Решение № 293

към дело: 20105100100389
Дата: 12/22/2010 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
Производството е по чл. 625 от ТЗ и е образувано по молба на "Я. 2." Е. с ЕИК **********, със седалище Г. К., представлявано от управителя С. Х. П. с ЕГН *, за обявяване свръхзадълженост на дружеството и откриване производство по несъстоятелност
В молбата се твърди, че “Я. 2.” Е. било регистрирано на 10.10.2. г. по фирмено дело № 10918/2. г. на Софийски градски съд с предмет на дейност - покупка па стоки и други вещи с цел предоставянето им в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, ремонт, реконструкция на всички видове сгради, фризьорство и козметика, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, консултантски услуги, туристическа и хотелиерска дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Съгласно решение на едноличния собственик от 05.11.2010 г. седалището и адреса на управление на дружеството било град К., община К., У. „С. С.” № *. ст.*. Дружеството осъществявало търговска дейност Ч. предоставяне на фризьорски и козметични услуги в два търговски обекта в град С. За нуждите на дейността били закупени два недвижими имота - магазин 11, находящ се в Г. С., Столична община, район „С.”, ж. к. „С. г.” У. "А. Б. С.” № * и офис - апартамент * в Г. С., С. о., р. „В.” У. „Г." № *, както и лизингован лек автомобил ,,Фолксваген Поло”. При покупката на активите на дружеството бил ползван банков кредит в размер па 355 000 лв., както и финансиране от други лица в размер на 137 000 лв. Задължението по лизинговия договор било в размер на 22 217.50 лв. Вследствие на световната икономическа криза през 2007/2008 г. и като резултат от неблагоприятните нейни последствия за българската икономика и покупателната способност на населението, дружеството значително намалило обема на дейността си и получените приходи, което довело до неблагоприятни и необратими процеси на свръхзадълженост и невъзможност да се извършват плащанията по търговските сделки, по които страна било „Я. 2.” Е.. Поради това през м. септември 2009 г. дружеството преустановило плащане по банковия кредит, като продължило да обслужва други плащания, включително към НОИ и НА. Управителят изготвил мерки за преодоляване на затрудненията, но 14 месеца по- късно, те не дали резултат. Към 10.12.2010 г. общите задължения на търговеца били в размер на 575 912.59 лв., а активите на дружеството били 282 000 лв. Видно от представения баланс, сумата на актива намаляла за една година с 5000 лв. При това фактическо положение счита, че дружеството е свръхзадължено и не може да обслужва плащанията си. Твърди се, че „Я. 2." Е. не разполагало с достатъчно имущество, което да покрие и началните разноски на производството по несъстоятелност. Моли на основание чл. 630 във вр. чл. 607а, ал. 2 от ТЗ, да бъде обявена свръхзадълженост на „Я. 2." Е., е ЕИК *********** и да бъде открито производство по несъстоятелност. Предвид обстоятелството, че по искане на банката–кредитор било образувано изпълнително дело № *0446 на ЧСИ О. М., вписан в К. Ч. с. и. с рег. № 846, и била насрочена публична продан, моли да се спре изпълнителното производство, за да се запази масата на несъстоятелността и интересите на всички кредитори да бъдат защитени. Моли да бъде постановено решение, с което да се обяви неплатежоспособност поради свръхзадълженост на „Я. 2." Е. с начална дата 30.09.2009 г.; да се открие производство по несъстоятелност на „Я. 2." Е.; да се назначи временен синдик на дружеството; да се допусне обезпечение Ч. спиране на изпълнително дело № *0446 на ЧСИ О. М. с рег. № ***; да се определи дата на първото събрание на кредиторите. В съдебно заседание молителят, представляван от процесуалния си представител поддържа молбата.
