Решение № 44

към дело: 20185100900010
Дата: 03/13/2018 г.
Съдия:Тонка Гогова Балтова
Съдържание
Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по жалба, подадена от „Ен С. Г.” О., ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „Г. Д. N , вх., ., ап., представлявано от Н. А. Р.- управител, чрез А. Д. Ш. от АК- Кърджали, с адрес за връчване гр. К., бул. „Б.”, оф. , против Отказ № *3356-4/14.02.2018 г., постановен по Заявление № *3356/08.02.2018 г. на длъжностното лице по регистрация при АВп - МП, на основание чл. 25 от Закона за ТР. Твърди се в жалбата, че от името на „Ен С. Г.” О., ЕИК ., гр. К., било депозирано по електронен път Заявление А 4 за вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, а именно- прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците в дружеството, промяна на фирменото наименование, седалището, адреса на управление и управителя на дружеството. Към заявлението били приложени всички изискуеми от закона документи, необходими за заявяване на вписването. От Агенция по вписванията били получени Указания № *3356/12.02.2018 г., с които се указвало на заявителя наред с представените документи за вписване на заявените обстоятелства, да представи допълнително и документи, установяващи липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129, ал.1 от ТЗ отрицателни предпоставки за прехвърлянето на дружествен дял. Въпреки, че в случая нямало основание за доказване наличието на тези отрицателни предпоставки, в изпълнение на дадените указания било представено Удостоверение по чл. 129, ал.1 от ТР, подписано от представляващия дружеството, което не било прието от длъжностното лице за достатъчно за извършване на заявеното вписване и последвали нови указания в същия смисъл. След депозиране на възражение за незаконосъобразност на отправените указания, от Агенция по вписванията бил постановен отказ за вписване на първоначално заявените обстоятелства с мотив, че не са представени документи в изпълнение на дадените от тях указания. Поддържа се в жалбата, че постановеният отказ бил незаконосъобразен. Твърди се, че съгласно чл. 21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред; дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР; дали изхожда от оправомощено лице; дали към заявлението са приложени всички документи; съществуването на заявеното за вписване обстоятелаво и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР;да е заплатена следващата се държавна такса. В конкретният случай всички предпоставки за извършване на заявеното вписване били налице и представените документи били достатъчни по смисъла на закона за извършване на вписването. Твърди се, че указанията на длъжностното лице, с които се изискват допълнителни документи, установяващи липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129, ал.1 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, били незаконосъобразни- не съответствали в пълна степен на изискванията на закона. В настоящия случай било заявено вписване на прехвърляне на дружествени дялове между съдружници на едно и също търговско дружество, което съгласно цитираната разпоредба се извършвало свободно и поради това в случая не било необходимо доказването на никакви допълнителни предпоставки за допускане на вписването. Искането е да се постанови решение, с което да се отмени атакувания отказ.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Атакува се отказ с рег. № *1507-3/17.01.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. № *1507/11.01.2018 г. на Д. И. Д. за прехвърляне на дружествени дялове, заличаване на съдружник и вписване на нов съдружник. Изложен е мотив, че след извършена проверка на основание чл. 21 от ЗТР и чл. 91 oт Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се установило: Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ТЗ /ДВ бр. 102 от 22. 12. 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник, и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Посочено е, че към заявлението не били представени доказателства относно липсата на предвидените в цитираната разпоредба отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, вкл. и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърляне на дружествения дял. По заявлението били дадени указания, които не били изпълнени в срок, поради което било прието, че заявените за вписване обстоятелства, не се установяват от представените документи.
Безспорно е, че регистърното производство, което е охранително, изисква извършване на проверка за наличието на законовите предпоставки и ако се констатира очевиден порок /напр. липса на компетентност, липса на предвидено мнозинство/, следва да се постанови отказ. Съгласно чл. 21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред; дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице; дали към заявлението са приложени всички документи; съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл. 13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).
Съгласно разпоредбата на чл. 22 ал. 5 от ЗТР, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Или, когато не са приложени всички документи, които се изискват по закон, последният въвежда задължение за длъжностното лице да даде указания на молителя и едва след неизпълнението им може да постанови законосъобразен отказ.
В случая, след подаване на заявлението по ел. път от „Е. С. Г.” О. гр. К. на 08.02.2018 г., чрез адвокат с изрично пълномощно, длъжностното лице по регистрация към АВ е дало указания на заявителя с изх. № *3356/12.02.2018 г., № *3356-2/12.02.2018 г. и № *3356-3/14.02.2018 г. да представи допълнително документи с оглед отстраняване на констатирани нередовности за извършване на заявеното вписване. С допълнително заявление образец Ж1, заявителят представил документи по негова преценка, с които обаче дадените указания не били изпълнени. Указанията били мотивирани от следното: Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от Търговския закон (обн. в Държавен вестник бр.102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), Прехвърлянето на дружествени дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Към заявлението не били представени доказателства относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129, ал.1 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Указанията били публикувани на електронната партида на търговеца, но не били изпълнени в срока по чл. 19 ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, което било пречка за извършване на заявеното вписване, поради което длъжностното лице е постановило атакувания отказ.
При произнасяне по отказа, съдът взе предвид, че съгласно разпоредбата на изречение второ на ал. 1 на чл. 129 от ТЗ (ДВ, бр.102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) ... Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. От така цитирания текст, следва, че поначало при прехвърляне на дялове между съдружници не се прилага изискването да няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, а само в хипотезата на прехвърляне на дружествен дял на трети лица. От друга страна, от така цитирания текст на закона е видно, че е налице неяснота по отношение на това как и с какъв документ се удостоверяват сочените обстоятелства. Липсата на изрична законова регламентация не може да има за последица невъзможността за прилагане на предоставени от нормативния акт правни възможности като прехвърляне на дялове. Във връзка с това, съдът приема, че сочените обстоятелства могат да се удостоверяват от работодателя с удостоверение или декларация по чл. 129, ал. 1 от ТЗ, до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.
Тук следва да се посочи, че такива нормативни промени вече са приети с изменението на разпоредбата на чл. 129 ал. 2 от ТЗ с ДВ бр. 15 от 2018 г. , в сила от 16.02.2018 г. в следния смисъл: „Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно.”. В конкретния случай обаче тази разпоредба не намира приложение, доколкото конкретното заявление, по което е постановен атакувания отказ, е подадено преди посоченото последно изменение на закона- на 08.02.2018 г., когато е действала предходната разпоредба и така приетите нови изисквания не са били предпоставка за вписването на заявените обстоятелства.
С оглед на изложеното съдът приема, че на заявителя са били дадени указания, които не са съответствали на действащите изисквания на закона, но в изпълнение на същите заявителят е представил удостоверение по чл. 129 ал. 1 от ТЗ.
Впрочем, постановения отказ е незаконосъобразен, поради което следва да се отмени и следва да се укаже на длъжностното лице по регистрация при АВ да извърши исканото вписване.
Водим от изложеното съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА отказ с рег. № *3356-4/14.02.2018 г., на длъжностното лице по регистрация при АВп- МП, постановен по Заявление № *3356/08.02.2018 г., подадено от „Е. С. Г.” О., ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „Г. Д. N , вх. ., ., ап., представлявано от Н. А.Р.- управител, чрез А. Д. Ш. от АК- Кърджали.
УКАЗВА на Агенция по вписванията при МП да извърши исканото вписване.
Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за сведение и изпълнение.
Решението е окончателно.

Председател:

File Attachment Icon
6905A4C5C60900AEC225824F0045FABD.rtf