Определение № 555

към дело: 20105100500227
Дата: 07/02/2010 г.
Съдия:Васка Динкова Халачева
Съдържание
Производството е с правно основание чл.407 от ГПК.
Съдът е сезиран с жалба, имаща характер на частна такава, депозирана от З. И. Я. от гр. К., и насочена против разпореждане № 1559/ 19.05.2010 г., постановено гр.д. № 1008/ 2009 г. по описа на РС, гр. Кърджали. От контекста на жалбата се извлича искането на депозиралият я, а именно да бъде отменено цитираното разпореждане по морални причини – поради това, че било недопустимо един баща да иска от сина си да му заплаща разноските по делата.
Съдът в рамките на своите правомощия констатира следното :
Частната жалба е процесуално допустима, но по същество се явява неоснователна.
Компетентният Кърджалийски районен съд е постановил по цитираното гр.д. № 1008/ 2009 г., решение № 15 / 11.02.2010 г., с което е осъдил жалбодателят в настоящото производство, З. И. Я. да заплати на И. К. Я., сумата в размер на 105 лв., представляваща направени в първоинстанционно производство, разноски. По повод депозирана от З. Я. въззивна жалба КОС е постановил решение № 96/ 23.04.2010 г. по в.гр.д. № 116/ 2010 г., с което е потвърдил първоинстанционното решение, и е осъдил З. Я. да заплати на И. Я., разноски за въззивното производство в размер на 150 лв. Цитираните решения са влезли в сила. Изложеното води до извода, че първоинстанционният съд постановявайки атакуваното в това производство разпореждане № 1559/19.05.2010 г., е приложил правилно закона, в частност разпоредбата на чл. 404, ал.1, предл.1 от ГПК. Правилно съдът е разпоредил издаването на изпълнителен лист в полза на И. Я. за присъдените му разноски. Що се касае до моралните доводи, изложени в частната жалба, те определено не са от кръга на тези, които съдът в това производство може и следва да разисква.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, депозирана от З. И. Я. от гр. К., против разпореждане № 1559/ 19.05.2010 г., постановено гр.д. № 1008/ 2009 г. по описа на РС, гр. Кърджали.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.

File Attachment Icon
AFC67FE12CF5F12DC225775700290CD0.rtf