Решение № 214

към дело: 20115100500202
Дата: 06/27/2011 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
С решение 40/07.04.2011 година, постановено по гр.дело № 4/2011 година, Момчилградският районен съд е отхвърлил молбата на М. Й. /М. М. М./ със съдебен адрес в гр. М., А. Р.Х. от АК-К. срещу Община К. за допускане промяна в Акт за раждане № ***г. на длъжностното лице по гражданско състояние на Ф. община, М. околия, С. област относно датата на раждане от ***г. на ***г., като неоснователна и недоказан.
Въззивното производство е образувано по постъпила въззивна жалба от М.Й./М.М.М./ със съдебен адрес в гр. М., А. Р.Х. от АК-К., който обжалва постановено решение като неправилно. Твърди се, че първоинстанционият съд неправилно приел представените писмени доказателства по делото, доказващи по безспорен начин, че грешка била допусната от лицето по гражданско състояние при съставянето на акта за раждане. От следващите издадени лични документи на ищеца и задгранични документи било видно, че същият от момента на раждането си до настоящия момент, повече от 75 години, се ползвал с дата на раждане ***г. Така бил посочен и записан и в електроните носители. Свидетелят, разпитан по делото, по категоричен начин потвърдил, че е роден на *** година. В акта за раждане от ****г. не бил посочен часът на раждането, с което не можело по безспорен начин да се докаже кога е роден ищеца - на ***г или на ***г. Поради факта, че всички документи били издадени с дата на раждане ***г. то следвало да се приеме, че грешката е изцяло на лицето по гражданска регистрация. С оглед на изложеното жалбодателят моли въззивния съд да отмени обжалваното решение, вместо което да постанови друго, с което да допусне исканата промяна в акта за раждане относно датата на раждане. В съдебно заседание жалбодателят чрез представител по пълномощие поддържа въззивната жалба.
От заинтересованата страна Община – К. не е постъпил отговор на въззивната жалба. В съдебно заседание същата не изпраща представител и не взема становище по жалбата.
Контролиращата страна О. П. – К., чрез своя представител в съдебно заседание, счита жалбата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд – за правилно, поради което счита, че следва да бъде потвърдено.
Окръжният съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Първоинстанционното съдебно производство е образувано по подадена искова молба с правно основание чл. 38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация от М.Й./М.М.М./, който твърди, че в акта му за раждане били вписани неверни данни относно датата му на раждане, като вместо дата на раждане *** година, била вписана *** година.
Видно от приобщения като доказателство препис от акт за раждане № ***, съставен на *** година от длъжностното лице по гражданско състояние на Ф.община, М. околия, С. област, М. М.М. е роден на *** година.
Видно от декларация за идентичност на имена, имената М. Й., записани в турския паспорт за самоличност на въззивника и М. М. М. – в акта за раждане, са имена на едно и също лице.
В приетите писмени доказателства по делото: заверен превод от лична карта и паспорт на М. Й.; декларация за трайно пребиваване на чужденци по чл. 26, ал.2 ЗЧРБ; справка изх. № 277/21.09.2010г., изд. от Община М., акт за женитба № **/***г.; изселнически паспорт № ***г., като рожденна дата на въззивника е вписана датата *** година.
Св. Х., разпитан от първоинстанционния съд сочи в показанията си, че с въззивника се познавали от деца; че въззивникът празнувал рожденния си ден на *** година; че му помагал при попълване на документи във връзка с изселването му в РТурция, в които вписвал дата на раждане *** година.
При тези доказателства, съдът намира молбата за поправяне на акта за раждане на въззивника относно датата, за недоказана. Това е така поради следното: съгласно разпоредбата на чл. 38, ал.4 ЗГР, при вписани неверни данни в актовете за гражданско състояние заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред. Посочената разпоредба допуска такава промяна само ако бъде установено по безспорен начин, че вписаните данни в съответния акт са неверни. В тази връзка следва да се посочи, че актът за раждане като един от видовете актове за гражданско състояние се съставя от длъжностно лице по гражданско състояние в кръга на службата му и представлява първичният, основен официален документ, удостоверяващ датата на раждане на всяко едно лице. В този смисъл описаните по-горе писмени доказателства, в които за рожденна дата на въззивника е вписана датата ****, по отношение на това обстоятелство са съставени въз основа на негово изявление. Така например, актът за женитба № *** година на въззивника е актът за гражданско състояние, който удостоверява по достоверен начин датата на сключване на брака, която именно дата вписва съответното длъжностно лице, докато датата на раждане, съдържаща се в акта за женитба се вписва въз основа на заявление на лицето, което сключва граждански брак. Т.е. актът за женитба има доказателствена сила и значение относно обстоятелството, за което е издаден - датата на сключване на граждански брак, но не и относно датата на раждане, когато е различна от тази, вписана в акта за раждане. С други думи, официалният документ, който удостоверява достоверно датата на раждане е актът за раждане, съставен от длъжностното лице по съответния ред и форма, поради което останалите документи, макар и официални по своя характер, в които датата на раждане е вписана въз основа на изявление на заинтересованото лице, не са в състояние да оборят доказателствената сила на този документ. Ето защо въззивният съд счита, че макар и многобройни, писмените доказателства, в които въззивникът е вписан с рожденна дата *** година не установяват безспорно, че в акта му за раждане са вписани неверни данни относно тази дата. Този извод на съда не се променя включително от показанията на разпитания по делото свидетел, който потвърждава обстоятелството, че документите относно изселването са попълвани от въззивника, т.е. рожденната дата е била вписвана по негово усмотрение. Още повече, че изключително ясно словесно е вписано, че актът е съставен на *** година, а лицето е родено на *** година в *** часа, в дома си. Ето защо ищецът не е доказал несъмнено, че в акта му за раждане са вписани неверни данни – неправилна дата на раждане, поради което искът следва да бъде отхвърлен.
По изложените съображения, въззивната жалба е неоснователна. Обжалваното решение като правилно следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 40/07.04.2011 година, постановено по гр.дело № 4/2011 година по описа на Момчилградския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

File Attachment Icon
81A9B6F526789AA4C22578BC0043AEAC.rtf