Решение № 52

към дело: 20185100900013
Дата: 03/23/2018 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящото производство е с правно основание чл.25, ал.4 от Закона за търговския регистър.
С отказ № *0951-2/19.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията е отказано вписване на прехвърляне на търговското предприятие на „. – Н. Х. гр. М. на правоприемника „.” О. гр. М. по заявление вх. № *0951/13.02.2018 г.
Против така постановеният отказ е постъпила жалба от „.- Н. Х. гр. М. и „." О. гр. М., представлявани от представител по пълномощие – адв. В. Р., които го обжалват като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че с подаването на образец "В1" с вх. № *0951/13.02.2018 г. било заявено прехвърлянето на търговското предприятие на „. – Н. Х., с ЕИК, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на „." О. гр. М., с ЕИК . Подадено било и допълнително заявление образец "А1" за заличаване на „. – Н. Х.. С указание № *0951/14.02.2018 г. било посочено, че към заявлението образец "В1" не били представени официални документи относно наличието на всички предвидени в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ТЗ условия за допускане на вписването на прехвърляне на предприятието. Сочи се, че били представени всички документи, като с допълнително заявление образец "Ж1" била представена и декларация от отчуждителя за липса на обстоятелствата по чл.15, ал.4 от ТЗ в каквато посока били и законодателните промени в ТЗ, настъпили сред постановения отказ. Твърди се, че към момента на постановяване на обжалвания отказ не било посочено изрично как се удостоверяват отрицателните предпоставки по чл.15, ал.4 от ТЗ. Не били посочени никакви документи (официални и/или неофициални), както и институции и органи, компетентни и/или задължени да издават документи и/или да удостоверяват посочените обстоятелства. Моли съда да отмени обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрация и да укаже да бъде извършено исканото вписване.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна, а обжалваният отказ е неправилен.
Със заявление вх. № *0951/13.02.2018 г. „. - Н. Х., представляван от адв. В. Р., е поискал да бъде вписано в търговския регистър прехвърлянето на търговското му предприятие на „." О. гр. М., както и заличаването на едноличния търговец. Към заявлението е било приложено удостоверение, издадено от „. - Н. Х. гр. М. на основание чл.15, ал.4 от Търговския закон (ТЗ), че прехвърлителят няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с които са прекратени трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето.
След постъпването на заявлението са били дадени указания на заявителя с № *0951/14.02.2018 г., а именно: да се представят официални документи, издадени от съответен компетентен държавен орган относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно – че отчуждителят е изплатил дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
В изпълнение на дадените указания заявителят е представил декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ, с която е декларирал, че " Ю. - Н. Х. няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с които са прекратени трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето.
За да откаже вписването на заявените обстоятелства, длъжностното лице по регистрация е приело, че дадените указания не са изпълнени, респ. не са представени изисканите документи. Поради това е прието, че заявените обстоятелства не могат да бъдат вписани в търговския регистър.
Тези изводи са необосновани и неправилни и не се споделят от настоящия състав.
Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.4 от ТЗ (в редакцията й от ДВ бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
В тази връзка, предмет на настоящото обсъждане е именно установяването в производството по вписване на отрицателен факт – липсата на изискуеми и неизплатени задължения по чл.15, ал.4 от ТЗ (каквото доказване се е стремял да проведе заявителят в изпълнение указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовности), като не се обсъждат останалите законови предпоставки за вписване на заявеното прехвърляне на търговското предприятие, тъй като последните не са посочени като неизпълнени при постановяване на отказа, предмет на обжалването. Така, с чл. 16, ал. 2 – 4 ТЗ (приети с ДВ, бр. 15/ 16.02.2018 г.), се урежда реда и начина за установяване на липсата на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения задължителни осигурителни вноски във връзка с разпоредбата на чл. 15, ал. 4 ТЗ при сделки с предприятия. Процедурата включва удостоверяването на липсата на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието с представяне от отчуждителя (едноличния търговец) на декларация по образец, който се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика (чл. 16, ал. 4 ТЗ), след което Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (чл. 16, ал. 2 ТЗ).
Така обявените и влезли в сила на 16.02.2018 г. в Държавен вестник разпоредби на чл.16, ал.2 – 4 от ТЗ, е следвало да бъдат съобразени от длъжностното лице, постановило на 19.02.2018 г. обжалвания отказ, респективно – същото е следвало да съобрази представената от заявителя декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ, с която е декларирал, че " Ю. - Н. Х. няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с които са прекратени трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето.
В тази връзка следва да се посочи, че подадената от заявителя декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ следва да бъде приета като редовна, доколкото към момента на подаването й не е бил утвърден образец от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика (същият е утвърден със заповед № ЛС-04-114/21.02.2018 г.) и доколкото съдържа деклариране на изискуемите от закона обстоятелства, а именно – че отчуждителят няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
Поради изложеното, следва да се отмени обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрацията, като се дадат задължителни указания на Агенцията по вписванията да уведоми незабавно, на основание чл.16, ал.2 от ТЗ, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" за подадената декларация, след което да впише заявеното обстоятелство.
Водим от изложеното и на основание чл.25, ал.4 и ал.5 от Закона за търговския регистър, Окръжният съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ отказ № *0951-2/19.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване на прехвърляне на търговското предприятие на „. – Н. Х. гр. М., ЕИК., на правоприемника „.” О. гр. М., ЕИК, по заявление вх. № *0951/13.02.2018 г.
УКАЗВА на Агенцията по вписванията да уведоми незабавно, на основание чл.16, ал.2 от ТЗ, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" за подадената декларация, след което да впише заявеното със заявление вх. № *0951/13.02.2018 г. прехвърляне на търговското предприятие на „. – Н. Х. гр. М., ЕИК., на правоприемника „.” О. гр. М., ЕИК ..
Решението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред Апелативен съд – Пловдив.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
50D3E132A60AE7CCC2258259003E8501.rtf