Решение № 29

към дело: 20195100100240
Дата: 02/04/2020 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството е по реда на Глава ХХVІІІ ГПК „Поставяне под запрещение” и е образувано по предявен иск от Х. Д. А. от гр. К. против М. Д. Р. от гр. К., с правно основание по чл. 5 ал.1 ЗЛС.
Ищецът Х. Д. А. твърди в исковата си молба, че ответникът М. Д. Р. е неин брат. Ответникът бил роден с диагноза „Синдром на Даун” на 17.09.1970 г. в с. Черна скала, като след смъртта на родителите им Р.С.А. и Д.Р.М., ищцата полагала изцяло грижи за ответника. Същият се нуждаел от непрекъснатите и неотменни грижи на ищцата, които тя полага, тъй като състоянието на ответника било тежко – не можел да говори, да чете и да пише, и никога не бил посещавал училище, поради което контактът с него бил значително затруднен. Нямал изградени хигиенни навици, не бил в състояние да извършва каквито и да било дейности сам, не можел да запаметява и възпроизвежда факти от действителността. Събитията и явленията ги възприемал неточно и неясно, не можел да се ориентира и да извършва обикновени и полезни действия за себе си. Състоянието му било констатирано и документирано в множеството медицински документи, приложени към исковата молба. С изложеното обосновава правния интерес от предявяване на иска.
В срока по чл. 131 от ГПК, отговор на исковата молба, не е подаден.
В съдебното производство ответникът се представлява от служебен защитник - адв. Владимир Р., АК - К., назначен за такъв за предоставяне на правна помощ – процесуално представителство, след проведената процедура по чл. 337, ал.1 ГПК. В хода на съдебното дирене и устните състезания служебният защитник изразява становище, че с оглед на събраните по делото доказателства и с оглед защитата интересите на лицето, което представлява, счита, че същото следва да бъде поставено под пълно запрещение..
Представителят на О. П. - К. дава заключение за основателност на предявения иск. В хода на устните състезания прави искане с оглед събраните по делото доказателства, ответникът да бъде поставен под пълно запрещение.
Кърджалийският окръжен съд, след личен разпит по реда на чл. 337, ал.1 ГПК на ответника М. Д. Р. и преценка на събраните по делото доказателства, за да се произнесе, взе предвид:
Предявен е иск по чл. 5, ал. 1 от Закона за лицата и семействата, по реда на чл. 336 и сл. от ГПК, за поставяне на лице под пълно запрещение.
При извършения на основание чл. 337 ГПК личен разпит на лицето М. Д. Р., чието поставяне под запрещение се иска, констатира следното: същият е с неосъзнато поведение и несмислени реакции, като отговорите му на въпросите, зададени от съда, са неадекватни, което навежда на извода, че същият не съзнава съдържането на същите и дава механични, първосигнални отговори.
От приетото като доказателство по делото заверено копие на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки от 09.10.2019 г., издадено от общ.К. е видно, че ищецът Х. Д. А. е сестра на ответника М. Д. Р..
От писмените доказателства, приети по делото: медицинска документация, а именно - Експертно решение № 1759 от зас. № 070/ 03.01.2019 г. на втори състав на ТЕЛК към МБАЛ „Д. А. Д." – гр. К.; Амбулаторен лист № 2341/30.09.2019 г. издаден от Д. М.К. И.; Амбулаторен лист № 609/30.09.2019 г., издаден от Д. Р. Р.; Амбулаторен лист № 912/14.08.2017 г., издаден от Д. Д. П. се установява, че ответникът е роден със „Синдром на Даун”, неуточнен, тежка умствена изостаналост, значително нарушение в поведението, изискващо грижи или лечение. Проходил е късно – след 3 годишна възраст. Не може да говори. Не е посещавал училище. Изпълнява подадени команди. Няма изградени хигиенни навици. Контактът е затруднен, отзовава се на повикване. От време на време става агресивен към близките си. Започнал да получава епилептични припадъци, а от преди 7-8 години е с големи епилептични припадъци.
Разпитаната по делото свидетелка Н.Х. А. – племенницана страните по иска, сочи в показанията си, че вуйчо й М. е в това състояние, откакто се помни, не може сам да се храни, няма изградени хигиенни навици, не може да говори, да пише, да чете. Сочи, че леля й Х. се грижи изцяло за него. Свидетелката сочи, че самата тя не може да полага грижи за него, защото М. слуша само леля й, привързан е към нея, а братовчедка й – дъщерята на Х., която е медицинска сестра помагала с необходимите медицински грижи.
