Определение № 215

към дело: 20185100500052
Дата: 03/02/2018 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Производството е с правно основание чл.267 от ГПК.
Образувано е по повод частична въззивна жалба с вх.№106/04.01.2018 г. на КРС, депозирана от А. „. И., гр. С., представлявана от директора на ОПУ- К., против решение № 82/14.12.2017 г., постановено по гр.д. № 471/2017г. по описа на К. районен съд.
При извършената служебна проверка, настоящата инстанция констатира, че в първоинстанционното производство е била депозирана на 04.01.2018 г. от ответника в същото „Д.” , Г., и молба с правно основание чл.248 от ГПК за допълване на обжалваното в настоящото въззивно производство решение, в частта му за разноските. Установява се, че макар процедурата, разписана в ал.2 на чл.248 от ГПК да е била осъществена, отсъства произнасяне в закрито заседание от компетентния по молбата първоинстанционен К. районен съд, по реда на ал.3 на цитираната разпоредба.
Констатирано води до извод, че частичната въззивна жалба, стояща в основата на настоящото въззивно производство, е преждевременно изпратена- преди първоинстанционният съд да се произнесе по направено пред него надлежно искане с правно основание чл.248 от ГПК. Изложеното обосновава необходимостта от прекратяване на настоящото въззивно производство и връщане на делото в К. районен съд. След надлежното произнасяне по подадената пред КРС молба, делото отново да се изпрати на К. окръжен съд за образуване на въззивно производство за разглеждане на депозираната частична въззивна жалба.
Ето защо, К.окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 52/2018 г. по описа на К. окръжен съд.
Връща делото на Районен съд –К. за предприемане на посочените в мотивировъчната част действия, като след надлежното им извършване, делото да се изпрати отново на К. окръжен съд за образуване на въззивно производство и разглеждане на депозираната частична въззивна жалба с вх.№ 106/04.01.2018 г.
Определението не подлежи на касационно обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

File Attachment Icon
AFA10B3173D0763DC2258244004FFF26.rtf