Решение № 4

към дело: 20195100500300
Дата: 01/03/2020 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството е по реда на чл. 437, ал. 1 ГПК.
Подадена е жалба от „Т. Г.” О., гр. К.против констативен протокол изх. № 73604 от 09.12.2019 г. по изп. дело № 876/2019 г. по описа на ЧСИ Р. С, рег. № *, с район на действие ОС – К., с който е оставено без уважение заявление вх. № 41794/03.12.2019 г., и по съществото си – обективиращ отказ за прекратяване и приключване на изпълнителното производство по делото.
Сочи се в жалбата, че така постановеният акт страда от съществени процесуални пороци, а също така е и неправилен. Излагат се съображения. Иска се неговата отмяна и произнасяне по същество, като се уважи направеното искане от длъжника по изпълнението.
В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК взискателят „С.С. Г.“, гр. К.е подал писмени възражения, с които оспорва жалбата като неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 3 ГПК ЧСИ Р.С. рег. № *, с район на действие ОС – К.е изложил мотиви за неоснователност на жалбата.
К. окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид:
Жалбата, като подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК от лице, имащо интерес от обжалването и срещу обжалваемо изпълнително действие съгласно чл. 435, ал. 2, т. 6 ГПК, е процесуално допустима, поради следва да се разгледа по същество.
От приложеното към жалбата копие на изп. дело № 876/2019 г. по описа на ЧСИ Р. С., рег. № 812, с район на действие ОС – К.се установява, че същото е било образувано на 15.11.2019 г. със страни: взискател „С.С. Г.”, гр. К.и длъжник „Т. Г.” О., гр. К., въз основа на молба по чл. 426 ГПК и приложен изпълнителен лист от 05.03.2019 г., издаден по т.д. № 15/2019 г. по описа на АС – П., с който длъжникът е осъден да освободи описания в изпълнителен лист недвижим имот – сграда, и върне държането на сградата на взискателя.
По изпълнителното дело, на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение изх. № 68656/15.11.2019 г., редовно връчена съобразно приетото с констативен протокол изх. № 72313/03.12.2019 г. С ПДИ длъжникът е поканен в двуседмичен срок от връчването на същата да изпълни доброволно задължението си, като опразни помещението и предаде ключовете директно на взискателя или в кантората на ЧСИ Ф. С.. Длъжникът е предупреден, че ако не стори това в дадения срок, ще се пристъпи към принудително изпълнение по рена на ГПК. Уведомен е, че на 18.12.2019 г. в 10.00 ч., а в случай на отменяща въвода причина- на 10.01.2020 г. в 10.00 часа, ще извърши въвод във владение на недвижимия имот, предмет на изпълнителния лист.
Със заявление вх. № 41794/03.12.2019 г., подадено по изп.дело, от длъжника е поискано прекратяване на изпълнението чрез приключването му на основание чл. 433, ал. 2 ГПК, предвид наличието на изпълнение на задължението, както и предвид липса на документи за плащане на авансово дължимите от взискателя такси и разноски, което е посочено и като самостоятелно основание за прекратяване по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 6 ГПК.
По заявлението, съдебният изпълнител се е произнесъл с констативен протокол изх. № 73604 от 09.12.2019 г., като го е оставил без уважение.
При тези данни по изпълнителното дело, съдът намира жалбата за неоснователна. От материалите по изпълнителното дело не се установява да е изпълнено задължението за предаване владението на имота от страна на жалбодателя-длъжник, поради което липсва основание за приключване на производството съгласно чл. 433, ал. 2 ГПК. Соченото от жалбодателя обстоятелство, че взискателят е назначен за пазач на имота по друго изпълнително дело също не води до извод, че длъжникът е изпълнил задължението съгласно разпореденото с изпълнителния лист от 05.03.2019г. Ползване на недвижимия имот, предмет на изпълнението от трето лице, не се установява по изпълнителното дело, като това е твърдение на длъжника, неподкрепено с доказателства. Намирането на трето лице в имота при предприемане на принудителното изпълнение също не представлява основание за прекратяване на изпълнителното производство. Няма отношение към изпълнението и твърдението в жалбата, че взискателят и длъжникът са свързани лица по смисъла на 1 ДРТЗ. Неоснователно се сочи от жалбодателя, че авансово дължимите от взискателя такси не са внесени, като противното се установява от издадените по делото фактура и сметка. Неоснователно е и позоваването на жалбадотеля на допуснати при постановяване на констативния протокол от 09.12.2019 г. съществени пороци на процесуалните правила. Разпоредбата на чл. 434, ал. 1 ГПК урежда актовете, с които съдебният изпълнител удостоверява извършените изпълнителни действия. В случая произнасянето по заявление вх. № 41794/03.12.2019 г., подадено по изпълнителното дело от длъжника-жалбоподател, не представлява изпълнително действие, подлежащо на удостоверяване, поради и което съдебният изпълнител няма задължение да се произнесе с някой от актовете съгласно посочената разпоредба. Наред с това, не е налице нито едно от основанията по чл. 433, ал. 1 ГПК за прекратяване на изпълнението, както и не е налице основанието на ал. 2 на посочената разпоредба за приключването му, за да е налице процесуална необходимост от произнасяне с акт по чл. 434, ал. 1 ГПК. Но дори и да се е произнесъл с акт, различен от посочените в тази разпоредба – в случая с констативен протокол, щом актът е правилен по съществото си и като краен резултат, това не е засегнало по никакъв начин правото му на обжалване. Нещо повече, жалбодателят сам е допуснал смесване на самостоятелните изпълнителни действия – прекратяване и приключване на изпълнението, като е поискал прекратяване чрез приключването му, което и въпреки това не води до недопустимост на жалбата.
Или, по изложените съображения жалбата на „Т. Г.” О., гр. К.против констативен протокол изх. № 73604 от 09.12.2019 г. по изп. дело № 876/2019 г. по описа на ЧСИ Р. С., рег. № *, с район на действие ОС – К., с който е оставено без уважение заявление вх. № 41794/03.12.2019 г. и по съществото си – обективиращ отказ за прекратяване и приключване на изпълнителното производство по делото, е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Ето защо К. окръжен съд
РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Т. Г.” О., ЕИК *, със седалище и адрес на управление: гр. К. П. З. Б, ул. „Д.” № * против констативен протокол изх. № 73604 от 09.12.2019 г. по изп.д. 876/2019 г. по описа на ЧСИ Р. С., рег. № *, с район на действие ОС – К., с който е оставено без уважение заявление вх. № 41794/03.12.2019 г. и по съществото си – обективиращ отказ за прекратяване и приключване на изпълнителното производство по делото, като неоснователна.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
62E93CE71A217B09C22584E4004BC03B.rtf