Определение № 773

към дело: 20105100500302
Дата: 09/27/2010 г.
Съдия:Пламен Александров Александров
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274 и следващите от ГПК.
Постъпила е частна жалба от А.Р. Р. от АК – К., в качеството му на пълномощник на едноличен търговец А. Г. Д. с фирма „. – А. Д. Г.К., против определение на Кърджалийския районен съд, постановено в съдебно заседание на 20.07.2010 г. по Г.д.№ 707/2010 г., в частта му относно разноските. Твърди се, че с цитираното определение Кърджалийският районен съд прекратил производството по делото поради оттегляне на иска от страна на ищеца, като е отказал да уважи направеното искане на процесуалния представител на ответника по делото за присъждане на деловодните разноски на основание чл.78, ал.4 от ГПК и не ги присъдил. Счита така постановеното определение в обжалваната му част за разноските за незаконосъобразно. В жалбата се излагат съображения за дължимост на направените от ответника по делото разноски, на основание чл.78, ал.4 от ГПК. Моли съда да отмени определението на районния съд в частта, с която е отказано присъждане на деловодни разноски в полза на ответника, като се уважи искането на ответника за присъждане на разноски в размер на 600 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за процесуален представител. Претендира и направените разноски в настоящото производство за държавна такса в размер на 15 лева.
В срока по чл.276, ал.1 от ГПК ответникът по частната жалба – „Т.” О., чрез своя процесуален представител, е подал писмен отговор, в който излага съображения за недопустимост на частната жалба. Счита, че непредставянето на списък с направените разноски води до загубване на правото на страната да обжалва решението, респективно – определението, в частта му за разноските. Алтернативно се излагат съображения и за неоснователност на частната жалба. Моли съда да остави без разглеждането подадената частна жалба като недопустима или да отхвърли същата като неоснователна.
Съдът, като съобрази обстоятелствата по делото, прие следното:
Гражданско дело № 707/2010 г. по описа на Кърджалийския районен съд е било образувано по предявени от „Т.” О. против А. Г. Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма „. – А. Д. Г.К., обективно кумулативно съединени искове за заплащане на главница по посочена фактура и претендирана лихва за забава.
По делото е била извършена размяна на книжа, като в закрито заседание с определение от 18.06.2010 г. съдът се е произнесъл по редовността и допустимостта на предявените искове, както и по допускане на доказателствата, като е насрочил делото в открито заседание на 20.07.2010 г.
С молба вх.№ 5338/14.07.2010 г., ищецът е оттеглил предявените срещу ответника искове, на основание чл.232 от ГПК.
С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 20.07.2010 г., първоинстанционният съд, след докладване на молбата за оттегляне на исковете и изслушване на страните, е прекратил производството по делото поради извършеното от ищеца оттегляне на исковете. Във връзка с направено от процесуалният представител на ответника искане за присъждане на разноски за адвокат, районният съд в мотивите си е приел, че не следва да се присъждат такива в полза на ответника, доколкото молбата за оттегляне на исковете е постъпила в съда на 14.07.2010 г., от която дата съдът бил десезиран да разглежда делото, а доказателствата за направените разноски били представени в съдебното заседание на 20.07.2010 г.
По делото е приложен договор за правна защита и съдействие от 08.04.2010 г. /преди завеждане на делото/ видно от който, на посочената дата ответникът е упълномощил адвокат и е договорил и заплатил възнаграждение в размер на 600 лева за „защита по Г.д.№ 707/2010 г.”.
От гореизложеното се установява, че с подадената частна жалба се атакува определението на съда, с което при прекратяване на делото е отказано присъждане на разноски в полза на ответника. Съгласно чл.80 от ГПК, страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най – късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. Разпоредбата на изр.2-ро на цитирания член предвижда, че ако в посочения срок не е представен списък на разноските страната няма право да обжалва решението в частта му за разноските. От цитираната разпоредба е видно, че представянето на списък на разноските е предпоставка за допустимостта на обжалване на акта на съда /решение или определение/ в частта му за разноските, като неизпълнението на това задължение погасява правото на страната да обжалва съдебния акт в частта за разноските. В случая настоящият жалбоподател не е представил списък с направените от него разноски до приключване на делото, респективно – до постановяване на прекратителното определение в съдебно заседание, поради което и жалбата му е недопустима.
Следва да се посочи и това, че в случая не се касае до искане по чл.248 от ГПК за изменение на съдебния акт в частта му за разноските, доколкото същото се прави до съда, постановил съответния акт, предполага размяна на книжа и произнасяне на същия съд по така направеното искане с нарочно определение, което подлежи на обжалване по реда на чл.248, ал.3 от ГПК. В тази връзка, видно от подадената жалба, същата е адресирана до окръжния съд, като с нея се обжалва определението на първоинстанционния съд, с което при прекратяване на делото е отказано присъждане на разноски в полза на ответника, а не се обжалва определение на съда, постановено по искане по чл.248 от ГПК - за изменение на съдебния акт в частта за разноските.
Ето защо настоящият състав намира, че така подадената жалба е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
Водим от изложеното, Окръжният съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на едноличен търговец А. Г. Д., с ЕГН *, с фирма „. – А. Д. Г. К., подадена чрез А.Р. Р. от АК – К., против определение на Кърджалийския районен съд, постановено в съдебно заседание на 20.07.2010 г. по Г.д.№ 707/2010 г., в частта му относно разноските.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.ч.Г.д.№ 302/2010 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, пред Върховния касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
Председател : Членове : 1. 2.

File Attachment Icon
A0BFE64AE5F4F90CC22577AC0020F280.rtf