След като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Към молбата за обявяване в несъстоятелност са представени годишна данъчна декларация В. № 5133/24.10.2010 г., счетоводен баланс на “Я. 2.” Е. към 10.12.2010 г., счетоводен баланс на “Я. 2.” Е. към 31.12.2009 г., отчет за приходите и разходите на “Я. 2.” Е. за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., отчет за собствения капитал на “Я. 2.” Е. от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., отчет за паричните потоци по прекия метод на “Я. 2.” Е. от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., опис и оценка на активите и пасивите на “Я. 2.” Е. към 10.12.2010 г., списък на кредиторите на “Я. 2.” Е., инвентаризационен опис на “Я. 2.” Е., аналитична оборотна ведомост 3 бр. за периода от 01.01.2010 г. до 15.11.2010 г., договор за банков кредит продукт "Бизнес помещения" № BL 3908, с дата 23.11.2006 г., договор за финансов лизинг № 6470 с дата 14.03.2007 г., приложение А към договор за финансов лизинг на автомобил № 6470 от 14.03.2007 г., приложение В към договор за финансов лизинг на автомобил № 6470 от 14.03.2007 г., погасителен план по разсрочено плащане на ДДС, договор за паричен заем с дата 15.11.2006 г., запис на заповед с дата на издаване 23.08.2010 г., изпълнителен лист с дата 11.05.2010 г., заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, с дата 30.04.2010 г., покана за доброволно изпълнение, уведомление по чл.78 от ДОПК.
В съдебно заседание са представени и приети като доказателства нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 58/04.12.2006 г., том І, дело № 51/2006 г. по описа на Н. Н. Л., с район на действие СРС, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536, нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 59/04.12.2006 г., том І, дело № 52/2006 г. по описа на Н. Н. Л., с район на действие СРС, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536, нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 60/04.12.2006 г., том І, дело № 53/2006 г. по описа на Н. Н. Л., с район на действие СРС, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536, 4 бр. протоколи за изплатени суми по договор за паричен заем, решение № 168/14.06.2006 г. по Г.д. № 1530 по описа за 2006 г. на Софийски районен съд, декларация, както и писмо В. № 3848/22.12.2010 г. от “И.” ЕАД – Г.С. с приложена справка за дължимите суми от “Я. 2.” Е. по договор 0006470/А-ауто към 13.12.2010 г.
От назначената по делото съдебно- счетоводна експертиза на вещото лице Г. Д., се установява, че задълженията на „Я.- 2.” Е. към кредитори към 31.12.2009 г. и към 10.12.2010 г. са както следва: Задълженията към доставчиците към 31.12.2009 г. са в размер на 20 000 лв., а към 10.12.2010 г. - датата на подаване на молбата- 12000 лв., като не е налице спиране на плащането. Осчетоводените задължения към "Юробанк и Еф Джи България" по банков заем към 31.12.2009 г. са в размер на 333 000 лв. като кредитът е обявен за изискуем и е образувано изп. дело № 446/2010 г. по описа на ЧСИ Орлин Мендов, рег. № 846 за сумата от 426 934.30 лв., включваща главница, лихви и разноски и е налице окончателно спиране на плащанията по предоставения банков заем. По договора за банков кредит от 23.11.2006 г. са извършени плащания в размер на 116 600 лв. /главница и лихва/, отразени счетоводно, като последното плащане е на 30.09.2009 г. Осчетоводените задължения към други кредитори към 31.12.2009 г. са в размер на 107 000 лв., а към 10.12.2010 г. са в размер на 139 000 лв. Вещото лице е установило и публичноправни задължения към държавата и общините: към 31.12.2009 г. е налице задължение в размер на 2000 лв. към данъчни и осигурителни предприятия, към 10.12.2010 г. публичноправните задължения са към осигурителни предприятия - 1000 лв. като не е налице спиране на плащанията към НАП и НОИ. Дружеството няма задължения по частно държавно вземане. По договор за финансов лизинг на автомобил № 6470/14.03.2007 г. били извършени плащания /главница и лихва/ като за периода от 01.01.2010 г. до 15.12.2010 г. била изплатена сума в размер на 8075 лв. и оставала дължима сума в размер на 11 978.29 лв. По договор за паричен заем от 15.11.2006 г., сключен с В. Т. С. задължението е в размер на 127 000 лв., за което са представени протоколи за предаване на парични суми. Вещото лице установява, че задължение по запис на заповед за 10 000 лв., издаден на Б. Х. Б. е осчетоводено в счетоводството на дружеството. Спряло е плащането по договор за банков кредит от 23.11.2006 г. към “Юробанк и Еф Джи България” , като началната дата на спиране на плащанията е 30.09.2009 г., когато молителят не е могъл да погаси изцяло задължението по определената му вноска. Дружеството разполага с нетекущи (дълготрайни) материални активи с балансова стойност 277 561.39 лв. и текущи (краткотрайни) материални активи в размер на 5000 лв. Бързоликвидното имущество, което е в размер на 5000 лв. не е достатъчно да покрие задълженията на “Я. 2.” Е. без да създава опасност за интересите на кредиторите. Вещото лице сочи, че към датата на подаване на молбата активите (дълготрайни и краткотрайни) са в размер на 282 461.39 лв., а пасивите са в размер на 578 912.59 лв. През подозрителният период молителят е продължил да обслужва текущи плащания, включително към НОИ и НАП, като не се е разпореждал с дълготрайни материални активи. Коефицентите на ликвидност са както следва: към 31.12.2009 г. – коефицент на обща ликвидност 0.016, коефицент на бърза ликвидност 0.016, коефицент на незабавна ликвидност 0.016, коефицент на абсолютна ликвидност 0.016; към 10.12.2010 г. - коефицент на обща ликвидност 0.011, коефицент на бърза ликвидност 0.011, коефицент на незабавна ликвидност 0.011, коефицент на абсолютна ликвидност 0.011. В счетоводните книги, не се установява участие на "Я. 2." Е. в други дружества, не притежава акции в други дружества и няма вземания от доставчиците.
