Протоколно определение №

към дело: 20185100200047
Дата: 03/27/2018 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
СЪДЪТ, като взе предвид, че предложеното от страните споразумение е допустимо, съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл.381, ал.5 от НПК, има необходимата форма, същото не противоречи на закона и морала, намира, че са налице предпоставките споразумението да бъде одобрено, а наказателното производство - прекратено.
Ето защо, на основание чл. 382 ал.7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Л. Б. - адвокат при Адвокатска колегия - К., в качеството му на упълномощен защитник на Е. Е. А. от с. Дж., община М., обвиняема по досъдебно производство № 609 / 2017 г. по описа на РУМВР - К., от една страна, и Ж. С. - Окръжен прокурор в О. П. - К. и наблюдаващ делото прокурор, по силата на което
ПРИЗНАВА подсъдимата Е. Е. А., родена на **.0*.19** г. в Г. М., обл. К., български гражданин, с основно образование, разведена, осъждана, безработна, с ЕГН *, ЗА ВИНОВНА в това, че на **.07.2017 г. в Г. К., без надлежно разрешително, издадено на основание чл. 73, ал. 1, вр. чл. 31, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, придобила с цел разпространение, като купила от неустановено по делото лице за сумата от 20.00 лева високорискови наркотични вещества по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗКНВП, включени в списък I по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, съгласно приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични : 3,4 метилендиоксиметамфетамин / МДМА, екстази / с активен наркотичнодействащ компонент 23,3 % /тегловни проценти / и нетно тегло 0,0703 грама на стойност 1,75 лева и амфетамин със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент 7,4 % / тегловни проценти / и нетно тегло 0,5328 грама на стойност 15,98 лева, държала същите високорискови наркотични вещества с цел разпространение и ги разпространила, като ги продала на М.К. с ЕГН - * от с. Г. Г., област К. за сумата от 20.00 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 3, 4 и 5 от НК, във вр. с чл.55, ал. 1, т.1 от НК, Я ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 / три / месеца, което на основание чл.57, ал.1 т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим, както и на наказание „глоба” в размер на 5000.00 / пет хиляди/ лева, считано от влизане на определението в сила.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 47/2018 год. по описа на Окръжен съд - К., на основание чл.24, ал.3 от НПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
Заседанието се закри в 13.50 часа.
Протоколът се изготви на 27.03.2018 година.

Председател:

Секретар: