Определение № 197

към дело: 20135100500044
Дата: 03/05/2013 г.
Съдия:Тонка Гогова Балтова
Съдържание
С протоколно определение от 03.12.2012 г., постановено по Г. д. № 2157/2012 г., Кърджалийският районен съд е отменил свое определение, постановено в закрито заседание на 07.11.2012 г., с което Н. Д. Ч. от Г. К. е бил конституиран като трето лице- помагач на ответника в производството. Вместо това, съдът е оставил без уважение искането на Ч. да бъде конституиран като трето лице- помагач с мотиви, че същият не може да участва в двойно качество в производството- като представител на ответника и като трето лице- помагач.
Недоволен от така постановеното определение е останал жалбодателят Н. Д. Ч., който сочи в жалбата, че делото пред първоинстанционния съд било образувано от Л. Д. Н. от Г. К., У. „. 29 против СД „Н, Ч." със същото седалище и адрес на управление, и в което жалбодателят бил управител и неограничено отговорен съдружник. Същият подал възражение за недължимост на сумите, както и молба всички съобщения и книжа по делото да бъдат изпращани и на неговия адрес, поради факта, че ищцата по делото била майка на съдружничката му и живеела на адреса, на който било седалището на фирмата. Установил, че има насрочено дело, а срока за отговор бил пропуснат, за което подал молба за конституирането му като трето лице- помагач и поискал да му бъде даден предвиденият в чл. 131 от ГПК срок. От представеното по делото удостоверение за актуално състояние на дружеството се установявало, че същото е обявено в ликвидация и като ликвидатор била определена К.К., а той- напуснал дружеството, поради което не можел да го представлява. Счита, че съдът неправилно е отменил определението си, с което го конституирал като трето лице- помагач. Моли да бъде постановено определение, с което се разпореди на първоинстанционния съд да го конституира като трето лице- помагач и му даде предвиденият в чл. 131 от ГПК срок за представяне на отговор.
Въззивният съд като прецени доказателствата по делото по повод и във връзка с подадената жалба, констатира:
Жалбата е подадена в срок от лице, имащо интерес от обжалването и е допустима, а разгледана по същество е основателна. Съображенията на съда са следните:
Първоистанционното производство е образувано на 21.08.2012 г. по иск, предявен от Л. Д. Н. от Г. К. против „Н., Ч.” СД Г. К., с ЕИК * с правно основание чл. 422 от ГПК, във връзка с постъпило възражение от ответника „Н., Ч.” СД, представлявано от Н. Д. Ч., по ч. Г. д. № 382/2012 г. по описа на РС- К..
С определение № 6937/07.11.2012 г., постановено в закрито заседание по същото дело, съдът е конституирал като трето- лице- помагач на ответника по иска „Н., Ч.”, по негова молба, Н. Д. Ч.. Последният с молба е поискал да му бъде предоставена възможност по чл. 131 от ГПК, да представи писмен отговор и доказателства. С атакуваното определение, първоинстанционният съд е отменил свое определение № 6937/07.11.2012 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ГПК, трето лице може да встъпи в делото до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза. Тази инстанция намира, че в производството пред първоинстанционния съд, са били налице предпоставките на сочената разпоредба- жалбодателят е подал молба да бъде допуснат да встъпи по делото като трето лице- помагач преди приключване на съдебното дирене в първоинстанционния съд и същият има интерес решението да бъде постановено в полза на ответната страна. За да приеме това, съдът взе предвид, че в Търговския регистър е било вписано събирателно дружество „Н., Ч.”- Г. К. с неограничено отговорни съдружници, управители и представляващи дружеството- К. Д. К. и жалбодателят Н. Д. Ч.. Последният напуснал събирателното дружество и на 16.11.2012 г. била вписана ликвидация на дружеството със срок- шест месеца от датата на вписването на прекратяването на дружеството с ликвидатор- К. Д. К. Или, до напускане на съдружника Н. Ч., същият е бил наред с К. К., представляващ и управляващ дружеството, респ. е могъл да подаде възражението в производството по издаване на заповед за изпълнение. Към датата обаче на съдебното заседание, в което съдът е оставил без уважение молбата на Н. Ч. за встъпване като трето лице- помагач- 03.12.2012 г., същият вече не е бил представляващ дружеството, респ., не е имал две качества в процеса, както е приел първоинстанционния съд.
Тази инстанция приема и, че жалбодателят има интерес решението в производството по чл. 422 от ГПК, да бъде постановено в полза на ответното дружество, поради следното: Не се спори по делото, че жалбодателят Н. Ч. и К. К. са били неограничено отговорни съдружници в ответното дружество „Н.- К., Ч.”, което е обявено в ликвидация. Процесът на ликвидация, последвал поради прекратяване на дружеството от двама съдружници, е един междинен етап от създаването и функционирането на дружеството до преустановяване на неговото съществуване. Този процес се осъществява за срока на ликвидацията от назначения ликвидатор и прекратилите членството си съдружници вече не участват в него. Заличените в Търговския регистър съдружници на събирателно дружество обаче, носят своята алтернативна отговорност наред със СД /и с останалите съдружници на същото/ до изтичане на 5- годишен давностен срок от момента на прекратяване на членството на съответния съдружник. Тази отговорност произтича по силата, както на разпоредбата на чл. 88 от ТЗ, позволяваща задължения на събирателно дружество да се търсят алтернативно от съдружниците, така и на разпоредбата на чл. 98 ал. 1 и 2 от ТЗ, която продължава отговорността на заличените в ТР съдружници и след напускането им до изтичане на общата петгодишна погасителна давност, което правило има за свое правно обяснение запазване интересите на кредиторите. Именно поради това и след като правото на участие на встъпващото в процеса трето лице- помагач произтича от неговия интерес да бъде постановено решение в полза на подпомаганата страна, то безусловно е налице интерес за съдружника в събирателното дружество Ч., решението по производството по чл. 422 от ГПК да бъде постановено в полза на ответното дружество. Поради това, искането му да бъде конституиран като трето лице- помагач на ответното дружество, е основателно и следва да се уважи.
Като е оставил без уважение искането на Н. Ч. да бъде конституиран като трето лице- помагач на ответника по иска по чл. 422 от ГПК, първоинстанционният съд е постановил неправилно определение, което следва да се отмени и се постанови друго, с което искането на Ч. се уважи.
Водим от изложеното и на основание чл. 278 ал. 2 от ГПК въззивният съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА протоколно определение от 03.12.2012 г., постановено по Г. д. № 2157/2012 г. по описа на Кърджалийския районен съд, с което е отменено определение, постановено в закрито заседание на 07.11.2012 г., с което Н. Д. Ч. от Г. К. е конституиран като трето лице- помагач на ответника в производството и вместо това, е оставено без уважение искането му за конституиране като трето лице- помагач, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
КОНСТИТУИРА Н. Д. Ч., с ЕГН *, от Г. К., У. „. № * като трето лице- помагач на ответника "Н.К. Ч." СД /в ликвидация/ в производството по Г. д. № 2157/2012 г. по описа на Кърджалийския районен съд.
Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1/ 2/

File Attachment Icon
8509F3C09D1BDBB6C2257B2600272CF4.rtf