Решение № 180

към дело: 20105100100235
Дата: 07/14/2010 г.
Съдия:Тонка Гогова Балтова
Съдържание
Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър.
Образувано е по жалба на „Мора- 97” О. гр. Кърджали против отказ № *4927/21.06.2010 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, с който е отказано вписване по заявление с вх. № *4927/02.06.2010 г. В жалбата се поддържа, че атакуваният отказ на длъжностното лице по регистрацията да бъдат обявени годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г. по регистърнато дело на „Мора- 97" О., противоречал на материалния закон и бил необоснован. Неправилен бил извода, че от приложения към заявлението протокол от Общото събрание на дружеството, проведено на 25.05.2010 г., не можело да бъде установено валидно взето решение за обстоятелствата, посочени в него, тъй като не бил подписан от присъствалите на Общото събрание съдружници, а само от председател и секретар на събранието. Сочи се, че не съществува императивна разпоредба в ТЗ, относно дружествата с ограничена отговорност, която да изисква протокола от Общото събрание на дружеството да бъде подписан от всички съдружници, присъствали на същото. Неправилен бил извода на длъжностното лице, че след като няма изрично изискване за оформянето на протокола на Общото събрание на О., същият следвало да бъде подписан от всички присъствали на събранието съдружници. Сочи се в жалбата, че протоколът за взето от съдружниците решение на Общото събрание се подписва от лицето, което го е изготвило и има доказателствено установително действие, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго. В чл. 16 ал. 1 от Дружествения договор на дружеството било предвидено Общото събрание да се ръководи от избран измежду съдружниците председател, което било спазено и протокола от Общото събрание бил подписан от председател и протоколчик, избрани по надлежния ред. При липса на правна уредба, необосновано на съдружниците в О. се вменявали задължения, над императивно изискуемите. Моли на основание чл. 25 ал. 5 от Закона за търговския регистър и чл. 278 от ГПК да се постанови решение, с което да се отмени отказа на длъжностното лице по регистрацията да бъдат обявени годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г. по регистърното дело на „Мора- 97" О.- гр. Кърджали и се дадат задължителни указания на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване.
Жалбата е подадена в срока по чл. 25 ал. 1 от ЗТР. Жалбоподателят е надлежна страна, поради което жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:
Атакува се отказ № *4927/21.06.2010 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, с който е отказано да бъдат обявени годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г. по партидата на „Мора- 97” О. гр. Кърджали по заявление с вх. № *4927/02.06.2010 г. Изложен е мотив, че не можело да се установи от приложения протокол на Общото събрание, валидно взето решение за приемане на годишните отчети за 2008 и 2009 г., тъй като протокола не бил подписан от всички присъствали съдружници, а само от председател и секретар. Така изложения мотив на длъжностното лице по регистрацията е незаконосъобразен. Регистърното производство, което е безспорно охранително, изисква извършване на проверка за наличието на законовите предпоставки и ако се констатира очевиден порок /напр. липса на компетентност, липса на предвидено мнозинство/, следва да се постанови отказ. Разпоредбата на чл. 137 ал. 1 т. 3 от ТЗ повелява, че в правомощията на Общото събрание е приемане на годишен финансов отчет, а чл. 40 ал. 1 от Закона за счетоводството изисква публикуване на този отчет, приет от Общото събрание на съответното юридическо лице чрез заявяване и представяне за обявяването му в Търговския регистър. За решенията на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност се съставя протокол, който се подрежда по хронологичен ред в протоколна книга (чл. 143, ал. 1 ТЗ) и управителят отговаря за редовното водене на тази книга. Или, за да бъде обявен годишния финансов отчет на дружеството, следва да се представи решението на върховния орган на О., отразено в протокола на Общото събрание, взето с необходимото мнозинство. Що се касае до изготвянето на протокола на Общото събрание на съдружниците на О., следва да се посочи, че Търговският закон не изисква протокола от Общото събрание на съдружниците в О. да бъде подписан от всички съдружници, присъствали на събранието, респ. липсва специална нормативна уредба, уреждаща изготвянето на същия. Основен правен принцип е, че приложението на общия закон се изключва, ако е налице специален закон, специална правна уредба. И след като не са предвидени специални нормативни изисквания при изготвяне на протокола на ОС на съдружниците в О., прилагат се общите такива и не може да се вменяват задължения на съдружниците в О., извън изискуемите. С оглед на това, решението на Общото събрание на съдружниците за приемане на годишния финансов отчет за 2008 и 2009 г., респ. протокола от проведеното Общо събрание, на което са взети тези решения, не е задължително да е подписан от всички съдружници, а е достатъчно да е подписан само от лицето, което го е изготвило, за да има установително действие, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго, а по делото няма данни, друго да е предвидено в Дружествения договор на дружеството. Поради това, неправилно длъжностното лице по регистрацията приема, че след като липсва правна уредба и няма изрично изискване за оформянето на протокола от Общото събрание на О., същият следвало да бъде подписан от всички присъствали на събранието съдружници.
Поради изложеното, отказът е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като се укаже на АП при МП да обяви годишните финансови отчети за 2008 и 2009 г. на „Мора- 97” О.- гр. Кърджали.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:

ОТМЕНЯВА отказ № *4927/21.06.2010 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията при МП, с който е отказано да бъдат обявени годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г. по заявление с вх. № *4927/02.06.2010 г. на „Мора- 97” О. гр. Кърджали в Търговския регистър по партидата на дружеството.
УКАЗВА на Агенция по вписванията при МП да обяви в Търговския регистър по партидата на „Мора- 97” О. с ЕИК 108029318 годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и 2009 г.
Решението може да се обжалва пред Пловдивския апелативен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страната.

Председател:

File Attachment Icon
BB987FB3A79B58CCC22577610032E990.rtf