Решение № 50

към дело: 20175100900050
Дата: 03/22/2018 г.
Съдия:Тонка Гогова Балтова
Съдържание
Предявен е иск за прекратяване на търговско дружество на основание чл. 517 ал. 4 от ГПК във вр. с чл. 154 ал. 1 т. 5 от ТЗ и чл. 156 от ТЗ.
Ищецът твърди, че е взискател по изпълнително дело № 305/2017 г. по описа на ЧСИ А. А., с рег. № 826 по регистъра на КЧСИ, с район на действие Пловдивски окръжен съд, а солидарни длъжници по същото били Т. Ц. П. и „Е.- Б.” Е., гр. С., с ЕИК 1*, представлявано от управителя А. Х. Х.. Изпълнителното дело било образувано въз основа на издадени в полза на ищеца заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по гр. д. № 22036/2017 г., по описа на Районен съд- гр. С.. Задълженията на длъжника по изпълнителното дело били в общ размер на 38125.35 лв., от които задължения към взискателя 30000 лв.- главница, 2025 лв.- законна лихва върху главницата за периода 06.04.2017 г.- 05.12.2017 г., 2030 лв.- присъдени разноски, 750 лв.- разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, такси по ТТРЗЧСИ- 3320,35 лв. По молба на взискателя по посоченото изпълнително дело за събиране на вземането принудителното изпълнение било насочено върху дяловете на длъжника Т. Ц. П. в капитала на ответното дружество „Т.” Е., ЕИК *, в което дружество длъжникът бил едноличен собственик на капитала. С разпореждане на ЧСИ от 23.06.2017 г. бил наложен запор върху всички дялове от капитала на това дружество- 51 дяла, всеки от които на стойност 500 лв. на обща стойност 5100 лв., всички собственост на длъжника по изпълнителното дело. Запорът бил надлежно вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на ответното дружество на 29.06.2017 г. /вписване № *0559/. С постановление на ЧСИ с изх. № 11874 от 05.12.2017 г., издадено по изпълнително дело № 305/2017 г. по описа на ЧСИ А. А., с рег. № 826 от КЧСИ, на основание чл. 517, ал. 4 от ГПК, съдебният изпълнител овластил взискателя П. Д. Д. да предяви иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството /ОС- гр. Кърджали/ за прекратяване на „Т.” Е., ЕИК *. До настоящия момент вземането на взискателя по изпълнителното дело и ищец в настоящото производство не било удовлетворено. С оглед на изложеното за ищеца бил налице правен интерес от завеждане на настоящия иск. Искането е на основание чл. 517, ал. 4 от ГПК във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 5 от ТЗ, да се постанови решение, с което да се прекрати ответното дружество „Т.” Е., гр. Кърджали, с ЕИК *, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Т. Ц. П. и на основание чл. 517, ал. 4, изречение последно във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 5 от ТЗ и чл. 156 от ТЗ да се обяви дружеството в ликвидация, като се определи срок за извършване на ликвидацията и да се назначи за ликвидатор от списъка на ликвидаторите към АВ, утвърден със Заповед № РД-01- 379/10.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията. Претендират се разноски.
Ответникът не е подал отговор на исковата молба, не се представлява в съдебно заседание и не е посочил доказателства.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства приема за установено следното от фактическа страна:
Видно от приложената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, Софийският районен съд по ч. гр. д. № 22036/2017 г. е разпоредил длъжниците Т. Ц. П. и „Е.- Б.” Е., гр. С., представляван от А. Х., да заплатят солидарно на кредитора П. Д. Д. от гр. П. сумата от 30000 лв., частична претенция от последна вноска с падеж 15.11.2016 г. по т. 5 от споразумение от 05.11.2015 г., заверено от нот. Ралица Янкова, рег. № 383 РНК с район на действие РС- С., с нот. заверка на подписите рег. № 5052, ведно със законна лихва за периода от 06.04.2017 г. до изплащане на вземането, и 2030 лв. разноски по делото. Допуснато е незабавно изпълнение на заповедта на основание чл. 418 ал. 1 от ГПК.
По делото е приложен изпълнителен лист от 21.05.2017 г., издаден от съдия при СРС след като е констатирал, че Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от 21.05.2017 г., издадена по гражданско дело номер 22036 по описа за 2017 година на Софийски районен съд, 31 състав, подлежи на изпълнение. Видно от изпълнителния лист, Т. Ц. П., ЕГН *, с адрес гр. С., ул. „Л.” № *, вх. *, . *, ап. *, и „Е.- Б.” Е., ЕИК 1*, представляван от А. Х., с адрес гр. С., ул. „Д. М.” № *, са осъдени да заплатят солидарно на П. Д. Д., ЕГН *, с адрес гр. П., ул. „А.” № *, . *, сумата от 30000 лв., частична претенция от последна вноска с падеж 15.11.2016 г. по т. 5 от споразумение от 05.11.2015 г., заверено от нот. Р. Я., рег. № 383 РНК с район на действие РС- С., с нот. заверка на подписите рег. № 5052, ведно със законна лихва за периода от 06.04.2017 г. до изплащане на вземането, и 2030 лв. разноски по делото.
