Решение № 53

към дело: 20185100900017
Дата: 03/26/2018 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
Производството е по чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.
С отказ № *2900-3/02.03.2018 г. и отказ № *0751/02.03.2018 г. на Длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, е отказано вписване в ТРРЮЛНЦ на учреденото сдружение с нестопанска с наименование "Т. Д. Т. 1. К. по заявление вх. № *2900/26.02.2018 г. и заявление вх. № *0751/02.03.2018 г.
Против така постановените откази е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел "Т. Д. Т. 1. К., представлявано от процесуалния си представител по пълномощие - адв. А. А., който ги обжалва като незаконосъобразни и неправилни. В жалбата се сочи, че по подадено заявление вх. № *2900/26.02.2018 г. било поискано вписване на първоначална регистрация на Сдружение "Т. Д. Т. 1. К., като били приложени изискуемите документи. По това заявление били дадени указания с № *2900/28.02.2018 г. за представяне на препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези които се изискват по закон, са заличени съгласно изискванията на чл.33п, ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Сочи се, че указанията били изпълнени в срок с представяне в ТР на заявление Ж1 вх. № *3817. След това били дадени нови указания № *2900-2/01.03.2018 г. за представяне на устав, подписан от всички учредители. Със заявление вх. № *0751/02.03.2018 г. указанията били изпълнени като бил представен устав, подписан от всички учредители. В последствие установили, че в ТР бил постановен отказ № *0751/02.03.2018 г., с който по повод на заявление вх. № *0751/02.03.2018 г. на основание чл.24 от ЗТРРСНЦ било отказано вписване на следните обстоятелства: поле: *2900 с мотиви, че с посоченото заявление се иска приобщаване на документи към заявление входящ № *2900/26.02.2018 г., по което бил постановен отказ от длъжностното лице по регистрация, поради което и на основание чл.24, във вр. с чл.21, т.1 от ЗТРРЮЛСЦ следвало да се постанови отказ по заявление вх, № *0751 от 02.03.2018 г. Също така научили за постановен отказ № *2900-3/02.03.2018 г. по повод на заявление вх. *2900/26.02.2018 г., с които на основание чл.24 от ЗТРРСНЦ било отказано вписване на първоначална регистрация на Сдружение "Т. Д. Т. 1. К.. В мотивите към отказ № *2900-3/02.03.2018 г. било записано, че били дадени указания да се представи устав, подписан от всички учредители, които до изтичането на срока по чл.19, ал2 от ЗТРРСНЦ не били изпълнени и поради това било отказано вписване по заявление с рег. № *2900 от 26.02.2018 г. Сочи се, че в тези мотиви не било посочено кой номер са указанията и кога са постановени. Считат, че мотивите били неправилни, тъй като указания № *2900-2/01.03.2018г., с които се указвало представяне на устав, подписан от всички учредители, били изпълнени на 02.03.2018 г., поради което отказите били незаконосъобразни. Твърди се, че длъжностните лица били постановили едновременно указания № *2900-2/01.03.2018 г. и отказ № *2900-3/02.03.2018 г. и свързания с него последващ отказ № *0751/02.03.2018 г., като по този начин поставили искащите първоначално вписване на сдружението в правна и фактическа невъзможност да изпълнят указанията и да бъде вписано исканото от тях първоначално вписване при налични всички законови предпоставки и приложени документи за това. Моли съда да отмени обжалваните отказ № *2900-3/02.03.2018 г. и свързания с него последващ отказ № *0751/02.03.2018 г. на Агенция по вписванията като незаконосъобразни и неправилни и да даде задължителни указания за вписване извършване на исканото вписване.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна, а обжалваните откази са неправилни.
Със заявление вх. № *2900/26.02.2018 г. молителят В. С. К., представляван от адв.А. А., е поискал да бъде вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел новоучреденото Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в общества полза с наименование "Т. Д. Т. 1. К. - Г..
След постъпването на заявлението са били дадени указания на заявителя с № *2900/28.02.2018 г., а именно: да се представи препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, да бъдат заличени, съгласно изискванията на чл. 33п, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
В изпълнение на дадените указания заявителят е представил протокол от учредително събрание на СНЦ Т. Д. Т. 1. К. с дата 15.01.2018 г., в който са заличени единните граждански номера и адресите на учредителите.
В последствие са били дадени други указания с № *2900-2/01.03.2018 г., а именно: да се представи устав на сдружението, подписан от всички учредители, а не само от председателя, секретаря и преброителя.
В изпълнение на повторно дадените указания със заявление Ж1 вх. № *0751 заявителят е представил устав, подписан от всички учредители.
За да откаже вписването на заявените обстоятелства, Длъжностното лице по регистрация е приело, че дадените указания не са изпълнени, респ. не са представени изисканите документи. Поради това е прието, че учреденото сдружение с нестопанска цел не може да бъде вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Тези изводи са необосновани и неправилни и не се споделят от настоящия състав.
При извършената справка в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се установи, че молителят е представил всички указани му от Длъжностните лица по регистрация документи, а именно: протокол от учредително събрание на СНЦ Т. Д. Т. 1. К. с дата 15.01.2018 г., в който са заличени единните граждански номера и адресите на учредителите, както и устав, подписан от всички учредители.
С оглед на това неправилно са били постановени обжалваните откази за вписване на новоучреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено решение, с което да бъдат отменени отказ № *2900-3/02.03.2018 г. и отказ № *0751/02.03.2018 г. на Длъжностни лица по регистрация при Агенция по вписванията, с които е отказано вписване в ТРРЮЛНЦ на новоучреденото сдружение с нестопанска с наименование "Т. Д. Т. 1. К. по заявление вх. № *2900/26.02.2018 г. и заявление вх. № *0751/02.03.2018 г., като се дадат задължителни указания за вписване на новоучреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Ето защо и на основание чл.25, ал.4 и 5 от ЗТРРЮЛНЦ, във вр. с чл.278 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказ № *2900-3/02.03.2018 г. и отказ № *0751/02.03.2018 г. на Длъжностни лица по регистрация при Агенция по вписванията, с които е отказано вписване в ТРРЮЛНЦ учреденото сдружение с нестопанска с наименование "Т. Д. Т. 1. К. по заявление вх. № *2900/26.02.2018 г. и заявление вх. № *0751/02.03.2018 г., като ДАВА задължителни указания на Агенция по вписванията за вписване на новоучреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование "Т. Д. Т. 1. К..
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му.Председател:

File Attachment Icon
83FEA47C38E9D8C9C225825C002C95EB.rtf