От заключението на назначената по делото съдебно – психиатрична експертиза и от разпита на вещото лице Д. Д. Н. П. в съдебно заседание се установява, че ответникът М. Д. Р. страда от тежка умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение; синдром на Даун, неуточнен, епилептични припадъци, неуточнени. Състоянието му към настоящия момент е непроменено. Тежък интелектуален дефицит. Недостъпен за словесен контакт, издава нечленоразделни звуци, загубена е възможността да създава езикова продукция. Липсва му самостоятелност, не възприема инструкциите. Ответникът М. Р. е с трайно разстройство на съзнанието, което не му позволява да се ориентира правилно в каквато и да е ситуация, както и да взема адекватни решени за себе си, да се грижи за себе си и собствените си дела и интереси. Същият е обгрижван и зависим изцяло от сестра си. С оглед на заключението за наличие на тежка умствена изостаналост прогнозата е, че до края на живота си същият ще бъде в това интелектуално състояние. Заболяването му представлява душевна болест, а не слабоумие според критериите по чл. 5 ЗЛС. Заболяването му не позволява да разбира свойството и значението на постъпките си и да се грижи сам за своите дела.
С оглед на така събраните и обсъдени доказателства по делото, както и въз основа на личния разпит на ответника, съдът намира предявеният иск с правно основание чл. 5, ал.1 ЗЛС за допустим – подаден от лице по чл. 336, ал.1 ГПК – сестра, т.е. близък роднина. Разгледан по същество е основателен и доказан, като са налице предпоставките на посочената разпоредба за поставяне на ответника под пълно запрещение. Предмет на иска по чл. 5 ЗЛС – поставяне на едно лице под запрещение е дееспособността му, а основанието на този иск е наличието на душевна болест или слабоумие (медицински критерий), който следва да е в причинна връзка с невъзможността на страдащия да се грижи за своите работи (юридически критерий). В случая са налице кумулативно и двете предпоставки на закона. Наличието на медицинския критерий е установен от обсъдената по-горе медицинска документация и експертиза, а именно лицето страда от душевна болест вследствие на болестта „Синдром на Даун”, която е по рождение и е необратима. Поради заболяването си ответникът не може да се грижи и за своите работи. Налице е причинна връзка между болестта и пълната недееспособност на ответника. Предвид горното, следва да се постанови решение, с което ответникът да се постави под пълно запрещение на основание чл. 5 от Закона за лицата и семейството.
На основание чл.338, ал.3 от ГПК, във вр. с чл. 156, ал.1 от Семейния кодекс, след влизане в сила на решението, препис от същото следва да се изпрати на органа по настойничеството и попечителството по постоянния адрес на лицето при Община – К., за учредяване на настойничество.
За решението, след влизането му в сила, следва да се изпрати съобщение до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване”, гр. К., на основание чл. 112 от Правилника за администрацията в съдилищата.
Разноските по делото - внесена държавна такса по сметка на КОС в размер на 30 лв. и 151.20 лв. – внесен депозит за възнаграждение на вещо лице, следва да останат така, както са направени в тежест на ищеца.
Воден от изложеното, Кърджалийският окръжен съд
Р Е Ш И :

ПОСТАВЯ под пълно запрещение М. Д. Р., ЕГН *, с постоянен адрес: гр. К., бул. „Б.” № *, на основание чл. 5 от Закона за лицата и семейството.
На основание чл.338, ал.3 от ГПК, във вр. с чл. 156, ал.1 от Семейния кодекс, препис от решението, след влизане на решението в сила, да се изпрати на органа по настойничеството и попечителството при Община – К., за учредяване на настойничество.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - П., в двуседмичен срок от връчването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

File Attachment Icon
CB87D1DA9C9B36FCC22585040041347A.rtf