По делото е приложено и постановление от 05.12.2017 г. на основание чл. 517 ал. 4 от ГПК, в което е посочено, че изпълнително дело № *0305, образувано въз основа на изпълнителен лист издаден на 21.05.2017 г. от Районен съд С. на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 22036 от 2017 г. на Районен съд С., по което длъжникът Т. Ц. П., с ЕГН *, е осъден да заплати на взискателя П. Д. Д., с ЕГН * сума в общ размер на 38125.35 лв., от които главница в размер на 30000 лв. със законна лихва в размер на 2025 лв. за периода 06.04.2017 г. до момента, 2030 лв. присъдени разноски, 750 лв. разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, 3320,35 лв. за такси по ТТР към ЗЧСИ. За обезпечаване на вземането на взискателя, по негова молба и в съответствие с разпоредбите на чл. 517 ал. 4 ГПК на 22.06.2017 г. по изпълнителното дело е наложен запор на дружествени дялове на длъжника Т. Ц. П., с ЕГН *2, които съшият притежавал в „Т.” Е., с ЕИК *, със седалище и адрес на управление област К., община К., гр. К., п. к. 6600, ул. „З. № 5, бл. С. 1, . 1, ап. 33, с размер на дялово участие 100 % от капитала на дружеството в размер на 5100 лв.
От направената служебна справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се установява, че е наложен запор върху дружествените дялове на длъжника- ответник по иска, вписан на 29.06.2017 г. /№ на вписване *0559/.
С оглед на това и основание чл. 517, ал. 4 от ГПК, взискателят по изпълнително дело № *0305 по описа на ЧСИ А. А., рег. № 826, район на действие- ПОС, П. Д. Д., е овластен от ЧСИ да предяви пред окръжния съд по седалището на търговско дружество „Т.” Е., с ЕИК *, гр. К., иск за неговото прекратяване.
При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че предявения иск е основателен и доказан, и следва да се уважи. Съображенията са следните:
Съгласно разпоредбата на чл. 517 ал. 4 от ГПК, когато изпълнението е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяването му може да бъде предявен след вписването на запора и без да се спазват изискванията на чл. 96, ал. 1 от Търговския закон, без връчването на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено преди приключването на първото заседание по делото. Ако прецени, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация.
В случая е установено, че е налице образувано и висящо изпълнително дело по описа на ЧСИ А. А. с рег. № 826 по регистъра на КЧСИ, въз основа на издаден изпълнителен лист в полза на ищеца срещу длъжника- ответник по иска, който като едноличен собственик на капитала на „Т.” Е. гр. К. притежава всички дружествени дялове в това дружество. Наложен е запор върху дружествените дялове на длъжника, вписан на 29.06.2017 г., по реда на чл. 517 ал. 1 от ГПК и ищецът като взискател е овластен с постановление от 05.12.2017 г. от ЧСИ да предяви иска. С оглед на изричната разпоредба на чл. 517, ал. 4 ГПК и доколкото всички дружествени дялове в едноличното търговско дружество са притежавани от длъжника и върху същите е наложен запор, отпада необходимостта от връчване от съдебния изпълнител на изявление на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството и изчакване на посочения срок. От изложеното следва, че са доказани по делото всички предпоставки за упражняване правото на ищеца да поиска прекратяване на ответното дружество.
Съдът може да отхвърли иска за прекратяване на дружеството само, ако в хода на разглеждането му се установи, че дружеството е изплатило на взискателя припадащата се на съдружника част от имуществото, определена по правилото на чл. 125 ал. 3 от ТЗ, или че вземането на взискателя вече е погасено- независимо дали от дружеството, длъжника или от трето лице. В случая ответникът, чиято е доказателствената тежест, не е ангажирал доказателства, че са изплатени сумите за погасяване на вземането на ищеца.
Съобразно изложеното и предвид наличие на всички предпоставки за уважаване на предявения иск с правно основание чл. 517 ал. 4 от ГПК, то същият следва да се уважи като се прекрати ответното дружество „Т.” Е., ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „З. № *, бл. „С.” *, . * ап. *, представлявано от управителя Т. Ц. П., с ЕГН *, и се открие производство по ликвидация на дружеството. Следва след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване и за назначаване на ликвидатор.
При този изход на делото ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 330 лв., съобразно представения списък по реда на чл. 80 от ГПК, от които 30 лв.- платена държавна такса и 300 лв. възнаграждение за вещо лице.
Водим от изложеното съдът
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА „Т.” Е., ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „З. № *, бл. „С.” *, . * ап. *, представлявано от управителя Т. Ц. П., с ЕГН *, на основание чл. 517 ал. 4 от ГПК.
ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ на „Т.” Е., ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „З. № *, бл. „С.” *, . * ап. *.
ОСЪЖДА „Т.” Е., ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „З. № *, бл. „С.” *, . * ап. *, представлявано от управителя Т. Ц. П., с ЕГН *, да заплати на П. Д. Д., ЕГН *, с постоянен адрес гр. П., ул. „З. № *, сумата от 330 лв., съставляваща направени по делото разноски.
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр. Пловдив.
След влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване и за назначаване на ликвидатор.

Председател:

File Attachment Icon
939203A958CD5D50C2258258003724DB.rtf