Протоколно определение №

към дело: 20105100200257
Дата: 10/18/2010 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
Подсъдимият Е. А. А. се явява лично и с А. А. С., редовно упълномощен от по-рано.
О. П. - К. се представлява от прокурор Д. К.
Преводачът В. С. С. – налице.
Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.
А. С.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че са налице условията за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ход на делото.
Съдът запита подсъдимият разбира ли добре български език
Подсъдимият Е. А.: Не разбирам добре български език, някои неща разбирам, не всички.
Съдът като взе предвид, че подсъдимият не владее български език, намира, че на същия следва да бъде назначен преводач, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА В. Сами С. за преводач на П. Е. А. А. от български на турски език и обратно.
Сне се самоличността на преводача, както следва:
В. С. С.: 50 години, българска гражданка, разведена, неосъждана, без родствени връзки със страните.
На преводача се напомни наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК, след което същата обеща да даде верен и точен превод.
Сне се самоличността на П., както следва:
Е. А. А.: роден на **.**.**** г. в с. Р., О. Д., с двойно гражданство – българско и турско, женен, неосъждан, с основно образование, строител, в момента безработен, с постоянен адрес - с. В. № 57, О. Д., обл. К. и настоящ адрес – Р. Т., ЕГН *.
След справка личната карта на П. се върна.
На основание чл. 274, ал. 1 от НПК, съдът разясни на П. правото му на отвод срещу състава на съда, секретаря и прокурора.
А. С.: Нямаме основания за отвод.
Съдът разясни на П. правата му по НПК.
А. С.: Многократно са му четене, известни са му правата.
Прокурорът: Изготвили сме споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 и сл. от НПК, което поддържам. Моля, да одобрите постигнатото споразумение.
А. С.: Изготвили сме споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 и сл. от НПК, което поддържам. Моля, да одобрите постигнатото споразумение.
На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запита П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, и доброволно ли е подписал споразумението.
Било ли му е преведено цялото съдържание на споразумението.
Подсъдимият Е. А. А.: Разбирам цялото съдържание на споразумението, разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Съгласен съм с това, което пише в споразумението и доброволно подписах същото. Разбирам какви са последиците от споразумението и заявявам, че съм съгласен с тях.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 и сл. от НПК по НОХД № 257/2010 година по описа на Кърджалийския окръжен съд.
СЪДЪТ, на основание чл. 282, ал. 6 от НПК, вписва в протокола съдържанието на подписаното
СПОРАЗУМЕНИЕ

За решаване на Досъдебно производство №70/2010г. по описа на РУ "Полиция" - Г. Д., пр. вх. №705/2010 г. по описа на ОП - К., на основание чл. 381 и сл. от НПК.

Днес, 18.10.2010 година в Г. К. на основание чл. 381 и сл. от НПК, се сключи настоящото споразумение за решаване на досъдебно производство №70/2010 г. по описа на РУ "Полиция" - Г. Д., пр. вх.№705/2010 г. по описа на ОП-К., на основание чл. 381 и сл. от НПК.

І. СТРАНИ
Споразумението са сключи между Д. К. - зам. окръжен прокурор при О. П. - Г. К., в качеството му на наблюдаващ прокурор по Досъдебно производство №70/2010 г. по описа на РУ "Полиция" - Г. Д. и адвокат А. С. от Адвокатска колегия - Г. К. в качеството му на З. на обвиняемия Е. А. А., с ЕГН:*, роден на 10.02.1969 г. в с. Рогозче, О. Д., обл. К., български и турски гражданин, неосъждан, женен, безработен, с основно образование, постоянен адрес в с. В. № 57, О. Д., обл. К. и настоящ адрес в Р. Т.

IІ. УСЛОВИЯ:
Обвиняемият Е. А. А. се признава за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 3, б. "б", предл.1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК за това, че на 27.07.2010 г., около 22.00 часа в Г. Д., обл. К. при управление на моторно превозно средство - лек автомобил "Mercedes - Benz Vito 112 cdi” с ДК № ******, негова собственост, нарушил правилата за движение:
Чл. 5, ал. 2 от Закона за движението по пътищата - "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства";
Чл. 20, ал. 1 от Закона за движението по пътищата - "Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват".
Чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата - "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението."
Чл. 47 от Закона за движението по пътищата - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство."
Чл. 123, ал. 1, т. 2, б. "а" и "б" от Закона за движението по пътищата - "Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен, когато при произшествието са пострадали хора, да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи и да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието.", като предизвикал пътнотранспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на А. И. Д., ЕГН: * от с. Ч. № *, О. Д., обл. К., като след деянието деецът е избягъл от местопроизшествието – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 3, б."б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.
С престъплението не са причинени имуществени вреди.
На страните е известно, и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 382 от НПК е оконочателно, и има силата на влязла в сила присъда за Е. А. А., с ЕГН:*, и не подлежи на въззивно и касационно обжалване.