При тези данни съдът приема, че молбата за обявяване в несъстоятелност на “Я. 2.” Е. – Г.К. е допустима и основателна. От направената справка в Търговския регистър се установява, че „Я. 2.” Е. е търговско дружество със седалище в Г. К., респ. молбата е подадена до компетентния съд по седалището на дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 613 от ТЗ. Същата е подадена от управителя на дружеството в съответствие с чл. 626 ал. 2 от ТЗ, като към молбата са приложени изискуемите от разпоредбите на чл. 628 ал. 1 т. 1 - 3 и ал. 3 от ТЗ доказателства. Установява се от събраните по делото доказателства, че е налице свърхзадълженост по смисъла на чл.742, ал.1 от ТЗ, като имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Така, видно от представените заверени копия от нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 58/04.12.2006 г., том І, дело № 51/2006 г. по описа на Н. Н. Л., с район на действие СРС, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536 и нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 59/04.12.2006 г., том І, дело № 52/2006 г. по описа на Н. Н. Л., с район на действие СРС, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 536, “Я. 2.” Е. притежава недвижими имот на стойност 347 650 лв. Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 5 000 лв., или общо активите са в размер на 352 650 лв. Задължението на дружеството към “Юробанк и Ев Джи България” е в размер на 426 934 лв., а към В. Т. С. е в размер на 127 000 лв. Налице са и задължение към “И. А.” ЕАД – Г.С. в общ размер на 12 088.38 лв., от които просрочени и дължими към 13.12.2010 г. 6 03.68 лв. и 6 057.70 лв., представляващи главници на лизингови вноски с ненастъпил падеж, т.е. неизискуеми. Или, общо задълженията към банки, физически и юридически лица са в размер на 566 022.38 лв. Това обуславя свърхзадължеността на дружеството, което не е в състояние да покрие паричните си задължения. В случая тези задължения не следва да произхождат единствено от търговски сделки и дори тези задължения да са изискуеми, каквото е изискването за откриване на производство по несъстоятелност при неплатежоспособност по чл.608, ал.1 от ТЗ, но задълженията трябва да са съществуващи, което се установява от събраните в съдебно заседание доказателства. В този смисъл е и решение № 655 от 23.02.2006 г. по т.д. № 103/2. г., І т.о. на ВКС. Дълготрайните материални активи (недвижими имоти) следва да бъдат включени в имуществото на дружеството, тъй като свърхзадължеността не е обвързана с изискуемост на паричните задължения. Т.е., при тази хипотеза е възможно да има задължения, чийто падеж не е настъпил, поради което за активите не е необходимо да съществува бърза ликвидност. Съдът не приема твърденията на молителя относно обстоятелството, че кредитор на дружеството е посоченият в списък на кредиторите като такъв Б. Х. Б. Видно от представения запис на заповед с дата на издаване 23.08.2010 г. (л.42 от делото) длъжник по едностранната сделка е С. Х. П., а не “Я. 2.” Е.. Ето защо Б. Х. Б. не е кредитор на дружеството и неговото задължение неправилно е било осчетоводено в счетоводството на “Я. 2.” Е.. Също така неправилно е отразен като актив на дружеството лек автомобил марка “Фолксваген Поло”, тъй като не се установява от доказателствата по делото този автомобил де е собственост на “Я. 2.” Е., респ. същият не може да бъде включен в масата на несъстоятелността. От изложеното дотук, следва извода, че са налице материалноправните предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност. В настоящото производство безспорно е установено търговското качество на молителя по смисъла на чл. 1 ал. 1 от ТЗ, като имуществото на дружеството не може да покрие паричните му задължения без опасност за интересите на кредиторите. Установява се, че кредитори на дружеството към датата на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност са: „Юробанк и Еф Джи България" - София, В. Т. С. и „И. А.” ЕАД- С., със задължения в общ размер на 566 022.38 лв. Посоченият в молбата като кредитор Б. Х. Б. следва да бъде изключен като такъв по изложените по-горе съображения.
Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено решение, с което да бъде обявена свръхзадължеността на “Я.- 2.” Е. - Г. К., като бъде определена за начална дата на свръхзадължеността датата, на която дружеството е спряло плащанията, а именно 30.09.2010 г., както и следва да бъде открито производство по несъстоятелност на дружеството. Следва да бъде назначен временен синдик на дружеството, а именно Д. З. М. - И. от Г. К., кв. ”В.” бл.*, В. “*”, А. *, с ЕГН *, включена в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по ТЗ, утвърден със заповед на Министъра на правосъдието. Следва на основание чл. 630, ал. 1, т. 4 от ТЗ да бъде наложена обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и следва да бъде определена дата за провеждане на първото събрание на кредиторите. Следва да бъде спряно изпълнението по изпълнително дело № 446/2010 г. по описа на ЧСИ О. М., вписан в Камарата на Частните съдебни изпълнители с рег. № 846, в частта и по отношение на длъжника “Я. 2.” Е. – Г.К..
Ето защо и на основание чл.630, ал. 1 Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТТА на “Я. 2.” Е. със седалище и адрес на управление Г. К., У. „С. С.” № * . *, с ЕИК *, с начална дата 30.09.2010 год.
ОТКРИВА производство по несъстоятелност на “Я. 2.” Е. със седалище и адрес на управление Г. К., У. „С. С.” № * . *, с ЕИК *.
НАЛАГА обща възбрана и запор върху имуществото на “Я. 2.” Е. със седалище и адрес на управление Г. К., У. „С. С.” № * . *, с ЕИК *.
ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед.
НАЗНАЧАВА за временен синдик на “Я. 2.” Е. със седалище и адрес на управление Г. К., У. „С. С.” № * . *, с ЕИК * - Д. З. М. – И. от Г. К., кв. ”В.” бл.*, В. “*”, А.*, с ЕГН *, с правомощията по чл. 668 от ТЗ.
ОПРЕДЕЛЯ дата на първото събрание на кредиторите на 11.01.2011 г., 14.30 часа, което ще се проведе в зала № 1 на Окръжен съд - К., бУ. ”Беломорски” № 48, . 3, при дневен ред: 1. Изслушване доклада на временния синдик по чл. 668, т. 3 от Търговския закон; 2. Избиране на постоянен синдик и 3. Избиране на комитет на кредиторите.
СПИРА изпълнението по изпълнително дело № 446/2010 г. по описа на ЧСИ О. М., вписан в К. на Ч. с. и. с рег. № 846, с район на действие Софийски градски съд, В ЧАСТТА И ПО ОТНОШЕНИЕ на длъжника “Я. 2.” Е. със седалище и адрес на управление Г. К., У. „С. С.” № * . *, с ЕИК *.
Препис от решението да се изпрати на частните съдебни изпълнители с район на действие- Окръжен съд К. и на държавните съдебни изпълнители при Районен съд К., както и на ЧСИ О. М., вписан в К. на Ч. с. и. с рег. № 846.
Препис от решението да се изпрати незабавно на Службата по вписванията при Районен съд К..
Решението подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.
Препис от решението да се изпрати незабавно на молителя, на временния синдик и на Търговския регистър, за служебно вписване.


Председател:

File Attachment Icon
B456E7B438EEBEC7C2257801004DEFAC.rtf