Определение № 177

към дело: 20205100500027
Дата: 02/10/2020 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящото производство е образувано по подадена от И. А. Ч. и В. Б. Ч., чрез представител пълномощие, частна жалба против определение № 1435 от 31.12.2019 г. по гр. д. № 1163/2019 г. на Р.С. – К, с което не е приета за съвместно разглеждане в производството предявена насрещна искова молба с вх. № 11028/26.11.2019 г., поради нередовности на исковата молба – неописани по вид, количество, стойност и период на извършване на подобрения, както и незаплатена държавна такса. Излагат се съображения за неправилност на определението в обжалваната му част и се иска неговата отмяна в тази част.
В дадения срок е постъпил отговор на частната жалба от М. А. Ч. и З. Е. М., чрез представител по пълномощие, в който се излагат съображения за недопустимост на жалбата, а при условията на евентуалност – за нейната неоснователност. Претендират направените разноски.
Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
В срока за отговор по образуваното пред първоинстанционния съд гр. д. № 1163/2019 г. е бил подаден насрещен иск от ответниците И. А. Ч. и В. Б. Ч. за заплащане на подобрения в недвижимия имот, предмет на първоначалния иск за собственост. С обжалваното определение № 1435 от 31.12.2019 г. районният съд не е приел за съвместно разглеждане в производството на предявения насрещен иск (насрещна искова молба с вх. № 11028/ 26.11.2019 г.), поради нередовности на исковата молба – неописани по вид, количество, стойност и период на извършване на подобрения, както и незаплатена държавна такса.
При това положение, частната жалба е недопустима, тъй като определението на съда, с което не се приема предявен насрещен иск поради нередовности на исковата молба, не подлежи на обжалване. В този смисъл е т. 7 от Тълкувателно решение № 1/2013 от 9 декември 2013 г. на ВКС, ОСГТК. Така, в мотивната част на т. 7 от цитираното тълкувателно решение е посочено, че следва да бъдат разграничени хипотезите на оставяне без уважение на искането за приемане за съвместно разглеждане на насрещния иск, от една страна, и връщане на насрещната искова молба поради неотстраняване нередовностите, от друга страна. С предявяването на насрещен иск във висящо исково производство се извършва последващо обективно съединяване на искове, чиято допустимост се преценява от първоинстанционния съд. При неприемане за съвместно разглеждане на насрещния иск не се стига до връщане на насрещната искова молба, а съдът следва да постанови отделянето му на основание чл. 211, ал. 2, изр. 2 ГПК, в който случай определението не подлежи на обжалване. Съгласно посочената разпоредба предявяването на насрещен иск става по правилата за предявяване на иск. Тази препращаща правна норма налага изводът, че по отношение на насрещния иск е приложим общият режим на глава ХIII, раздел I/„Предявяване на иск“/, който изрично в чл. 129, ал. 3, изр. 3 ГПК предвижда обжалваемост на определението за връщане на исковата молба. Насрещната искова молба трябва да отговаря, освен на изискванията по чл. 211, ал. 1 ГПК, също и на изискванията, предвидени в разпоредбите на чл. 127 и следващите ГПК. Ако е подадена насрещна искова молба, която не отговаря на изискванията за редовност съгласно посочените процесуалноправни норми, първоинстанционният съд не следва да приема насрещния иск за съвместно разглеждане във висящото исково производство, а на основание чл. 211, ал. 2, изр. 2 ГПК трябва да постанови отделянето му, което определение не подлежи на обжалване. Прието е също така, че ако първоинстанционният съд е приел за съвместно разглеждане насрещния иск, оставил е без движение насрещната искова молба, като е предоставил срок за отстраняване на нередовностите и е върнал насрещната искова молба поради неотстраняване на недостатъците й, определението /разпореждането/ за връщане подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 129, ал. 3 ГПК. Ако съдът не е върнал насрещната искова молба, а е отделил насрещния иск в друго производство, определението не подлежи на обжалване, тъй като не е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 ГПК.
В настоящия случай първоинстанционният съд не е приел за съвместно разглеждане предявения насрещен иск, поради нередовности на същия, поради което определението не подлежи на обжалване. Ето защо, частната жалба е недопустима, тъй като е насочена против акт, неподлежащ на обжалване, и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство пред въззивния съд следва да се прекрати. Въззивният съд намира обаче, че следва да се укаже изрично на районния съд да постанови отделяне на предявения насрещен иск, на основание чл. 211, ал. 2, изр. 2 от ГПК.
При този изход на делото следва да се осъдят частните жалбоподатели да заплатят на М. А. Ч. и З. Е. М. направените във връзка с частната жалба разноски за адвокат в размер на 300 лева.
Водим от изложеното, Окръжният съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба с вх. № 337/13.01.2020 г. на Р. с – К., подадена от И. А. Ч. от с. К., общ. К., с ЕГН *, и В. Б. Ч. от с. К., общ. К., с ЕГН *, против определение № 1435 от 31.12.2019 г. по гр. д. № 1163/2019 г. на Р.С. – К., с което не е приета за съвместно разглеждане в производството предявена насрещна искова молба с вх. № 11028/ 26.11.2019 г., поради нередовности на исковата молба.
ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 27/2020 г. по описа на О. с. – К.
ОСЪЖДА И. А. Ч. от с. К., общ. К., с ЕГН *, и В. Б. Ч. от с. К. общ. К, с ЕГН *, да заплатят на М. А. Ч. от с. К, общ. К, с ЕГН * и З. Е. М. от гр. Д, обл. Х, ул. „Х К.” № 5, с ЕГН *, направените във връзка с частната жалба разноски за адвокат в размер на 300 лева.
Връща делото на Р.С. – К. за продължаване на съдопроизводствените действия, като УКАЗВА на същия да постанови отделяне на предявения насрещен иск, на основание чл. 211, ал. 2, изр. 2 от ГПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред А.С – П в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

File Attachment Icon
961D1B6484FD77F0C225850A004E6825.rtf