Решение № 35

към дело: 20195100600079
Дата: 05/03/2019 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
и на основание чл.7 ал.3 от УБДХ

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Решение № 151/30.04.2019 год., постановено по НАХ дело № 461/2019 г. по описа на Кърджалийския районен съд, в частта, с която за извършено нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ, на основание чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ на С. Х. А. от Г., с ЕГН *, е наложено административно наказание „задържане в структурно звено на МВР” за срок от 3 денонощия, като на основание чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ ЗАМЕНЯ така наложеното наказание с административно наказание „Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.
ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.


File Attachment Icon
9CE6AF42A3F0CA33C22583EF0042139D.rtf