Протоколно определение №

към дело: 20105100600197
Дата: 07/02/2010 г.
Съдия:Ангел Фебов Павлов
Съдържание
Съдът като взе предвид становището на страните, респективно оттеглянето на жалбата от жалбоподателят М. С. М. намира, че са налице условията на чл.324, ал.1 от НПК, поради което ход на делото не следва да бъде даден, като производството по делото следва да бъде прекратено.
Ето защо, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ВЧНД № 197/2010г. по описа на Окръжен съд-К. на основание чл.324, ал.1 от НПК – поради оттегляне на жалбата против разпореждането на Районен съд -К. от 12.05.2010г., за връщане на въззивната жалба на лишения от свобода М. С. М. против присъда №94/03.11.2009г. по НОХД №762/2009г. по описа на Районен съд -К..
Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
Заседанието се закри в 09:45 часа.
Протоколът се изготви на 01.07.2010г.

Председател: Секретар:

File Attachment Icon
9C2F1035CCBA05FAC225775400378C51.rtf