за изявлението на ищеца за разваляне на договора. Или казано с други думи, въз основа на така изложените съображения, съдът в настоящото производство намира, че ищецът точно е упражнил правото си писмено да уведоми длъжника по сключения между тях договор за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, за намерението си да го развали поради причина за която претендира, че длъжникът отговаря. При така приетата хипотеза обаче, следва да бъде установено по делото наличието и на останалите предпоставки на чл.87 от ЗЗД. / В този смисъл Решение №178/12.11.2019 г., пост. по т.д.№60/10 г. ,ІІ т.о.,ТК на ВКС, Решение № 288/28.02.20 г.,пост. по гр.д.№134/19 г. ,ІV г.о.,ГК на ВКС и др./
В този аспект, с доклада си по делото, съдът е приел за безспорни обстоятелствата: Че с приетия, като надлежно писмено доказателство - Нотариален акт № 32, т.2, рег. № 6314, н.д.№ 228/2017 г. на нотариус с рег.№ 251 на НК, вписан в Служба по вписванията –Кърджали, дв.вх.рег.№ 1936/07.06.17 г., акт № 178, т.6, дело № 1225/17 г., ищцовото дружество- „С. Ж. Г.” Е. е продало на ответното дружество -„У. – Б.” О., собствените си недвижими имоти, съставляващи: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.126.168 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.122.118, за общата сума от 70 000 лв., платима от купувача-ответник в производството по банков път, в шестмесечен срок, считано от подписване на нотариалния акт. Както и, че в деня на подписване на процесния нотариален акт, е предадено от продавача- ищец на купувача- ответник владението върху продадените недвижими имоти.
Всъщност, в производството ответното дружество- купувач не оспорва и ищцовото твърдение, че не е платило на продавача договорената продажна цена за прехвърлените му два недвижими имота, в общ размер от 70 000 лв., нито по начина и времето, посочени в обективиращия сделката нотариален акт, нито към момента на обявяване на делото за решаване. Ответникът и не предлага в течение на процеса изпълнение на задължението си да плати продажната цена, по смисъла на изречение второ на ал.3 на чл.87 от ЗЗД. Той противопоставя на ищцовата искова претенция само възражението си, че след като влязъл във владение на недвижимите имоти, установил, че посочената в нотариалния акт площ на имотите била с повече от 1/10 по-малко от действителната им площ, по смисъла на чл.210, ал.2 от ЗЗД. Така направеното в настоящото производство възражение обаче, се явява неоснователно. И това е така, защото съгласно чл.211, във вр. с разпоредбата на чл.210, ал.2 от ЗЗД, купувачът по договор за продажба на недвижим имот, когато пространството на имота посочено в договора се окаже с повече от 1/10 по-малко от действителното пространство, при цена определена като обща стойност за купеното, има право да иска разваляне на договора или намаление на цената в срок от една година от предаването на имота,в казуса на 07.06.2017 г. За купувача в настоящия казус, това право се е погасило на 07.06.2018 г., когато е изтекъл законовият, давностен по своя характер, едногодишен срок.
Казано в заключение, тъй като са налице в производството предпоставките на чл.87 от ЗЗД, предявената искова претенция се явява основателна и следва да бъде уважена. А това е така, защото се установи, че между страните в производството е сключен договор за продажба на недвижими имоти, обективиран в процесния нотариален акт, по който ищецът, предал владението върху имотите в деня на сключване на сделката, е изправна страна. Ответникът, като не изпълнил задължението си, за което отговаря, е неизправната по договора страна, защото не е заплатил продажната цена, нито по начина, уговорен в договора, нито в течение на процеса е предложил изпълнение /а и ищецът е загубил интерес, поради изтеклият дълъг срок на неизпълнение, датиращ от 2017 г./, нито към момента на обявяване на делото за решаване е заплатил.
При този изход се следва присъждане на изрично поисканите от ищеца разноски, в размер, съгласно представения списък по реда на чл.80 от ГПК, а именно в размер на 1 931.96 лв., съставляващи платена в производството дължима се държавна такса.
Водим от горното, Окръжният съд

Р Е Ш И :РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, сключения на 07.06.2017 г., между „С. Ж. Г.” Е., гр. К., с ЕИК *, и „У.-Б.” О., гр. К., с ЕИК *, Договор за продажба на недвижими имоти - ПИ с идентификатор № 40909.126.168 по КККР на Г. с площ 2 449 кв.м. и ПИ с идентификатор № 40909.122.118 по КККР на Г. с площ 5 485 кв.м., обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 32/ 07.06.2017 г., том 2, рег. № 6314, дело № 228/2017 г. на нотариус с рег. № 251 на НК, вписан в Службата по вписванията – гр. Кърджали в дв.вх.рег. № 1936 от 07.06.2017 г., акт № 178, том 6, дело № 1225/2017 г., поради неизпълнение.
ОСЪЖДА „У.-Б.” О., със седалище и адрес на управление гр. К., П. Р. Л., с ЕИК *, да заплати на „С. Ж. Г.” Е., със седалище и адрес на управление гр. К., П. Р. Л., с ЕИК *, сумата в размер на 1 931.96 лв.,съставляваща разноски в производството.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд, гр. Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
4C8885D0A7783323C2258549003EDC13.rtf