Решение № 7

към дело: 20145100200034
Дата: 02/27/2014 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото се движи по реда на чл. 30 и сл. от ЗПИИРКОРНФС.
Постъпило е писмо с изх. № 99-М-36/14 от 31.01.2014 год. на Министерство на правосъдието, с което на съда е изпратено по компетентност удостоверение, издадено въз основа на решение за налагане на финансова санкция, постановено от Митническа служба- Мурска Собота, Република Словения по отношение на М. М., роден на 01.01.1989 год., с последен известен адрес – Г.К., ул."И." № 10. Сочи се в писмото, че финансовата санкция, наложена с решението, се изразява в налагане на задължение за заплащане на сумата от 300 /триста/ евро. Към писмото е приложено удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на Решение № 11-*98 от 09.11.2011 год., влязло в сила на 18.11.2011 год. за плащане на финансова санкция, постановено от Митническа служба - Мурска Собота, Република Словения, по отношение на М. М., с последен известен адрес – Г.К., ул."И." № 10.
Лицето, спрямо което е постановено решение за налагане на финансова санкция – М. Ф. М., с постоянен и настоящ адрес – Г.К., кв. "В-П" № 2. /като постоянния и настоящ адрес на лицето и неговото ЕГН са установени чрез извършена служебна справка в „Регистър на населението – НБД” по реда на Наредба № 14/18.11.2009 год./, не се явява в съдебно заседание, нередовно призован – не е намерен на посочения в решението последен известен адрес, както и на регистрираните постоянен и настоящ такъв. Назначеният му на основание чл.32 ал.1, във вр. с чл.16 ал.3 от ЗПИИРКОРНФС защитник – адв. К.Т.от АК – К., изразява становище, че решението за налагане на финансова санкция следва да бъде признато, но счита, че финансовата санкция може да бъде намалена, с оглед обстоятелството, че през 2011 год. санкцията за аналогично нарушение в Република България е била в размер на 100 лв.
Прокурорът от ОП – К. изразява становище, че са налице всички предпоставки за признаване на решението на Митническата служба на Република Словения за налагане на финансова санкция на М. М., както и че следва същото да се изпрати на съответния изпълнителен орган.
Съдът като прецени обстоятелствата по делото, приема за установено следното:
От приложеното по делото удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции се установява, че с Решение № 11-*98 от 09.11.2011 год., влязло в сила на 18.11.2011 год. за плащане на финансова санкция, постановено от Митническа служба - Мурска Собота, Република Словения, по отношение на М. М., с последен известен адрес – Г.К., ул."И." № 10, е наложена финансова санкция, която се състои в налагане на задължение за заплащане на сумата от 300 /триста/ евро, за осъждане за правонарушение по чл.77А, ал.3, пар.1 от Закона за обществените пътища /ЗОП/, изразяващо се в това, че на 09.11.2011 год. в 10.57 часа на място Pesnica, с личния си автомобил регистрационен номер К **** АТ, М. М. е карал по магистрала А1 без валидна винетка, която да е използвана по предписанията. В удостоверението нарушението е описано като: „Нарушение на предписанията, които установяват начина на плащане на пътна такса в Република Словения”.
С оглед данните, съдържащи се в посоченото удостоверение, съдът приема, че са налице всички предпоставки за признаване и изпълнение на посоченото решение за налагане на финансова санкция на лицето М. М.. Така, от данните по делото се установява, че решението за налагане на финансова санкция, е постановено от несъдебен орган в административнонаказателно производство в държава - членка на Европейския съюз и се отнася за деяние, което съгласно нейния национален закон се преследва като правонарушение /административно нарушение/. Деянието е извършено на територията на издаващата държава. Посоченото административно нарушение попада в обхвата на тези по чл.30 ал.2 т.1 от ЗПИИРКОРНФС – поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, за които не се изисква двойна наказуемост, а освен това същото представлява административно нарушение и по българското законодателство. Отразено е в удостоверението, че производството е било писмено; потвърдено е, че лицето е уведомено лично или чрез упълномощен според националния закон представител относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване; както и че лицето се е явило лично на делото. По делото не се установява да са налице и другите пречки по чл.35 от ЗПИИРКОРНФС за признаване и допускане изпълнението на решението за налагане на финансова санкция. От данните по делото се установява и това, че лицето, срещу което е постановено решението, има местоживеене и обичайно пребиваване на територията на Република България, с последен известен адрес в Г.К., бул."И." № 10, респ. има регистрирани постоянен и настоящ адрес в Г. К., кв. "В-П" № 2.. От направена справка в „Регистър на населението – НБД” се установява, че трите имена на лицето са М. Ф. М., с ЕГН *, и регистрирани постоянен и настоящ адрес: Г.К., кв. "В-П" № 2.. Във връзка с изразеното от служебния защитник на М. М. становище за намаляване на размера на финансовата санкция съдът намира, че същото е неоснователно, тъй като не съществува процесуална възможност за намаляване на санкцията, поради съобразяването на размера й с този за аналогично нарушение по българското законодателство.
Ето защо, съдът намира, че са налице условията за признаване на Решение № 11-*98 от 09.11.2011 год., влязло в сила на 18.11.2011 год. за плащане на финансова санкция, постановено от Митническа служба - Мурска Собота, Република Словения, с което на М. Ф. М., с ЕГН *, с постоянен и настоящ адрес: Г.К., кв. "В-П" № 2., е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума от 300 /триста/ евро, с равностойност в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на решението за налагане на финансова санкция в издаващата държава, а именно - в размер на 586.75 лв. Решението следва да се изпрати незабавно на ТД на Националната агенция за приходите - Г.Пловдив за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която с оглед разпоредбата на чл.22 ал.2 от Закона, следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението. Следва на основание чл.38 от ЗПИИРКОРНФС, съдът незабавно да уведоми компетентния орган на издаващата държава за признаването и изпращането на решението за налагане на финансови санкции на НАП - компетентния орган по чл.6 ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, както и за приключване изпълнението на решението. Следва също копие от уведомлението по чл.38 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България, съгласно чл.38 ал.2 от ЗПИИРКОРНФС.
Водим от изложеното, Окръжният съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА Решение № 11-*98 от 09.11.2011 год., влязло в сила на 18.11.2011 год. за плащане на финансова санкция, постановено от Митническа служба - Мурска Собота, Република Словения, с което на М. Ф. М., с ЕГН *, с постоянен и настоящ адрес: Г.К., кв. "В-П" № 2., е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума от 300 /триста/ евро, с равностойност в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на решението за налагане на финансова санкция в издаващата държава, а именно - в размер на 586.75 лв.
Решението да се изпрати незабавно на ТД на Националната агенция за приходите - Г.Пловдив за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението.
Да се уведоми незабавно компетентния орган на издаващата държава – CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA, Република Словения, за признаването и изпращането на решението за налагане на финансова санкция за изпълнение на компетентния орган - ТД на НАП- Пловдив, както и за приключване изпълнението на решението.
Копие от уведомлението по чл.38 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.
Решението може да се обжалва пред Пловдивския апелативен съд в 7- дневен срок от днес, като обжалването не спира изпълнението.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

File Attachment Icon
8B80A0DC66D2FF3BC2257C8C0034BF15.rtf