Определение № 463

към дело: 20115100100180
Дата: 06/07/2011 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК.
Постъпила е жалба от „У.-С.” ЕООД Г. против действия на държавен съдебен изпълнител при КРС по изп. д. № 202/2011г. по описа на същия, обективирани в т.2 от акт, наименован „Резолюция за разпределяне на постъпили суми" от 19.04.2011г., постановен във връзка с разноски по изпълнението. Твърди се в жалбата, че с т.2 от „Резолюция за разпределяне на постъпили суми" и във връзка с подадена от „У.-С." ЕООД молба вх. № 646/18.04.2011г., дружеството било уведомено, че съгласно чл.79, ал.1, т.1 от ГПК дължи заплащането на 70 лв. ДТ и 300лв. адвокатско възнаграждение, както и 35лв. ДТ по чл.53, ал.1 от Тарифата, или общо 405лв. Счита обжалваните действия на ДСИ за незаконосъобразни. Поддържа, че неправилно постановлението на ДСИ за разноските по изпълнението било обективирано в акт, наречен „резолюция за разпределяне на постъпили суми", тъй като в конкретния случай не ставало въпрос за събрана по изпълнителното дело сума, която да подлежи на разпределение по смисъла на чл. 460 от ГПК, а и нормите относно разпределение на постъпили суми по изпълнителното дело в случая били приложими- било налице плащане на сумата по изпълнителния лист от длъжника в полза на взискателя преди от „У.-С." ЕООД да е получена ПДИ. Длъжникът представил доказателства, от които се установявало, че ПДИ била получена на 04.04.2011г., а плащането в полза на взискателя било извършено на 31.03.2011г. ДСИ неправилно приложил нормата на чл.79, ал.1, т.1 от ГПК, която касаела хипотези по чл. 433 от ГПК, а в случая не било прекратено изпълнителното производство. Досежно разноските била приложима разпоредбата на чл.78 от ГПК, която се прилагала по аналогия. „У.-С." ЕООД не дължало разноските, направени от взискателя по изпълнителното производство, както и платеното възнаграждение за адвокат, тъй като с поведението си не дало повод за образуване на изпълнителното дело. Моли да се отмени действието на ДСИ по изп. д. №202/2011г. по описа на същия, обективирано в т.2 от акт, наименован „Резолюция за разпределяне на постъпили суми" от 19.04.2011 г.
Ответникът по жалбата, представляван от процесуалния му представител, в представено писмено възражение на основание чл.436, ал.3 от ГПК, изразява становище за недопустимост и алтернативно - за неоснователност на жалбата.
Държавният съдебен изпълнител е изложил мотиви, съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК, в които излага съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата.
Окръжният съд, след като обсъди представените по делото доказателствата, по повод и във връзка с подадената жалба, констатира:
Жалбата е недопустима по следните съображения:
Видно от приложеното копие на изпълнително дело № 202/2011г. по описа на ДСИ при РС- Кърджали, същото е образувано на 29.03.2011г. по изпълнителен лист, издаден на 23.03.2011г. от Кърджалийския районен съд по гр. д. № 1572/2010г. за сумата в размер на 1,08 лв., представляваща обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 24.11.2010г. до окончателното й изплащане; законна лихва върху 585,27лв., считано от 21.09.2010г. до 32.11.2010г.; и 300лв., представляващи деловодни разноски, с взискател И. Г. В., и длъжник „У.-С.” ЕООД, Г.. На 04.04.2011г. на длъжника била връчена ПДИ, в която било посочено, че задължението към кредитора възлиза общо в размер на 747,69лв.
На 18.04.2011г. по изпълнителното дело постъпила молба от длъжника, с която поискал прекратяване на производството поради плащане на сумата по изпълнителния лист преди получаване на ПДИ и се приеме, че длъжникът не дължи таксата по чл. 53 от ТДТ по ГПК, както и възнаграждението за адвокат. Към молбата длъжникът е приложил разписка от 31.03.2011г. за платена сума в размер на 311,70лв., с получател - взискателя И. Г. В.. По повод постъпилата молба, на 19.04.2011г. ДСИ се произнесъл с акт, наименован „Резолюция за разпределяне на постъпили суми”, с който уведомил длъжника какви такси и разноски дължи и на какво основание.
Съставът на съда приема, че в случая липсва акт на ДСИ, който да подлежи на обжалване по съдебен ред. Нормата на чл.435, ал.2, и ал.3 от ГПК изчерпателно изброява действията на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани от длъжника, а именно - постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. С изменението на ГПК- ДВ бр. 100/21.12.2010 г., е предвидено, че длъжникът може да обжалва и постановлението за разноските. Така изброените действия на съдебния изпълнител са изчерпателно изброени, като извън тях длъжникът не може да обжалва други действия. В случая, с оглед съдържанието на т.нар. „резолюция за разпределяне на постъпили суми” и конкретно в т.2, не може да се приеме, че този акт представлява постановление на ДСИ за разноски, още по-малко съдържа действително разпределение на постъпили суми по изпълнителното дело, а както самият жалбодател посочва в жалбата си, с този акт ДСИ уведомил дружеството, че дължи заплащането на такси и адвокатско възнаграждение. Впрочем, на това основание - липсата на акт на съдебния изпълнител, който да подлежи на обжалване, подадената пред Кърджалийския окръжен съд жалба се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство- прекратено.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „У.-С.” ЕООД, Г. против действия на държавен съдебен изпълнител при КРС по изп. д. № 202/2011г. по описа на същия, обективирани в т.2 от акт, наименован „Резолюция за разпределяне на постъпили суми" от 19.04.2011г. и прекратява производството по гр. д. № 180/2011г. по описа на Кърджалийския окръжен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПАС в едноседмичен срок от съобщението на страните.

Председател: Членове: 1/ 2/

File Attachment Icon
5763000834F04213C22578A9002E163A.rtf