Определение № 591

към дело: 20105100500237
Дата: 07/14/2010 г.
Съдия:Елена Димова Налбантова
Съдържание
за да се произнесе съдът взе предвид следното:
Производството е по чл.418, ал.2 от ГПК и е образувано по въззивна жалба на М. А. М. от Г. К., чрез А. Н.П.-АК-К., против разпореждане № 2063/25.06.2010 г. по ч.Г.д. № 1064/2010 г. на КРС, с което е отхвърлено искането й за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ и издаване на изпълнителен лист за сумата от 33 250 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.06.2010 г., представляващо обезщетение за забавено изпълнение на задължение за предаване на недвижим имот по договор, сключен с НА за учредяване право на строеж върху недвижим имот № 137/02.06.2008 г. на Нотариус 020 Калин Димитров. В жалбата се твърди, че съгласно сключения договор „Ахридастрой” ЕООД се е задължил да изпълни строителството на сграда при фиксирани срокове, като изрично било посочено, че разрешението за ползване /акт обр.16/ следва да бъде получено на 30.12.2009 г. и след получаването му учредителите да прехвърлят на „Ахридастрой” ЕООД или на посочените от дружеството лица правото на собственост върху земята в процент, съответстващ на идеалните части от общите части на сградата. Страните по договора са приели, че при просрочване на датата на предаване на готовите обекти на учредителите „Ахридастрой” ЕООД дължи обезщетение по дни, равняващо се на пазарния наем на техните обекти, който страните са приели към датата на подписване на договора. Счита, че е налице безспорно изпълняемо право, тъй като нотариални акт е редовен от външна страна. Посочената дата 30.12.2009 г. е датата, която страните са уговорили, че обекта следва да има разрешение за ползване. Позовава се на тълкуване на договора съобразно разпоредбите на чл.161, чл.177 и чл. 178 от ЗУТ и счита, че предаването на обектите е най-късно до 30.12.2009 г. и тази е датата на предаване на обектите, за да може възложителя да регистрира въвеждането в експлоатация на обектите. В тази връзка извода на съда, че уговорката между страните за срока, в който длъжника следва да получи разрешение за ползване не водила до несъмнен извод, че предаването на обектите следвало да се извърши на следващия ден, при липса на постигнато съгласие за това, противоречи на материалния закон. Въвеждането в експлоатация на строителен обект се извършвало с регистрацията пред органа издал разрешението за строеж от възложителя, в случая от жалбодателката, а за да се регистрира въвеждането в експлоатация на обектите строителя следва да предаде съответните обекти и това да е станала най-късно до 30.12.2009 г. Счита, че задължението по нотариалния акт било определено по размер и към настоящия момент не било необходимо да бъде актуализирано, както е приел съда, тъй като длъжника е изпаднал в забава към 30.12.2009 г. А задължение на учредителя да прехвърли собствеността върху земята възниква след въвеждането й в експлоатация на обектите, а задължението за изплащане на обезщетение е възникнало на 30.12.2009 г. и се погасява на датата на предаване на обектите/получаването на акт обр.16/. Моли съдът да отмени разпореждането и постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл.417, т.3 от ГПК.
Окръжния съд, след преценка на доказателствата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.
За да отхвърли искането на М. А.М. от Г. К. за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК районния съд е приел, че представения нотариален акт за учредяване право на строеж не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, тъй като не е уговорена дата на предаване на обектите на учредителите на правото на строеж, от която дата строителят да дължи уговореното обезщетение по дни, равняващо се на пазарния наем. Освен това с договора е уговорено актуализиране на наема по инфлационния индекс, съгласно данните на официална институция. Прието е, че при липсата на уговорена дата за предаване на обектите и за актуализиране на обезщетението изпълняемото право не е безспорно, изискуемо и определено по размер.
От представяния по делото НА за учредяване на право на строеж върху недвижим имот № 137, том ІV, рег.№ 8772, дело № 722/ 02.06.2008 г. на Нотариус Калин Димитров се установява, че строителят- „Ахридастрой” ЕООД се е задължил, срещу учредено право на строеж, да построи с осигурени от него материали, труд, организация, средства и всички видове необходими инвестиции обектите, посочени в т. 1 от НА до степен на годност да изпълняват предназначението си, съобразно утвърдения архитектурен проект и други проекти, издадено разрешение за строеж и условията на този нотариален акт в предвидени срокове за изпълнение на строителството, като крайния срок за разрешение за ползване е 30.12.2009 г. Предвидено е и при просрочване на датата за предаване на обектите на учредителите, или предвиден е друг факт, свързан със срок на предаване на обектите, строителят да дължи на учредителите обезщетение по дни, равняващо се на пазарния наем на техните обекти, което към датата на подписване на нотариалния акт - 02.06.2008 г. е 20лв.на ден за жилищна сграда, 30 лв. на ден за търговски обект и 5 лв. на ден за гаражите., като обезщетението се актуализира по инфлационния индекс съгласно данните на официална институция. Или размера на пазарния наем заявителката е определила на 33250 лв.
В производството по чл.417 и 418 от ГПК съдът има задължението да провери налице ли са изискуемите от закона реквизити на нотариалния акт от външна страна и удостоверява ли акта подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. От външна страна нотариалния акт е редовен- налице е нотариална заверка, удостоверява правото на собственост на учредителите върху земята и има съдържанието по чл.580 от ГПК. От съдържанието на нотариалния акт се установява, че изискуемостта на вземането на учредителите на право на строеж е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение от страна на строителя да предаде готовите обекти на учредителите и при просрочване на датата на предаване на обектите строителят да дължи обезщетение по дни, равняващо се на пазарния наем на обектите. В нотариалния акт страните по договора за учредяване право на строеж са предвидили срок за снабдяване от строителя на разрешение за ползване/акт обр.16/ на 30.12.2009 г, и отделно от това, предвидили са и предаване на обектите, без да е посочен срок. Липсата на уговорена дата в нотариалния акт за предаване на обектите води до извода, че не е налице безспорно изпълняемо право и вземане, което да е изискуемо и определено по размер. Страните по договора са приели изискуемостта на вземането да е в зависимост от предаване на обектите, а не от разрешението за ползване на обектите. За това освен разрешение за ползване /акт обр.16/ страните са уговорили и фактическо предаване на обектите, при което правилно районния съд е приел, че акта не удостоверява по категоричен начин подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Освен това в нотариалния акт е уговорено, че обезщетението подлежи на актуализиране по инфлационнен индекс, който няма как да бъде определен при липсата на дата за предаване на обектите в експлоатация от страна на учредителите.
Клаузите на представения по делото предварителен договор от 26.09.2007 г. за учредяване право на строеж срещу задължение за изграждане на недвижим имоти в Г. К., У. „ Антим І” са възпроизведени в обсъдения по-горе нотариален акт, при което не е наложително обсъждането му.
По изложените съображения съдът намира атакуваното разпореждане за правилно и законосъобразно и следва частната жалба да бъде оставена без уважение.Водим от изложеното съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М. А. М. от Г. К. У.”. Й. № 17, А.6, чрез А. Н. П.- АК-К., със съдебен адрес за връчване на книжа Г.К., У. „В. Левски” № 4, Адвокатска кантора Н. П. против разпореждане № 2063/ 25.06.2010 г. по ч.Г.д. № 1064/ 2010 г. по описа на Районен съд – К..
Определението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
D1310B09B4B50738C2257760004B01F4.rtf