Решение № 40

към дело: 20095100100371
Дата: 03/08/2018 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Производството е с правно основание чл. 735 от Търговския закон.
С влезли в сила решение № 31/10.02.2010 г./потвърдено с Решение № 502/ 07.06.2010 г., постановено по в.т.д.№ 401/2010 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив/, решение № 135/11.06.2012 г., решение № 94/07.05.2015 г. и решение № 62/16.05.2016 г., е обявена неплатежоспособността на „Д.” О. , със седалище и адрес на управление Г. К., бУ. „Х Б. № , вх., ., ап.; определена е началната й дата - 10.04.2009 г.; открито е производството по несъстоятелност на длъжника; допуснато е обезпечение Ч. налагане на запор върху движими вещи и възбрана върху недвижими имоти, собственост на длъжника; прекратена е дейността на предприятието на длъжника; обявен е същият в несъстоятелност; прекратени са правомощията на органите на длъжника- юридическо лице; лишен е същият от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и е постановено започване на осребряване на имуществото, върнато в резултат на успешно проведен иск с правно основание чл.646 от ТЗ в масата на несъстоятелността и е постановено разпределение на така осребреното имущество. С влязло в сила Постановление № 2/14.11.2016 г., на основание чл.717з, ал.1 от Търговския закон, съдът по несъстоятелността е възложил на купувач, продадения на публична продан, единствено установен в производството недвижим имот, собственост на длъжника.
В изпълнение на разпоредбата на чл.734, във вр. с чл.733 от ТЗ, след съответно представяне от синдика на отчет за дейността му и доклад за извършеното разпределение на събраните при осребряването суми, от които се установява обстоятелството, че е изчерпана масата на несъстоятелността, е свикано заключително събрание на кредиторите. Същото е надлежно проведено и на него са взети законово регламентираните решения.
Съдът по несъстоятелността констатира, че изложеното до тук, налага произнасянето му по реда на чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ. При установените по делото фактически данни, производството по същото следва да се прекрати на посоченото основание, а именно поради изчерпване на масата на несъстоятелността. Осребрено е, върнатото в резултат на успешно проведен иск с правно основание чл.646 от ТЗ, имущество в масата на несъстоятелността. Извършено е разпределение на сумите, получени от осребряването на имуществото на длъжника. С отчет от 05.06.2017 г. синдикът на дружеството е уведомил съда, че масата на несъстоятелността е изчерпана. В производството е останал неудовлетворен кредитор. Няма данни за неприключило изпълнение върху обезпечения, дадени в полза на кредитори на несъстоятелния длъжник от трети лица.
На основание чл.735, ал.2, предл.2 от ТЗ обаче, с разпореждане № 588/07.07.2017 г., съдът е констатирал, че в производството отсъства положителна процесуална предпоставка за постановяване на приключващо производството по несъстоятелност решение. Установи се, че длъжникът „Д.–М-72” О., в несъстоятелност, е ответник по т.д. № 38/2016 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд. Извършената служебна справка в деловодната програма на съда показа, че ищецът НАП на основание чл. 694, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Търговския закон и чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 365, т. 4 от Гражданския процесуален кодекс, е предявил срещу длъжника в несъстоятелността иск за установяване съществуване и дължимост на неприетите публични вземания в размер на 597.58 лв., от които главници в размер на 480.00 лв. и начислени до 13.06.2016 г. лихви в размер на 117.58 лв. От извършената към настоящия момент служебна справка, съдът установи, че цитираното т.д. 38/2017 г. е приключило с влязъл в сила съдебен акт. С постановено по в.т.д.№ 615/2017 г. окончателно решение № 43/05.02.2018 г., Апелативен съд- Пловдив е потвърдил постановеното първоинстанционно решение № 88/17.07.2017 г. на настоящия съд, с което е отхвърлен така предявеният от кредитора НАП иск.
В оглед изложеното, съдът по несъстоятелност приема, че е отпаднала процесуалната пречка за постановяване на приключващ производството по несъстоятелност, съдебен акт. С настоящото решение следва производството по несъстоятелност да бъде прекратено на основание чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ. С прекратяване на производството по несъстоятелност се прекратява и действието на общата възбрана, която следва да бъде заличена служебно от момента на вписване на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност, съгласно разпоредбата на чл. 738 от ТЗ. Следва, на основание чл. 736, ал.2 от ТЗ, след влизане в сила на настоящото решение, синдикът да предаде на длъжника търговските книги. В нормата на чл. 735, ал. 2 от ТЗ е въведено и задължението на съда да постанови заличаване на търговеца, освен ако има останало имущество, след като са били удовлетворени всички кредитори. Хипотеза, която предвид установеното до тук, не е налице, поради което с настоящото решение следва да бъде постановено и заличаване на търговеца- длъжник. В този смисъл, по делото е представено и изискуемото се Удостоверение № 5501-08-3#1-13/28.02.2018г. на Националния осигурителен институт, Териториално поделение- К.. Прочие, на основание чл. 736, ал. 1 от ТЗ, с прекратяване на производството по несъстоятелност се прекратяват и правомощията на синдика.
С оглед изложеното, съдът по несъстоятелност
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност по Г.д. № 371/2009 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд, на основание чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ.
ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ на длъжника „Д.” О., с ЕИК , със седалище и адрес на управление Г. К., бУ. „Х Б. № , вх., .,ап., на основание чл. 735, ал.3 от ТЗ.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване действието на общата възбрана, която на основание чл. 738, ал. 2 от ТЗ, следва да се счита заличена служебно, от момента на вписване на настоящото решение.
ПОСТАНОВЯВА с прекратяване на производството по несъстоятелност и прекратяване правомощията на синдика Д. З. М.- И, Г. К., У. Х. А. № , вх.””, А., на основание чл. 736, ал.1 от ТЗ.
Решението на основание чл. 622, ал.1 от ТЗ, подлежи на вписване в Търговския регистър.
Решението подлежи на вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Пловдив в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър.

Съдия по несъстоятелността:

File Attachment Icon
5C5ACC6CE8B78FD8C225824A004F37A0.rtf