Решение № 162

към дело: 20135100100230
Дата: 08/06/2013 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
и за да се произнесе взе предвид следното :
Настоящото производство е с правно основание чл.25, ал. 4 от Закона за търговския регистър и се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК / гл.21 /.
Постъпила е от адв. А.Г.А. от АК, гр.П., в качеството му на пълномощник на „К.-Т.” , със седалище и адрес на управление гр.К., У. № 1 , ЕИК *, жалба срещу отказ № *0650/08.07.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Жалбодателят намира атакувания отказ, мотивиран с обстоятелството, че заявеното вписване на прокурист на търговеца в лицето на М.И.Г.-Д., вече било вписано по партидата на търговеца, за незаконосъобразен. Излага съображения, че приложеният към заявлението договор за прокурист от 26.06.2013 г. бил сключен със срок до 26.06.2014 г. и че именно това обстоятелство подлежало на вписване. Твърди също че били извършвани в предходни години от 2008 г. до 2013 г., вписвания на същия този прокурист въз основа на сключени между търговеца и прокуриста срочни договори за прокурист, а именно такива за срок от една година, и че последният такъв сключен договор,въз основа на който било извършено вписване бил от 11.06.2012 г.със срок на действие до 30.06.2013 г. Твърди също, че извършените от длъжностните лица по вписванията през посочените периоди от 2008 г.до 2012 г.,вкл., сами по себе си влизали в противоречие с действията на длъжностното лице А.Д., която през 2013 г. по повод на искането за вписване на същите обстоятелства постановила атакувания отказ. С оглед изложеното моли съда да постанови решение, с което отмени отказ*0650/08.07.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията към АВ като незаконосъобразен, и даде задължителни указания за вписване на заявеното обстоятелство.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства, при и по повод депозираната жалба, прие за установено от фактическа и правна страна следното:
Съдът намира депозираната жалба за процесуално допустима, и като такава подлежаща на разглеждане по същество. Съдът приема,че същата е депозирана в срока по чл.25, ал.1 от ЗТР. Действително Агенция по вписванията не е представила доказателства за датата на надлежно връчване на процесния отказ по адрес на заявителя, но от недобросъвестното поведение на една от страните по делото не следва да се извличат неблагоприятни последици за противната страна.
А за да разгледа депозираната жалба по същество, съдът съобрази следното:
Към жалбата е приложен отказ № *0650/08.07.2013 г. , постановен от А.Д., действаща в качествата си на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията. От прочита му се установява, че в Агенцията по вписванията по електронен път е постъпило заявление с вх. № *0650802.07.2013 г., депозирано от адв.А., с което се иска вписване на прокурист по партидата на търговеца „К.-Т.” , както и че към заявлението са приложени образец съгласно приложение № Б1 от Наредба № 1/14.02.2007 г. ,ведно с протокол от заседание на СД на търговеца, договор за прокура с нотариална заверка на подписите,пълномощни -2 бр.,декларация от прокуриста, декларации по чл.13, ал.4 от ЗТР,документ за платена държавна такса. В отказа си длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията приема, че заявените завписване обстоятелства вече са вписани по партидата на търговеца.
От извършената служебна справка в ТР на направеното по електронен път заявление за вписване на обстоятелства относно прокура с вх.№ *0650, се установява, че същото е депозирано от адвоката с изрично пълномощно А., и с него е направено само искане за вписване на М.И.Г.-Д. като прокурист на търговеца „К.-Т.” и начина на представляване –заедно с изп.директор на дружеството. Или същото касае само поле № 41 и поле № 43, но не и поле № 44 от заявление, съгласно образец № Б1, т.е. с него не е било направено искане и за заличаване на предходно вписване на прокурист. Към заявлението са приложени безсрочно пълномощно с правно основание чл.21 от ТЗ с рег.№3757/27.06.2013 г. на пом.нотариус на нотриуса с рег.№ 081 на НК и срочен договор за прокура от 26.06.2013 г.