ІІІ. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО
1. Страните се съгласяват на Е. А. А., с ЕГН:*, на основание чл. 343, ал. 3, предл. 3, б. "б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК да бъде наложено наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл. 66 от НК, така наложеното наказание се отложи за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
2. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 343, ал. 3, предл. 3, б. "б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК обвиняемият Е. А. А. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от момента на отнемане на свидетелството за управление на МПС.
На основание чл. 189 от НПК, обвиняемият Е. А. А. следва да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 375 лева, както и пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
На основание чл. 61, ал. 8 от НПК, следва внесената парична гаранция от обвиняемият Е. А. А. в размер на 5000 лева да бъде освободена.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:


Зам. окръжен прокурор: (Д. Каменов)

З.:
(Ас. С.)

Обвиняем:
(Е.А.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 11.10.2010 година долуподписаният Е. А. А., ЕГН *, роден на **.**.**** г. в с. Р., О. Д., обл. К., български и турски гражданин, неосъждан, женен, безработен, с основно образование, постоянен адрес в с. В. № **, О. Д., обл. К., и настоящ адрес в Р.Т. като обвиняем по Досъдебно производство №70/2010 г. по описа на РУ "Полиция" - Г. Д.,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Съм запознат с условията и правните последици на споразумението, отказвам се от разглеждането на делото по общия ред и доброволно го подписвам.

Обвиняем:
(Е. А. А.)

Съдът, като взе предвид, че предложеното от страните споразумение е допустимо, съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК, има необходимата форма, същото не противоречи на закона и морала, намира, че са налице предпоставките споразумението да бъде одобрено, а наказателното производство - прекратено.
Ето защо, на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Д. К. – зам. окръжен прокурор при О. П. - К. и А. А. С. от АК - К., З. на обвиняемия Е. А. А., ЕГН *, роден на **.**.**** г. в с. Р., О. Д., обл. К., български и турски гражданин, неосъждан, женен, безработен, с основно образование, постоянен адрес в с. В. № **, О. Д., обл. К., и настоящ адрес в Р. Т., по силата на което:
ПРИЗНАВА Е. А. А., ЕГН *, роден на **.**.**** г. в с. Р., О. Д., обл. К., български и турски гражданин, неосъждан, женен, безработен, с основно образование, постоянен адрес в с. В. № **, О. Д., обл. К., и настоящ адрес в Р. Т., ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2010 година в Г. Д., обл. К., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил "Mercedes - Benz Vito 112 cdi” с ДК № ******, собственост на Е. А. А. от с. В., О. Д., нарушил правилата за движение - Чл. 5, ал. 2 от Закона за движението по пътищата - "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства"; Чл. 20, ал. 1 от Закона за движението по пътищата - "Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват". Чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата - "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението." Чл. 47 от Закона за движението по пътищата - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство." Чл. 123, ал. 1, т. 2, б. "а" и "б" от Закона за движението по пътищата - "Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен, когато при произшествието са пострадали хора, да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи и да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието.", като предизвикал пътнотранспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на А. И. Д., ЕГН: * от с. Ч. № *, О. Д., обл. К., като след деянието деецът е избягъл от местопроизшествието – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 3, б."б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което ГО ОСЪЖДА на наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за изпълнение за срок от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 343, ал. 3, предл. 3, б. "б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК го лишава от правоуправление на моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от момента на отнемане на свидетелството за управление на МПС.
ОСЪЖДА Е. А. А., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд - Г. К. направените по делото разноски в размер на 375 лева, както и пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 257/2010 год. по описа на ОС - Г. К., на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на наследниците на пострадалия за одобреното от съда споразумение, като им се укаже, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
Заседанието се закри в 11.40 часа.
Протоколът се изготви на 16.07.2010 година.


Председател:

Секретар:

File Attachment Icon
58D0B7A42C165D5FC22577C000321694.rtf