Определение № 504

към дело: 20195100500096
Дата: 05/17/2019 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството по делото е образувано по подадена от ТП на НОИ – К. чрез представител по пълномощие частна жалба срещу определение 131/06.03.2019г., постановено по Г.д. № 511/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград по реда на чл. 248 ГПК, с което е оставена без уважение молбата на жалбодателя за изменение на решение № 13/25.01.2019 г. в частта му, с която е осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 400 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.
Първоинстанционното определение се обжалва като неправилно с довода, че ТП на НОИ – К. не е станал причина за завеждане на иска по чл. 1, ал. 1, т. 1 ЗУТОССР. Твърди се от жалбодателя, че ако осигурителят АПК „Д. басма" е бил заверил надлежно трудовата книжка на ищеца И. Х. И. или впоследствие, след прекратяване на дейността си осигурителят или неговият правоприемник са били предали за съхранение пълната трудовоправна и разплащателна документация в Архивохранилището при ТП на НОИ -К., нямало да се стигне до този спор. Сочи се, че в хода по същество на делото директора на ТП на НОИ —К. е признал изцяло иска за основателен и е поискал същия да се уважи от съда. Във връзка с това се сочи, че са били налице всички предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ГПК разноските по делото да не са присъждат в тежест на ТП на НОИ - К.. По изложените съображения жалбодателят моли окръжния съд да отмени изцяло обжалваното определение на Районен съд – Момчилград.
Отговор на частната жалба от И. Х. И. от с. Ж, О. Д. в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК не е подаден.
Кърджалийският окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид:
Предявен за разглеждане в първоинстанционното съдебно производство срещу ТП на НОИ – К. е иск по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР – за признаване на установено по отношение на ответника трудовия стаж на ищеца И. Х. И. от с. Ж., О. Д., придобит до 31.12.1999 г., с конкретизиран в исковата молба период и работодател.
С решение № 13/25.01.2019 г., постановено по образуваното Г.д. № 511/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград, искът е уважен изцяло. С решението в полза на ищеца са присъдени разноски в размер на 400 лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение.
В производство по реда на чл. 248 ГПК, с определение 131/06.03.2019г., предмет на обжалването, е оставена без уважение молбата на ТП на НОИ – К. за изменение на решение № 13/25.01.2019 г. в частта му, с която е осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 400 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.
Предвид горното съдът намира частната жалба за неоснователна. Това е така, тъй като с Тълкувателно решение № 2/06.06.2016 г. по т.д. № 2/2015 г., ОСГК е разяснено следното: при липса на официални удостоверителни документи за установяване на трудовия стаж на лицата, единствено приложим и допустим е исковият ред по специалния закон (ЗУТОССР - бел. на съда). Т.е. спорът може да бъде разрешен само по съдебен ред. Когато субектът на трудовото правоотношение е натоварен с това да води процес и да установи правото си пред съд, с цел да извлече благоприятни правни последици и когато държавата е определила един орган да отговаря по този иск (в случая ТП на НОИ-К.- бел. на съда), именно този орган ще трябва да понесе разноските по делото, ако искът е основателен, като е прието, че в исковото производство за установяване на трудов стаж по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР са приложими общите правила на ГПК за присъждане на разноските. Или, изводът, който се налага е, че жалбодателят в качеството му на ответник по предявения такъв иск, който е уважен, дължи на ищеца направените по делото разноски в размер на 400 лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение.
Като е достигнал до същите изводи първоинстанционният съд е постановил правилно определение, поради което частната жалба следва да се остави без уважение като неоснователна.
Мотивиран от горното, Кърджалийският окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх. № 1322/11.04.2019 г., подадена от ТП на НОИ – К., ул. „Б. № срещу Определение 131/06.03.2019г., постановено по Г.д. № 511/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград по реда на чл. 248 ГПК, с което е оставена без уважение молбата на ТП на НОИ – К., ул. „Б. № за изменение на решение № 13/25.01.2019 г. в частта му, с която е осъден да заплати на И. Х. И., ЕГН *, със съдебен адрес: Г. К., ул. „С С” № , А. Д. К., АК-К. направените по делото разноски в размер на 400 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.
Определението не подлежи на обжалване.Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
C42DC031AE3D963EC22583FD0045A7FD.rtf