От извършената служебна справка в ТР се установява и че по партидата на търговеца „К. –Т.” , гр.К. е налице вписване на М.И.Г.-Д. като прокурист на търговеца със същия начин на представителство- заедно с изп.директор на дружеството. По партидата на търговеца са приложени безсрочно пълномощно с правно основание чл.21 от ТЗ № 3350/11.06.2012 г на нотриус с рег.№ 081 на НК и срочен договор за прокура от 11.06.2012 г. Така извършеното въз основа на заявление с вх.№ *4500 вписване, към момента на постановяване на настоящия съдебен акт не е заличено
В този ход на констатации съдът изгради своето становище. Съгласно разпоредбата на чл.21,ал.1 от ТЗ, прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение, като упълномощаването на прокуриста трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в ТР, заедно с образец от подписа на прокуриста. Вписването на упълномощителната сделка е от значение за третите лица и има действие спрямо тях от момента на вписването / чл.24 от ТЗ и чл.7,ал.1 предл.1 от ЗТР/. От разпоредбата на закона следва, че източникът на представителна власт на прокуриста е упълномощителната сделка и по силата на нея прокуристът има право да действа от името на търговеца. Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор съгласно чл.23 от ТЗ. От посочените разпоредби следва извода, че между търговеца и прокуриста възникват две правоотношения и те имат за свой източник различни юридически факти - едностранна упълномощителна сделка, която е строго формална, и двустранен договор, за който формата не е условие за действителност. Едностранната сделка дава представителна власт на прокуриста, а фактът на нейното вписване легализира тази власт по отношение на третите лица. Договорът урежда само вътрешните отношения между търговеца и прокуриста със съответно произтичащите от това техни взаимни права и задължения, и евентуално посоченият в договора срок на действие касае само страните по договора. Прекратяването на упълномощаването на прокуриста има действие до отношение на третите лица от акта на заличаване на вписването на прокурата /чл.25, ал.1 от ТЗ/. Т.е. действието на упълномощаването има стойност по отношение на третите лица в периода от вписването му в ТР и до момента на заличаването на това вписване. Законодателят не е ограничил действието на вписването с посочването на друг срок, било то законов или договорен. В казуса е налице безсрочно вписване на безсрочно упълномощаване от страна на търговеца „К.- Т.” на прокуриста М.И.Г.-Д.. От прочита на приложеното по партидата на търговеца в ТР пълномощно с рег.№ 3350/11.06.2012 г на нотариус с рег.№ 081 на НК, се установява, че същото е с правно основание чл.21 и сл. от ТЗ и не е срочно. В пълномощното изрично е посочено, че е валидно до оттеглянето му от търговеца. Установява се също,че фактът на това упълномощаване е бил заявен от търговеца и е вписан в ТР по партидата на същия. Така вписаното обстоятелство не е заличено. По отношение на всички трети лица упълномощаването на прокурист М.И.Г.-Д., извършено с предхождащо заявление № *4500 е надлежно. Т.е. при отсъствие на изрично заличаване на това обстоятелство ново вписване на същото това обстоятелство би било в нарушение на разпоредбите на чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗТР, очертаващи правната стойност на действията на вписването и заличаването.
Или изложеното до тук води до извода, че постановеният от длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията, отказ, е законосъобразен. Този извод налага необходимостта, стоящата в основата на настоящото производство, жалба, да бъде оставена без уважение, по смисъла на глава ХХІ ,чл.274 и сл. от ГПК .
Водим от изложеното, съдът
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. А.Г.А. от АК, гр.П., депозирана в качеството му на пълномощник на „К.-Т.” , със седалище и адрес на управление гр.К., У. № 1, ЕИК *, против отказ № *0650/08.07.2013 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.
Решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред Апелативен съд, гр. П..


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

File Attachment Icon
5EFE3C20B08A5246C2257BC100495BA6.rtf