Определение № 493

към дело: 20205100600091
Дата: 05/18/2020 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Въззивното производство е образувано по подадени въззивен протест от прокурор от РП- М. и въззивна жалба от А. М. Х. от с.Ш., общ. К. – частен обвинител и граждански ищец против присъда № 36/26.02.2020 г., постановена по н.о.х.д. № 224/2019 г. по описа на М. районен съд.
С определение № 487/15.05.2020г., постановено в настоящото производство, от разглеждане на делото, на основание чл. 31, ал. 1 и ал. 3 във вр. с чл. 29, ал. 2 НПК, са се отвели съдиите Г. М., Д. С. и Й. Я.
С протокол от избор на съдия докладчик (преразпределение) от 15.05.2020 г., за съдия докладчик е определена съдия В. К.
С определение № 491/18.05.2020 г., на основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1, б. "а" НПК, от участие във въззивния състав по делото са се отвели съдиите П. А. и К. Д.
С 2 бр. протоколи от избор на член състав от 18.05.2020г., за членове на въззивния състав са определени съдиите М. Д. и В. Х.
Така определеният за разглеждане на делото въззивен състав констатира, че настоящото производство е образувано след като с решение № 65/14.08.2020 г., постановено по в.н.о.х.д. № 132/2019 г. по описа на Окръжен съд - К., е отменена изцяло присъда № 80/06.06.2020 г. по н.о.х.д. № 11/2019 г. по описа на Районен съд - М. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание. Отменителното въззивно решение е постановено от състав на Окръжен съд - К. с участието на съдиите П. А., М. Д. и К. Д.
Предвид горното е налице процесуална пречка по чл. 29, ал.1, т. 1, б. "а" НПК за участието на съдия М. Д. в настоящия въззивен състав, тъй като същата е участвала във въззивния състав, постановил решение № 65/14.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 132/2019 г. по описа на Окръжен съд - К., поради което и на основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1, т. 1, б. "а" НПК, същата следва да се отведе от участие във въззивния състав на съда, разглеждащ настоящото дело.
Или, предвид изложеното дотук се констатира, че по настоящото дело съдиите от Окръжен съд – К. Г. М., Д.С., П. А., К. Д. и Й. Я. са се отвели от разглеждането му, а по отношение на съдия М. Д. са налице посочените по-горе предпоставки за отвод, като участие по делото могат да вземат останалите съдии от състава на този съд, на който делото е подсъдно като втора инстанция, а именно съдиите В. К. и В. Х., които не могат да образуват въззивен състав. Посоченото налага на основание чл. 43 т.3 НПК производството по делото да се прекрати и делото да се изпрати на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
Ето защо и на основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1, т. 1, б. "а" НПК, както и на основание чл.43 т.3 НПК, Окръжен съд - К.
О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА от участие във въззивния състав по в.н.о.х.д. № 91/2020г. по описа на Окръжен съд - К. съдия М. Д.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.н.о.х.дело № 91/2020 год. по описа на Окръжен съд – К. и ИЗПРАЩА същото на ВКС на Република България за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Определението не подлежи на обжалване.Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
6D567FEE82F12379C225856C0040713C.rtf