Решение № 15

към дело: 20175100200174
Дата: 03/01/2018 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и на основание чл.30 и сл. от ЗПИИРКОРНФС, Окръжният съд

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Решение за налагане на финансова санкция от 17.12.2016 год., в сила от 28.01.2017 год., постановено от P. C. V. O. M. - Г.У., К. Н., с което на юридическото лице „. - И. Е., ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление - С., ул. „И. Р. № *, О., обл.К.; и с адрес за кореспонденция – с.З., мах. „С. р.” /до т. к./, общ.М., обл.К., е наложена финансова санкция, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума за осъждане за извършено административно нарушение, в размер на 198.00 /сто деветдесет и осем/ евро, с равностойност в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на решението за налагане на финансова санкция в издаващата държава, а именно - в размер на 387.25 лв.
Решението да се изпрати незабавно на ТД на Националната агенция за приходите - Г.П. за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която следва незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на решението.
Да се уведоми незабавно компетентния орган на решаващата държава -Централно инкасаторско бюро към нидерландското Министерство на правосъдието, за признаването и изпращането на решението за налагане на финансова санкция за изпълнение на компетентния орган - ТД на НАП- Пловдив, както и за приключване изпълнението на решението.
Копие от уведомлението по чл.38 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република Б..
Решението може да се обжалва пред Апелативен съд - П. съд в 7- дневен срок от днес, като обжалването не спира изпълнението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

File Attachment Icon
955C7A502717559FC2258243004EA50E.rtf