Решение № 59

към дело: 20185100500064
Дата: 03/30/2018 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.437, ал.1 от ГПК.
С протокол изх. № 3438/23.02.2018 г. по изпълнително дело № 60 по описа за 2018 г. на ЧСИ Г.Б., с рег. № * на КЧСИ, с район на действие ОС - К., е оставена без уважение молба с вх. № 2267/15.02.2018 г., подадена от "ЗД Б. И. , представлявано от А. М. И. Г., със съдебен адрес Г., Б.."Д. Б. № *, за прекратяване на изпълнително дело № 60/2018 г. по описа на ЧСИ Г.Б. с рег. № *и район на действие Окръжен съд- К., поради местна некомпетентност на съдебния изпълнител.
Недоволен от отказа на ЧСИ е останал жалбодателят "ЗД Б. И. - Г., представляван от А. М. И. Г., със съдебен адрес Г., Б.."Д. Б. № *. В жалбата се твърди, че длъжникът по делото бил със седалище в Г., като в този случай ЧСИ Г.Б. образувала изпълнителното дело в нарушение на разпоредбата на чл.427, ал.1, т.5 от ГПК. Дружеството длъжник подало молба, с която помолило ЧСИ да прекрати неправомерно образуваното в противоречие с правилата за местна подсъдност дело. Сочи се, че обжалваният отказ за прекратяването на делото бил немотивиран и неправилен. Моли съда да отмени обжалвания отказ на ЧСИ Г.Б. за прекратяване на изпълнително дело № 60 по описа за 2018 г., като постанови връщане на всички събрани суми. Претендира разноски.
В срока по чл. 436 ал. 3 от ГПК взискателят Н. Ю. А., представлявана от процесуалния си представител А. Ф. С. е подал писмено възражение, с което изразява становище за неоснователност на жалбата. Сочи, че предмет на вземането била сума, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради което местната компетентност се определяла по правилото на чл.427, ал.1, т.3 от ГПК, която разпоредба давала възможност за избор на местна подсъдност от страна на взискателя.
Частният съдебен изпълнител Г.Б. е представила мотиви, съгласно разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, в които излага съображения за недопустимост и неправилност на жалбата. Недопустимостта на жалбата се обосновава със становището, че същата била подадена след извършено плащане на цялата сума и приключване на изпълнителното дело поради тази причина. По същество се сочи, че разпоредбата на чл.433 от ГПК изчерпателно предвиждала случаите, при които се прекратява изпълнителното дело, а настоящият не бил такъв. Сочи се също, че определящо за местната компетентност било вземането за обезщетение за вреди от непозволено увреждане. Моли съда да остави жалбата без разглеждане, респ. без уважение.
Съдът, като извърши преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното:
Изпълнително дело № 60/2018 г. по описа на ЧСИ Г.Б. с рег. № * и район на действие Окръжен съд- К., е било образувано на 22.01.2018 г. по молба на взискателя Н. Ю. А. от с.С., О.М., чрез представител по пълномощие - А.Ф. С., въз основа на приложен към молбата изпълнителен лист от 10.01.2018 г. на С. апелативен съд, издаден срещу жалбодателя по настоящото дело "З. Б. И. , за заплащане на сумата в размер на 150 000 лв., представляващи присъдено на основание чл.226, ал.1 от КЗ (отм.), във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ (отм.), във вр. с чл.45 от ЗЗД, обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в следствие смъртта на нейния син Й. М. А., пострадал като пешеходец в следствие на ПТП на 28.07.2014 г., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 28.07.2014 г., до окончателното й изплащане.
С молба вх. 2267/15.02.2018 г. жалбодателят "ЗД Б. И. - Г., представляван от А. М. И. Г., поискал от ЧСИ Г.Б. да прекрати изпълнителното дело, тъй като предметът на същото било извън териториалната компетентност на Окръжен съд - К.. В молбата е посочено, че позоваването на чл.427, ал.1, т.3 от ГПК било неоснователно, тъй като предмет на делото не било вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане, поради обстоятелството, че отговорността на застрахователя била на договорно основание.
С констативен протокол от 23.02.2018 г. на ЧСИ Г.Б. било установено, че цялото задължение по изпълнителното дело е платено от длъжника, като е извършено и разпределение на постъпилите суми.
С разпореждане от 26.02.2018 г. е приключено изпълнително дело № 60/22.01.2018 г. по описа на ЧСИ Г.Б., поради напълно издължаване, като са вдигнати наложените възбрани и запори.
При така установени данни по делото съдът приема следното:
Жалбата е подадена в срок от длъжникът по изпълнителното дело, против отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело на основание чл.435, ал.2, т.6 от ГПК, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 427, ал.1, т.3 от ГПК, молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане. В случая изпълнителното производство е образувано за присъдено на основание чл.226, ал.1 от КЗ (отм.), във вр. с чл.223, ал.1 от КЗ (отм.), във вр. с чл.45 от ЗЗД, обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Без съмнение вземането за обезщетение произтича от непозволено увреждане, поради което месната компетентност е предоставена на преценката на взискателя, който е избрал да подаде молбата за изпълнение до местно компетентния съдебен изпълнител по постоянният си адрес.
Ето защо изпълнителното дело не е образувано в нарушение на разпоредбата на чл.427, ал.1, т.5 от ГПК, а жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.
Водим от изложеното окръжният съд
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "ЗД Б. И. - Г., представлявано от А. М. И. Г., със съдебен адрес Г., Б.."Д. Б. № *, против отказ, обективиран в протокол изх. № 3438/23.02.2018 г. по изпълнително дело № 60 по описа за 2018 г. на ЧСИ Г.Б., с рег. № * на КЧСИ, с район на действие ОС - К., с който е оставена без уважение молбата на жалбодателя за прекратяване на изпълнително дело № 60/2018 г. по описа на ЧСИ Г.Б. с рег. № * и район на действие Окръжен съд- К., поради местна некомпетентност на съдебния изпълнител.
Решението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:1. 2.

File Attachment Icon
C920757D7B8A7ABFC225826300239072.rtf